Ανακοινώσεις

Προκηρύξεις Λοιπών Θέσεων Εργασίας

20-02-2020 id:: 2165

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας», με κωδικό έργου 11170001 και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Κοέν Σάνδρα, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι «Υποστήριξη του Προέδρου και της Επιτροπής Διαχείρισης & Ερευνών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης, οργάνωσης και επικοινωνίας και Υποστήριξη στην επιμέλεια και οργάνωση των πρακτικών των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή, 06/03/2020 και ώρα 16:00.

12-02-2020 id:: 2156

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – (ΟRGLEARN)» με κωδικό έργου 11319601, προτίθεται, να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δέκα οκτώ (18) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι «Πολυεπίπεδη μοντελοποίηση δομικών εξισώσεων (Multilevel SEM), για την κάλυψη ερευνητικών κενών σε θέματα οργανωσιακής γνώσης και διαδικασιών μάθησης, μέσω της ανάλυσης των προσδιοριστικών παραγόντων της οργανωσιακής μάθησης, καθώς και μέσω του εμπειρικού ελέγχου των ρυθμιστικών παραγόντων των σχέσεων της οργανωσιακής μάθησης με την εταιρική απόδοση και την καινοτομία». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, έως τις 26/02/2020, και ώρα 16:00. 

10-02-2020 id:: 2149

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/45600-19/19.12.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΥΘΟ469Β4Μ-9ΟΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό 11288801 (κωδικός θέσεων 2888-PR8), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]». 

07-02-2020 id:: 2147

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/46943-19/27.12.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΥΞ9469Β4Μ-9Ι6), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTEROPERABLE SOLUTIONS CONNECTING SMART HOMES, BUILDINGS AND GRIDS (INTERCONNECT)», με κωδικό 11315301 (κωδικός θέσης 3153-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμβολή στα πακέτα εργασίας (WP) του InterConnect: WP7 (Large-scale Demonstration and Integration of Solutions), WP8 (Fostering Innovation Through Bottom-up Projects), WP9 (Sustainability of the InterConnect Project), και WP10 (Communication, Dissemination and Exploitation)».

04-02-2020 id:: 2145

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Παραγωγής, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP5 (Robust Optimisation Methods), και WP6 (Integration and Tollset Creation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 18/02/2020, ώρα 13:00.

04-02-2020 id:: 2144

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-HRMinSMEs», με κωδικό έργου 11319501, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκ. Καθηγήτρια του ΟΠΑ κα Άννα-Ελένη Γαλανάκη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως τριάντα τεσσάρων (34) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η «Διενέργεια ακαδημαϊκής έρευνας, μελέτη, συγκέντρωση στοιχείων, συνεργασία με άλλους ερευνητές, στατιστική ανάλυση, συγγραφή, επικοινωνία και παρουσίαση αποτελεσμάτων». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, έως τις 18/02/2020, και ώρα 16:00.

31-01-2020 id:: 2138

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/38775-19/27.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ0ΖΛ469Β4Μ-ΛΛΖ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΟΠΑ – (ΕΡ-2695-01)», με κωδικό 11269501. 

27-01-2020 id:: 2130

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρονική Επικοινωνία» του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary.marketing@aueb.gr, μέχρι και Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 101 και 210-8203 102.

27-01-2020 id:: 2129

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών», με κωδικό 310023 (ΜΤ-0023) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, μερικής απασχόλησης,  χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του έργου: - Συλλογή στοιχείων για φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, διοργάνωση εκδηλώσεων-τελετών, καθώς και επικοινωνία με εταιρείες για προώθηση και προβολή του Προγράμματος, - Δημιουργία πλάνου διαφήμισης και επικοινωνίας και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων προηγούμενων σειρών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι τις 11/02/2020, και ώρα 15:00.

27-01-2020 id:: 2128

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση Εκπαιδευτικής & Ερευνητικής Δραστηριότητας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας» με κωδικό  11309401, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο συνεργάτη δημοσίων σχέσεων, προβολής και επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Κε­φαλ­λη­νίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος (Πρω­τόκολλο), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 12/02/2020, και ώρα 16:00.

27-01-2020 id:: 2127

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση», με κωδικό 310036 (ΜΤ-0036), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του έργου:​​​​​​ "Συμβολή σε πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ​​​​​​​Διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας". Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι τις 11/02/2020, και ώρα 15:00.

27-01-2020 id:: 2126

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/45893-19/23.12.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΥΦΜ469Β4Μ-Ξ53), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου 11291701, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Στόχος: «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»), για την εκτέλεση του έργου: Stage 2 – Understanding Solutions, Stage 3 – Defining Action Plans, Stage 4 – Implementing and Monitoring Action Plans.

24-01-2020 id:: 2125

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/45599-19/19.12.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΡ7Υ469Β4Μ-Θ6Μ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601 (κωδικός θέσης 2976-PR7), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Call graphs for Java/Python/C), WP2 (Developing the FASTEN Knowledge Base), WP3 (Security, Quality and Risk), WP4 (Licensing and Compliance Endocode), WP5 (Change Impact Analysis), WP6 (Case Studies), WP7 (Dissemination and Exploitation), WP8 (Project Management)». 

24-01-2020 id:: 2124

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/45598-19/19.12.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΝΞ1469Β4Μ-ΧΑΖ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601 (κωδικός θέσης 2976-PR6), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Call graphs for Java/Python/C), WP2 (Developing the FASTEN Knowledge Base), WP3 (Security, Quality and Risk), WP4 (Licensing and Compliance Endocode), WP5 (Change Impact Analysis), WP6 (Case Studies), WP7 (Dissemination and Exploitation)». 

21-01-2020 id:: 2120

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Συμβασιούχους Διδάσκοντες ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (ode@aueb.gr). 

21-01-2020 id:: 2119

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία", του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται  σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr, μέχρι τις 2  Φεβρουαρίου  2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 110, 210-8203 129.

13-01-2020 id:: 2103

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr), μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

30-12-2019 id:: 2098

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό 11288801, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 11/12/2019 απόφαση της 30ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΡ4469Β4Μ-Θ3Β), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 16/01/2020, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 31/12/2019-02/01/2020, και στις  06/01/2020.

27-12-2019 id:: 2097

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «INTEROPERABLE SOLUTIONS CONNECTING SMART HOMES, BUILDINGS AND GRIDS (INTERCONNECT)», με κωδικό 11315301, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου:​​​​​​​ «Συμβολή στα πακέτα εργασίας (WP) του InterConnect: WP7 (Large-scale Demonstration and Integration of Solutions), WP8 (Fostering Innovation Through Bottom-up Projects), WP9 (Sustainability of the InterConnect Project), και WP10 (Communication, Dissemination and Exploitation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 15/01/2020, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

23-12-2019 id:: 2095

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)», με κωδικό έργου 11291701, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έως σαράντα ενός μηνών (41) μηνών (έως 31/05/2023), έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior International Consultant. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 14/01/2020, ώρα 16:00.Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

23-12-2019 id:: 2093

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/35867-19/13.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ43Τ469Β4Μ-9Γ8), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «THE GREEK INNOVATION HUB - 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣXΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ», με κωδικό έργου 11299701, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – General Secretariat for Research and Technology (GSRT) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας: ΕΕ1 "Διαδίκτυο και δεδομένα, ο οικονομικός αντίκτυπος στην Ελληνική οικονομία", ΕΕ2 "Ψηφιοποίηση και Διαδίκτυο στην Ελληνική εκπαίδευση", και ΕΕ4 "Ο Ελληνικός κόμβος καινοτομίας – ένα εργαλείο για εφευρέτες, ερευνητές, επενδυτές και δημόσιους λειτουργούς». 

23-12-2019 id:: 2092

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/36135-19/14.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ236469Β4Μ-ΜΣΡ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS-elearning», με κωδικό 20538, για την εκτέλεση του έργου: «Συνεργάτης Τεχνικής Υποστήριξης». 

23-12-2019 id:: 2091

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/38875-19/28.11.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΘΔΝ469Β4Μ-Κ1Φ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201 (κωδικός θέσης 3142-PR4), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Παραγωγής, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP5 (Robust Optimisation Methods),  και  WP6 (Integration and Tollset Creation)».

23-12-2019 id:: 2090

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/38874-19/28.11.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΖ1Σ469Β4Μ-ΤΝ0), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201 (κωδικός θέσης 3142-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων για την εφοδιαστική αλυσίδα και την παραγωγή, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data),  και WP8 (Dissemination, Business Innovation and Impact creation)». 

23-12-2019 id:: 2089

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/38873-19/28.11.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΦΕΞ469Β4Μ-Ω1Ε), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201 (κωδικός θέσης 3142-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής υπό περιορισμένους πόρους, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP3 (Enhanced Cognitive Twins, WP5 (Robust Optimisation Methods),  WP6 (Integration και Tollset Creation), και WP7 (Cognitive retrofitting of process plants)». 

23-12-2019 id:: 2088

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/38872-19/28.11.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Η7Μ469Β4Μ-ΡΘΧ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201 (κωδικός θέσης 3142-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα παρακίνησης χρηστών, σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μέσω συλλογής απαιτήσεων χρηστών, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP2 (Analytics and AI for Cognitive factories), WP3 (Enhanced Cognitive Twins), WP5 (Robust Optimisation Methods), και WP8 (Dissemination, Business Innovation and Impact creation)». 

19-12-2019 id:: 2087

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό έργου 11288801, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, χρονικής διάρκειας έως τριών (3) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), δύο (2) Επιστήμονες Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου:​​​​​​​ «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 10/01/2020, ώρα 16:00.Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

19-12-2019 id:: 2086

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό 11297601, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Call graphs for Java/Python/C), WP2 (Developing the FASTEN Knowledge Base), WP3 (Security, Quality and Risk), WP4 (Licensing and Compliance Endocode), WP5 (Change Impact Analysis), WP6 (Case Studies), WP7 (Dissemination and Exploitation), WP8 (Project Management)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 10/01/2020, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

19-12-2019 id:: 2085

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό 11297601, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν  (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Call graphs for Java/Python/C), WP2 (Developing the FASTEN Knowledge Base), WP3 (Security, Quality and Risk), WP4 (Licensing and Compliance Endocode), WP5 (Change Impact Analysis), WP6 (Case Studies), WP7 (Dissemination and Exploitation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 10/01/2020, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

19-12-2019 id:: 2083

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1807/35996-19/14.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Δ30469Β4Μ-ΝΦΗ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045168, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.

19-12-2019 id:: 2082

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, ), για τις ανάγκες του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration - MBA INTERNATIONAL)"» με κωδικό 310009 (ΜΤ-0009), για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την Επικουρική υποστήριξη στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη Διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

19-12-2019 id:: 2081

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, για τις ανάγκες του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ», με κωδικό 12-0000-00 (90000), για έναν (1) συνεργάτη οργανωτικής και διαχειριστικής υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις Δομές κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

19-12-2019 id:: 2080

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με δύο (2) φυσικά πρόσωπα), για τις ανάγκες του έργου «Πόροι εσόδων ΟΠΑ από ΠΜΣ (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» με κωδικό 11294501, για δύο (2) φυσικά πρόσωπα για επιμέλεια, τεχνική βοηθητική υποστήριξη και επίβλεψη ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

19-12-2019 id:: 2079

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/38592-19/26.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ5ΦΗ469Β4Μ-ΛΣΙ), για τις ανάγκες του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» με κωδικό 11294501, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ειδικό Επιστήμονα για την υποστήριξη των πρυτανικών αρχών, μέσω της εκπόνησης μελετών και της σύνταξης προτάσεων, σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική αναβάθμιση του Ιδρύματος, τη διακυβέρνηση και στρατηγική του Ιδρύματος, την ενίσχυση της διεθνοποίησης του Ιδρύματος και τη διερεύνηση ευκαιριών χρηματοδότησης του Ιδρύματος από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους.

19-12-2019 id:: 2078

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/35824-19/13.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΩΞΠ469Β4Μ-8Ν1), για τις ανάγκες του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» με κωδικό 11294501, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ειδικό Επιστήμονα για την υποστήριξη στις δράσεις εξωτερικής επικοινωνίας και κοινωνικής προσφοράς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

13-12-2019 id:: 2064

Το ΟΠΑ, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για επικουρικό έργο στο μάθημα «Κατανεμημένα Συστήματα» Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210-8203 426 και 210-8230 940.

04-12-2019 id:: 2046

Το ΟΠΑ, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για αυτοδύναμη διδασκαλία και παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο μάθημα «Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών» του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr (ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 – Αθήνα), μέχρι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210-8203 111, 112, 113).

04-12-2019 id:: 2045

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary.marketing@aueb.gr , μέχρι και  Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019.

04-12-2019 id:: 2044

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

28-11-2019 id:: 2018

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τριάντα (30) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: ​​​​​​​«Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Παραγωγής, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP5 (Robust Optimisation Methods),  και  WP6 (Integration and Tollset Creation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 12/12/2019, ώρα 13:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839. 

28-11-2019 id:: 2017

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου:​​​​​​​ «Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων για την εφοδιαστική αλυσίδα και την παραγωγή, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data),  και WP8 (Dissemination, Business Innovation and Impact creation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 12/12/2019, ώρα 13:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

28-11-2019 id:: 2016

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τριάντα (30) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής υπό περιορισμένους πόρους, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP3 (Enhanced Cognitive Twins, WP5 (Robust Optimisation Methods),  WP6 (Integration και Tollset Creation), και WP7 (Cognitive retrofitting of process plants)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 12/12/2019, ώρα 13:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

28-11-2019 id:: 2015

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τριάντα (30) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα παρακίνησης χρηστών, σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μέσω συλλογής απαιτήσεων χρηστών, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP2 (Analytics and AI for Cognitive factories), WP3 (Enhanced Cognitive Twins), WP5 (Robust Optimisation Methods), και WP8 (Dissemination, Business Innovation and Impact creation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 12/12/2019, ώρα 13:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839. 

27-11-2019 id:: 2012

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΟΠΑ – (ΕΡ-2695-01)» και κωδικό 11269501, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Μπουραντώνη Δημήτριο και σε εκτέλεση της από 16/05/2019 σχε­τι­κής α­πό­­φασης της 11ης Συνεδρίασης της Συγ­κλή­του του ακα­δ. έτους 2018-19 και από 26/06/2019 σχε­τι­κής α­πό­­φασης της 17ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακα­δ. έτους 2018-19, προτίθεται να α­­­πα­σχο­λή­σει, για πρωινή ή α­πο­γευ­μα­τι­νή α­πα­σχό­ληση, με σύμβαση εργασίας ι­δι­ω­τι­­κού δι­καί­­ου ορισμένου χρόνου πλή­ρους απα­σχό­λη­σης, σύμ­φωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, ό­­πως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16 και το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα για την επίβλεψη του προσωπικού καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κεντρικού Κτιρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο Παραρτήματος), συνο­δευ­ό­με­νες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στη διεύθυνση: Κε­φαλ­λη­νίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος όροφος (Πρω­τόκολλο), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 12/12/2019, ώρα 16:00. 

26-11-2019 id:: 2008

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πόροι εσόδων ΟΠΑ από ΠΜΣ (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ειδικό Επιστήμονα, με φυσικό αντικείμενο την «Υποστήριξη των πρυτανικών αρχών, μέσω της εκπόνησης μελετών και της σύνταξης προτάσεων, σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική αναβάθμιση του Ιδρύματος, τη διακυβέρνηση και στρατηγική του Ιδρύματος, την ενίσχυση της διεθνοποίησης του ιδρύματος και τη διερεύνηση ευκαιριών χρηματοδότησης του Ιδρύματος από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 11/12/2019 και ώρα 16:00. Τη­­­­λ. ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μό­­δια κα Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

14-11-2019 id:: 1981

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS-elearning», με κωδικό 20538, προτίθεται, να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το έξης:  «Συνεργάτης Τεχνικής Υποστήριξης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρ­τή­μα­τος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ο­­ποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος),  Αθήνα 11251, έως τις 29/11/2019,  ώρα 14:00. Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 839, αρ­­μόδια Ρούλα Παρσαλίδου.

14-11-2019 id:: 1980

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ,στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πόροι εσόδων ΟΠΑ από ΠΜΣ (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ειδικό Επιστήμονα. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξήςΥποστήριξη στις δράσεις εξωτερικής επικοινωνίας και κοινωνικής προσφοράς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Η δραστηριότητα αυτή συνολικά αποσκοπεί στην ανάδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας και της κοινωνικής προσφοράς του ΟΠΑ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1οςόροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28/11/2019 και ώρα 16:00.

14-11-2019 id:: 1979

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045168 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11310301,  προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για το μάθημα Εαρινού Εξαμήνου που ορίζεται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.  Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο-1ος όροφος, έως την Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 16:00.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελευθερίου Αγγελική  (210-8203830, email: ageliki@rc.aueb.gr ).

 

14-11-2019 id:: 1978

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «THE GREEK INNOVATION HUB - 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣXΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ», με κωδικό έργου 11299701, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο,  υποψήφιο/α Διδάκτορα. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας: ΕΕ1 "Διαδίκτυο και δεδομένα, ο οικονομικός αντίκτυπος στην Ελληνική οικονομία", ΕΕ2 "Ψηφιοποίηση και Διαδίκτυο στην Ελληνική εκπαίδευση", και ΕΕ4 "Ο Ελληνικός κόμβος καινοτομίας – ένα εργαλείο για εφευρέτες, ερευνητές, επενδυτές και δημόσιους λειτουργούς». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, έως τις 28/11/2019, και ώρα 16:00.

13-11-2019 id:: 1977

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ», με κωδικό 12-0000-00 (90000), προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) συνεργάτη οργανωτικής και διαχειριστικής υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ανάγκες των Δομών κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμ­φωνα με την α­­πό 06/11/2019 α­πόφαση της 27ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ του α­­­καδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΗΖ469Β4Μ-802). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­­νο του έρ­γου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά, το ε­ξής: Οργανωτική και δι­α­χειριστική υποστήριξη υλοποίησης δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28/11/2019 (μέχρι τις 15:00). 

13-11-2019 id:: 1976

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Ξυλωμένο Γεώργιο, προτίθεται να α­­­πα­σχο­λή­σει με σύμβαση εργασίας ι­δι­ω­τι­­κού δι­καί­­ου ορισμένου χρόνου πλή­ρους απα­σχό­λη­σης, σύμ­φωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, ό­­πως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16 και το άρθρο 64 του Ν.4485/2017, δύο (2) φυσικά πρόσωπα για επιμέλεια, τεχνική βοηθητική υποστήριξη και επίβλεψη ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμ­φωνα με την α­­πό 06/11/2019 α­πόφαση της 27ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πι­τρο­πής Ε­ρευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­Ο­Π­Α του α­­­καδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6Α61469Β4Μ-8Ν4). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής: Αντικείμενο εργασίας: Στους ανωτέρω θα ανατεθεί η καθημερινή επιμέλεια, τεχνική βοηθητική υποστήριξη και επίβλεψη ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), κα­­­τά τη δι­­άρ­κεια λειτουργίας τους και σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη. Ειδικότερα και ενδεικτικά περιλαμβάνεται ο έλεγχος των παροχών (ρεύματος και ύδατος) και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα, η τεχνική βοηθητική υποστήριξη των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κλπ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο Παραρτήματος), συνο­δευ­ό­με­νες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στη διεύθυνση: Κε­φαλ­λη­νίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος (Πρω­τόκολλο), το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28/11/2019, ώρα 16:00. 

13-11-2019 id:: 1975

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration - MBA INTERNATIONAL)"» με κωδικό 310009 (ΜΤ-0009) και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Klas Eric Soderquist, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με την από 06/11/2019 απόφαση της 27ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: Ω3Κ4469Β4Μ-ΟΕ5). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το: Επικουρική υποστήριξη στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και Διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, Αθήνα 11362, υπόψη κυρίας Σοφίας Μακρυνιώτη, μέχρι την Τετάρτη, 27/11/2019 (ώρα 14:00). 

13-11-2019 id:: 1984

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Ξυλωμένο Γεώργιο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16 και το άρθρο 64 του Ν.4485/2017, δύο (2) φυσικά πρόσωπα για επιμέλεια, τεχνική βοηθητική υποστήριξη και επίβλεψη ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι η καθημερινή επιμέλεια, τεχνική βοηθητική υποστήριξη και επίβλεψη ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη. Ειδικότερα και ενδεικτικά περιλαμβάνεται ο έλεγχος των παροχών (ρεύματος και ύδατος) και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα, η τεχνική βοηθητική υποστήριξη των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κλπ.

08-11-2019 id:: 1973

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/30172-19/03.10.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΕΩ8469Β4Μ-ΩΚ2), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU», με κωδικό 11279201 (κωδικός θέσης 2792-PR4), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Συντονισμός του έργου στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5, 6, 7, 8»
 

08-11-2019 id:: 1972

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/27338-19/17.09.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΑΜΤ469Β4Μ-Ο8Λ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601 (κωδικός θέσης 2976-PR5), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C και WP2 Developing the FASTEN Knowledge Base». 

08-11-2019 id:: 1970

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) ερευνητή ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε εφαρμογές αλληλεπίδρασης μέσω επεξεργασίας φυσικού κειμένου (NLP), που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/26707-19/10.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΝΦΝ469Β4Μ-ΠΓ7), για τις ανάγκες του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01312 και κωδικό ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11297201, μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

08-11-2019 id:: 1969

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) ερευνητή επεξεργασίας εικόνων και video, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/26705-19/10.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ν85469Β4Μ-ΨΥΩ), για τις ανάγκες του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01312 και κωδικό ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11297201, μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

29-10-2019 id:: 1954

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/26632-19/10.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΚΝΞ469Β4Μ-ΟΡΩ), για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών» με κωδικό 310022 (ΜΤ-0022), για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης και Επικοινωνίας.

04-10-2019 id:: 1917

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/26643-19/10.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΧΡΖ469Β4Μ-ΥΔ7), για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις μερικής φοίτησης» με κωδικό 310047 (ΜΤ-0047), για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Συνεργάτη Διαχείρισης και Επικοινωνίας.

03-10-2019 id:: 1913

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU», με κωδικό 11279201, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Συντονισμός του έργου στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5, 6, 7, 8». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΚΛΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 17/10/2019, ώρα 16:00.

20-09-2019 id:: 1889

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1807/22201-19/11.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 62ΜΗ469Β4Μ-67Φ),στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045168, προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.

19-09-2019 id:: 1886

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/23498-19 /24.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ψ8ΞΣ469Β4Μ-Δ8Ψ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01», για σύναψη σύμβασης έργου έως τρεις (3) συνεργάτες.  

17-09-2019 id:: 1883

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/17272-19/05.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΧΗΝ469Β4Μ-9ΣΡ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)», με κωδικό 11255201 (κωδικός θέσης 2552-PR7), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την οικονομική ανάλυση και την αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρηματικών υποδειγμάτων σε ευφυή πλέγματα, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 16, 17, 18».

17-09-2019 id:: 1881

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν  (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C και WP2 Developing the FASTEN Knowledge Base». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 01/10/2019 και ώρα 12:00.

13-09-2019 id:: 1872

Το ΟΠΑ, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα  23 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 308 και 210-8203 375.

11-09-2019 id:: 1865

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/17275-19/05.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΙΚΤ469Β4Μ-ΕΥΨ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό έργου 11288801 (κωδικός θέσεων 2888-PR7), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]».

10-09-2019 id:: 1860

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/23559-19/25.07.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΧ1Η469Β4Μ-Φ2Ξ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό 11275601, για την εκτέλεση του έργου: «Συντονισμός, Διαχείριση, Εποπτεία Λειτουργίας, Συντήρηση, Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΜΣ ΟΠΑ και Έλεγχος του Μητρώου Αποφοίτων».

10-09-2019 id:: 1859

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/23558-19/25.07.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΕΜΣ469Β4Μ-533), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό 11275601, για την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη Ιστοσελίδων και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΠΑ».

10-09-2019 id:: 1858

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/23557-19/25.07.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΔΝΓ469Β4Μ-4ΑΒ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό 11275601, για την εκτέλεση του έργου: «Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών εικονικοποίησης (virtualization), εφεδρείας (backup), συνεχούς παρακολούθησης (monitoring), συγκέντρωσης δεδομένων λειτουργίας, και παρουσίασης, αναλύσεων, και εκμετάλλευσης δεδομένων λειτουργίας».

10-09-2019 id:: 1857

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG» μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01312 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Φ. Μαριά, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ερευνητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε εφαρμογές αλληλεπίδρασης μέσω επεξεργασίας φυσικού κειμένου (NLP) (ΕΕ2, ΕΕ3). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τη Τετάρτη, 25/09/2019 και ώρα 15:00.

10-09-2019 id:: 1856

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG» μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01312 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Φ. Μαριά, προτίθεται σύμφωνα με την από 04/09/2019 απόφαση της 20ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 63ΡΩ469Β4Μ-ΒΒΟ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ερευνητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Επεξεργασία εικόνων και video (ΕΕ2, ΕΕ3). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τη Τετάρτη  25/09/2019 και ώρα 15:00.

10-09-2019 id:: 1855

Ο ΕΛΚΕ­/ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις μερικής φοίτησης» με κωδικό 310047 (ΜΤ-0047) και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Σπύρο Μπλαβούκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο Συνεργάτη Διαχείρισης και Επικοινωνίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι: «Εξυπηρέτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας, ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για το πρόγραμμα, επιμέλεια και σύνταξη οδηγού σπουδών και πάσης φύσεως ενημερωτικών/διαφημιστικών εντύπων, διοργάνωση και υποστήριξη τελετών αποφοίτησης, εκπαιδευτικών επισκέψεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων, προώθηση του προγράμματος στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο.Π.Α., Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 908-909, Αθήνα 11362, μέχρι την Τετάρτη, 25/09/2019 (ώρα 14:00).

10-09-2019 id:: 1854

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών» με κωδικό έργου 310022 (ΜΤ-0022) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Σιώμκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης και Επικοινωνίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι: - Συλλογή στοιχείων για φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, διοργάνωση εκδηλώσεων-τελετών, καθώς και επικοινωνία με εταιρείες για προώθηση και προβολή Προγράμματος, - Δημιουργία πλάνου διαφήμισης και επικοινωνίας και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων προηγούμενων σειρών, - Συμβουλευτική υποστήριξη Υποψήφιων Διδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την  Τετάρτη 25/09/2019, και ώρα 16:00.

10-09-2019 id:: 1853

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/22396-19/16.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΣΜΟ469Β4Μ-ΑΜΩ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου 11258201 (κωδικός θέσης 2582-PR6) για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 (WP8-Platform Integration and Evaluation) και του Πακέτου Εργασίας 9 (WP9-Dissemination and Exploitation)».

10-09-2019 id:: 1852

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/23616-19/25.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΠΒΡ469Β4Μ-09Κ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΚΤΥΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟ (ΔΡΑΣΗ "1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ")», με κωδικό  11294901, για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας EE1: Διαμοιρασμένη συνδεσιμότητα στο δίκτυο (Sharing network connectivity), EE2: Bιώσιμη συμμετοχική διαίσθηση (Sustainable participatory sensing), EE3: Μεταφορά με τεχνικές πληθοπορισμού (Crowdsourced transport) και EE4: Διάχυση αποτελεσμάτων και συντονισμός έργου (Impact-making and project coordination activities)».

10-09-2019 id:: 1851

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/22512-19/17.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΚΕ0469Β4Μ-5ΒΨ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό 11307901, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την εκτέλεση του έργου: «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ».

10-09-2019 id:: 1850

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/22511-19/17.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΠΒΘ469Β4Μ-9ΨΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό 11307901, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την εκτέλεση του έργου: «Διοικητικός, Οικονομικός και Συμβουλευτικός συντονισμός των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος».

01-08-2019 id:: 1837

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/20689-19/03.07.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΠΜ2469Β4Μ-9ΣΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)», με κωδικό 11280201 (κωδικός θέσης 2802-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμβολή στα πακέτα εργασίας (WP) του SOFIE: WP3 (Business Platforms Integration), WP4 (Evaluation) και WP5 (Pilots)»

30-07-2019 id:: 1834

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι τις 2  Σεπτεμβρίου 2019.

25-07-2019 id:: 1822

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), για την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210-8203 303, 210-8203 412, 210-8203 416 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

25-07-2019 id:: 1820

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου έως δώδεκα (12) μηνών, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στον/η Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια, είναι: «Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας EE1: Διαμοιρασμένη συνδεσιμότητα στο δίκτυο (Sharing network connectivity), EE2: Bιώσιμη συμμετοχική διαίσθηση (Sustainable participatory sensing), EE3: Μεταφορά με τεχνικές πληθοπορισμού (Crowdsourced transport) και EE4: Διάχυση αποτελεσμάτων και συντονισμός έργου (Impact-making and project coordination activities)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, Πρωτόκολλο,  έως τις 28/08/2019, και ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 05/08/2019 έως και τις 23/08/2019.

25-07-2019 id:: 1819

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας έως είκοσι ενός (21) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Συντονισμός, Διαχείριση, Εποπτεία Λειτουργίας, Συντήρηση, Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΜΣ ΟΠΑ και Έλεγχος του Μητρώου Αποφοίτων». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (1ος όροφος), Πρωτόκολλο, έως 28/08/2019, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 05/08/2019 έως και τις 23/08/2019.

25-07-2019 id:: 1818

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/16876-19/31.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΧΑ2469Β4Μ-4ΗΣ), για τις ανάγκες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική» κωδικό ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 310031, για ένα (1) σύμβουλο Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας.

25-07-2019 id:: 1817

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) ερευνητή ασφάλειας και εφαρμογών σε δίκτυα αισθητήρων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/16866-19 /31.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΛ28469Β4Μ-ΓΓ6), για τις ανάγκες του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01312 και κωδικό ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11297201, μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

25-07-2019 id:: 1816

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, έως είκοσι ενός μηνών (21) (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη Ιστοσελίδων και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΠΑ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), Πρωτόκολλο, έως 28/08/2019, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 05/08/2019 έως και τις 23/08/2019.

25-07-2019 id:: 1815

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας, έως είκοσι ενός μηνών (21) (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών εικονικοποίησης (virtualization), εφεδρείας (backup), συνεχούς παρακολούθησης (monitoring), συγκέντρωσης δεδομένων λειτουργίας, και παρουσίασης, αναλύσεων, και εκμετάλλευσης δεδομένων λειτουργίας». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (1ος όροφος), Πρωτόκολλο, έως 28/08/2019, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 05/08/2019 έως και τις 23/08/2019.

25-07-2019 id:: 1814

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου και για τις ανάγκες του έργου «Υ­ποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και της ερευνητικής δραστηριτη­τας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς με αυτή δραστηριότητας» με κωδικό 11170001, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Δημήτρη Γκρίτζαλη, έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα για τη δι­αχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 112 51, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30/08/2019 (μέχρι ώρα 15:00). Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός κατά το χρονικό διάστημα από 05/08/2019 έως και 23/08/2019.

24-07-2019 id:: 1811

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/15155-19/21.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΕ7Ζ469Β4Μ-ΞΥΣ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης ”1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες”», με κωδικό 11293201, για την εκτέλεση του έργου: «Συμβολή στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ονομασία Competitiveness Database of Exporters - Greece (CODEX-Greece. Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade».

17-07-2019 id:: 1802

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ­ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό 11307901, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Γεωργούτσο, προτίθεται, σύμ­φωνα με την α­­πό 10/07/2019 α­πόφαση της 18ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με (ΑΔΑ: ΨΨΦΒ469Β4Μ-ΛΑΘ), να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κειας ­έως δώδεκα (12) μηνών, έναν (1) συνεργάτη με το κάτωθι φυσικό αντικείμενο συνολικής διάρκειας 104 ωρών: «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

17-07-2019 id:: 1800

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό έργου 11307901, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Γεωργούτσο, προτίθεται, σύμ­φωνα με την α­­πό 10/07/2019 α­πόφαση της 18ης  Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με (ΑΔΑ: 69ΣΚ469Β4Μ-ΠΒΖ), να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας έως δώδεκα (12) μηνών, ένα έμπειρο στέλεχος για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι το εξής: «Διοικητικός, Οικονομικός και Συμβουλευτικός συντονισμός των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος».

 

17-07-2019 id:: 1799

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 1/7/2019 απόφαση της 18ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχεις τροποποιηθεί και ισχύει, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου.

16-07-2019 id:: 1798

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου 11258201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από  10/07/2019 απόφαση της 18ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΙΧ469Β4Μ-Γ6Φ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως πέντε (5) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), δύο (2) συνεργάτες για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 (WP8-Platform Integration and Evaluation) και του Πακέτου Εργασίας 9 (WP9-Dissemination and Exploitation

12-07-2019 id:: 1794

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5, του Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84, παρ. 16α του ν. 4485/2017, ή Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 29, του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020: «Γραμμική Άλγεβρα Ι». Αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210-8203 111, 112, 113).

12-07-2019 id:: 1793

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14516-19 /17.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6Φ6Ο469Β4Μ-10Ι), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας με κωδικό 11170001», για τρεις (3) συνεργάτες για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

11-07-2019 id:: 1792

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ),  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045168 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11310301, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο-1ος όροφος, έως την Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019, ώρα 13:00. Εάν ο φάκελος υποψηφιότητας υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελευθερίου Αγγελική  (210-8203830, email: ageliki@rc.aueb.gr ).

03-07-2019 id:: 1779

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)», με κωδικό έργου 11280201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Πολύζο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 26/06/2019 απόφαση της 17ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΨΕ8Π469Β4Μ-ΨΙΡ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δέκα έξι (16) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμβολή στα πακέτα εργασίας (WP) του SOFIE: WP3 (Business Platforms Integration), WP4 (Evaluation) και WP5 (Pilots)».

02-07-2019 id:: 1777

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/17273-19/05.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Τ7Δ469Β4Μ-12Β), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου 11258201 (κωδικός θέσης 2582-PR5) για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 (WP8-Platform Integration and Evaluation)».

14-06-2019 id:: 1758

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/15103-19/21.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 67Ρ8469Β4Μ-ΤΔΥ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου 11258201 (κωδικός θέσης 2582-PR4) για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 (WP8-Platform Integration and Evaluation)».

05-06-2019 id:: 1748

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό έργου 11288801, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 29/05/2019 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΒΣ469Β4Μ-ΘΚ4),  να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), τρεις (3) Επιστήμονες Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]». 

05-06-2019 id:: 1747

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του πακέτου εργασίας WP8 του έργου με τίτλο: «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου 11258201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 29/05/2019 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 78Σ3469Β4Μ-1ΕΟ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν  (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 (WP8-Platform Integration and Evaluation)».

05-06-2019 id:: 1746

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)», με κωδικό έργου 11255201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Σταμούλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 29/05/2019 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΓΜ469Β4Μ-Ν2Μ),  να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως εννέα  (9) μηνών, δύο (2) συνεργάτες για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την οικονομική ανάλυση και την αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρηματικών υποδειγμάτων σε ευφυή πλέγματα, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 16, 17, 18».

03-06-2019 id:: 1739

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/12171-19/23.04.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 99ΨΗ469Β4Μ-Ω4Β), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU», με κωδικό 11279201 (κωδικός θέσης 2792-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και διαχείριση των διοικητικών θεμάτων του έργου στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5, 6, 7».

03-06-2019 id:: 1738

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/12170-19/23.04.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΡΖΙ469Β4Μ-Ξ5Μ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU», με κωδικό 11279201 (κωδικός θέσης 2792-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τον συντονισμό του έργου στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5, 6, 7, 8».
 

03-06-2019 id:: 1737

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/12150-19/23.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7Ν5Γ469Β4Μ-ΣΚΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «THE GREEK INNOVATION HUB - 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣXΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ», με κωδικό έργου 11299701, για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 "Διαδίκτυο και δεδομένα, ο οικονομικός αντίκτυπος στην Ελληνική οικονομία", ΕΕ2 "Ψηφιοποίηση και Διαδίκτυο στην Ελληνική εκπαίδευση" και ΕΕ4 "Ο Ελληνικός κόμβος καινοτομίας – ένα εργαλείο για εφευρέτες, ερευνητές, επενδυτές και δημόσιους λειτουργούς».

31-05-2019 id:: 1735

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική», κωδικό έργου 310031 (ΜΤ-0031) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Δαμιανό Χατζηαντωνίου, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμβουλο Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας, σύμφωνα με την από 29/05/2019 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΧ1469Β4Μ-0ΔΙ) Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη στα πλαίσια του Προγράμματος. / Διαχείριση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας. / Διοργάνωση εκδηλώσεων-τελετών καθώς και επικοινωνία για την προβολή του Προγράμματος.

31-05-2019 id:: 1734

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG» μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01312 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Φ. Μαριά, προτίθεται σύμφωνα με την από 29/05/2019 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΘ0469Β4Μ-Ψ6Ρ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ερευνητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Ασφάλεια και εφαρμογές σε δίκτυα αισθητήρων.

21-05-2019 id:: 1716

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων» της Δράσης "1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες", με κωδικό έργου 11293201, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο, τον μεταδιδάκτορα ερευνητή, κ. Ευάγγελο Παστελάκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως έξι (6) μηνών, τρία (3) φυσικά πρόσωπα, μεταπτυχιακούς φοιτητές, στο πλαίσιο διεξαγωγής της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμβολή στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ονομασία Competitiveness Database of Exporters - Greece (CODEX-Greece. Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade».

21-05-2019 id:: 1715

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου 11258201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 15/05/2019 απόφαση της 14ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 9ΗΞ6469Β4Μ-ΓΟ4), να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 (WP8-Platform Integration and Evaluation)». 

21-05-2019 id:: 1712

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9338-19/03.04.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΩΒ9469Β4Μ-ΝΦΩ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601 (κωδικός θέσης 2976-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Αυτοματοποιημένη παραγωγή στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων από λογισμικό υλοποιημένο στη γλώσσα προγραμματισμού C στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C». 

20-05-2019 id:: 1711

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/5861-19/07.03.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΜΦΠ469Β4Μ-ΓΘΓ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό έργου 11288801 (κωδικός θέσεων 2888-PR6), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]».

20-05-2019 id:: 1710

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9999-19/09.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΗΜΥ469Β4Μ-7ΚΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019»,  με κωδικό 11290801, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Διοικητικής, Οικονομικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019» του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ».

17-05-2019 id:: 1707

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου και για τις α­­­­­­νά­­­γκες του έργου «Υ­πο­στή­ριξη αναγκών μεταπτυχιακών προ­γραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δρα­στη­ριό­τη­τας του Πανεπιστημίου καθώς και άλ­λης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας» με κωδικό 11170001, τρεις (3) συνεργάτες για τη δι­α­χει­­­­ριστική ή/και οι­­κονομική παρακολούθηση έρ­γων και προ­γραμμάτων. Το φυ­­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­­νο του έρ­γου που θα α­­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά: Δι­α­χειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών & εκπαιδευτικών έργων & προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

17-05-2019 id:: 1706

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9339-19/03.04.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΓ39469Β4Μ-59Δ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)» για την εκτέλεση του έργου: «Σχεδιασμός μεθόδων για την αυτοματοποιημένη παραγωγή στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και επίβλεψη της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας επιλογής λογισμικού από την οποία θα παραχθούν γραφήματα στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C».

17-05-2019 id:: 1705

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9038-19/02.04.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 639Μ469Β4Μ-ΦΓ2), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων και συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων, μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C και WP2 Developing the FASTEN Knowledge Base».

23-04-2019 id:: 1677

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU», με κωδικό 11279201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 17/04/2019 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 971Μ469Β4Μ-ΡΕΡ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και διαχείριση των διοικητικών θεμάτων του έργου στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5, 6, 7».

23-04-2019 id:: 1676

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU», με κωδικό 11279201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 17/04/2019 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΥΣ469Β4Μ-8ΔΡ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τον συντονισμό του έργου στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5, 6, 7, 8». 

23-04-2019 id:: 1672

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «THE GREEK INNOVATION HUB - 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣXΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ», με κωδικό έργου 11299701, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, δύο (2) φυσικά πρόσωπα,  υποψήφιους Διδάκτορες. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής: «Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 "Διαδίκτυο και δεδομένα, ο οικονομικός αντίκτυπος στην Ελληνική οικονομία", ΕΕ2 "Ψηφιοποίηση και Διαδίκτυο στην Ελληνική εκπαίδευση" και ΕΕ4 "Ο Ελληνικός κόμβος καινοτομίας – ένα εργαλείο για εφευρέτες, ερευνητές, επενδυτές και δημόσιους λειτουργούς».

23-04-2019 id:: 1671

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1107-18/20.07.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω3ΟΟ469Β4Μ-Κ4Ε), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)» με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01/11289901 (κωδικός θέσης 2899-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI».

22-04-2019 id:: 1670

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9017-19/02.04.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΞΣΜ469Β4Μ-ΦΒΗ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601 (κωδικός θέσης 2976-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση μεθόδων για την αυτοματοποιημένη παραγωγή στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και ανάπτυξη μεθοδολογίας επιλογής λογισμικού από το οποίο θα παραχθούν γραφήματα στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C».

22-04-2019 id:: 1669

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχο­λήσει με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών και για τις ανάγκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» (κωδικός 52019 (00-0000-00)) και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Γκρίτζαλη, ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό ή μία Δικηγορική Εταιρεία, για την παροχή νομικής συνδρομής, σύμφωνα με την από 17/04/2019 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (ΑΔΑ: 65ΧΩ469Β4Μ-Λ75). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδει­κτικά και όχι περιοριστικά, η εν γένει νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και η παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων σε θέματα που αναθέτει ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, η Προϊσταμένη της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

11-04-2019 id:: 1640

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/5860-19/07.03.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 674Ο469Β4Μ-1ΛΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE)», με κωδικό έργου 11255701 (κωδικός θέσης 2557-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή υποδειγμάτων μικρο-προσομοίωσης φορολογίας εισοδήματος και κοινωνικών παροχών σε χρήμα για τη διερεύνηση της επίδρασής τους στις περιφερειακές ανισότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ (κατά προτίμηση, με χρήση του υποδείγματος EUROMOD) στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (WP6)».

09-04-2019 id:: 1636

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό 11290801, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Γεωργούτσο, προτίθεται, σύμ­φωνα με την α­­πό 03/04/2019 α­πόφαση της  12ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με (ΑΔΑ: ΨΟΣ3469Β4Μ-Ω76), να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας έως δώδεκα (12) μηνών, ένα έμπειρο στέλεχος για τη Διοικητική, Οικονομική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των δράσεων που αφορούν στο έργο «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019». Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι το εξής: «Παροχή Διοικητικής, Οικονομικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019» του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ».

08-04-2019 id:: 1634

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/5723-19 /06.03.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΛΘ3469Β4Μ-4Β5), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό 11257601, για ένα (1) συνεργάτη για την υποστήριξη δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε φοιτητές και αποφοίτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

08-04-2019 id:: 1633

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/5402-19 /04.03.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΖ64469Β4Μ-ΑΤΧ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας», για δύο (2) συνεργάτες για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

03-04-2019 id:: 1623

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως δέκα οκτώ (18) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) έμπειρο Ερευνητή με ειδίκευση στην Πληροφορική για την εκτέλεση του έργου:«Σχεδιασμός μεθόδων για την αυτοματοποιημένη παραγωγή στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και επίβλεψη της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας επιλογής λογισμικού από την οποία θα παραχθούν γραφήματα στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 17/04/2019, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Δημήτρης Μητρόπουλος 210-8203 508.

 

03-04-2019 id:: 1622

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως δέκα οκτώ (18) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Ερευνητή με ειδίκευση στην Πληροφορική για την εκτέλεση του έργου: «Αυτοματοποιημένη παραγωγή στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων από λογισμικό υλοποιημένο στη γλώσσα προγραμματισμού C στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 17/04/2019, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Δημήτρης Μητρόπουλος 210-8203 508

02-04-2019 id:: 1618

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 13/03/2019 απόφαση της 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΕΥ469Β4Μ-ΠΡ7), να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως είκοσι (20) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Ερευνητή με ειδίκευση στην Πληροφορική για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων και συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων, μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C και WP2 Developing the FASTEN Knowledge Base».

02-04-2019 id:: 1617

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως δέκα οκτώ (18) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Τεχνικό Υποστήριξης για την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση μεθόδων για την αυτοματοποιημένη παραγωγή στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και ανάπτυξη μεθοδολογίας επιλογής λογισμικού από το οποίο θα παραχθούν γραφήματα στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 16/04/2019, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Δημήτρης Μητρόπουλος 210-8203 508.

26-03-2019 id:: 1609

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1619-18/09.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΣΑ6469Β4Μ-ΞΙΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης ”1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες”, με κωδικό έργου ΕΡ-2932-01 (11293201)», για την εκτέλεση του έργου: «Συμβολή στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ονομασία Competitiveness Database of Exporters - Greece (CODEX-Greece). Συμβολή στην οικονομετρική ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade, ΕΕ3 Exports and Innovation: An Econometric Analysis και ΕΕ4 Project findings»

26-03-2019 id:: 1608

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1549-18/30.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 63ΕΜ469Β4Μ-ΘΓΦ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης ”1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες”, με κωδικό έργου ΕΡ-2932-01 (11293201)», για την εκτέλεση του έργου: «Συμβολή στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ονομασία Competitiveness Database of Exporters - Greece (CODEX-Greece. Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade».

26-03-2019 id:: 1607

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1548-18/30.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω1ΦΦ469Β4Μ-Ε5Υ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης ”1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες”, με κωδικό έργου ΕΡ-2932-01 (11293201)», για την εκτέλεση του έργου: «Τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου, συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade, ΕΕ3 Exports and Innovation: An Econometric Analysis και ΕΕ4 Project findings».

07-03-2019 id:: 1576

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό έργου 11288801, με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), τρεις (3) Επιστήμονες Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]».

07-03-2019 id:: 1574

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE)» με κωδικό έργου 11255701, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή υποδειγμάτων μικρο-προσομοίωσης φορολογίας εισοδήματος και κοινωνικών παροχών σε χρήμα για τη διερεύνηση της επίδρασής τους στις περιφερειακές ανισότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ (κατά προτίμηση, με χρήση του υποδείγματος EUROMOD) στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (WP6)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 22/03/2019, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

06-03-2019 id:: 1571

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» του ΟΠΑ (κωδικός έργου 11257601),  το οποίο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την πρακτική, τη δια­σύν­δεση με την α­γο­ρά ερ­­­γασίας, την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους φοι­τη­τές και α­­­ποφοίτους του ΟΠΑ, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη μεταφορά τεχνογνωσίας την ο­ποί­α α­να­­πτύσσει το Πανεπιστήμιο προς στην κοινωνία, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) συνεργάτη, για την υποστήριξη δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ/ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι το εξής: Υποστήριξη δράσεων της Μονάδας Και­νοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε φοιτητές και α­πό­φοι­­τους του ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη δι­­­­εύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθή­να 11251, το αργότερο  μέ­­­­­χρι την Παρασκευή 22/03/2019 (μέχρι ώρα 15:00). Τη­­­λέ­­­φω­νο ε­­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 251, αρμόδια κα. Ελευθερίου Αγγελική (Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-14:00).

06-03-2019 id:: 1568

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1838-18/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΛΡΟ469Β4Μ-6ΥΛ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ­/­ΟΠΑ» με κωδικό έργου 12-0000-00 (900000) για έναν (1) συνεργάτη, για τη Διαχειριστική υποστήριξη υλοποίησης δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.

04-03-2019 id:: 1565

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου και για τις α­­­­­­νά­­­γκες του έργου «Υ­πο­στή­ριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δρα­στη­ριό­τη­τας του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας» με κωδικό 11170001, δύο (2) συνεργάτες για τη δια­χει­­­­ριστική ή/και οι­­κονομική παρακολούθηση έρ­γων και προ­γραμμάτων. Το φυ­­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­­νο του έρ­γου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά, το ε­ξής: Δι­α­χειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών & εκπαιδευτικών έργων & προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19/03/2019 (μέχρι ώρα 15:00). Τη­­­­λ. ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μό­­δια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

 

20-02-2019 id:: 1539

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1836-18/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω090469Β4Μ-7ΔΦ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DIPLOMA IN NEGOTIATIONS» με κωδικό έργου ΣΜ-0490-18 (20490) για ένα (1) συνεργάτη Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας.

20-02-2019 id:: 1538

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1837-18/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΣΡ469Β4Μ-1ΧΓ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DIPLOMA IN NEGOTIATIONS» με κωδικό έργου ΣΜ-0490-18 (20490) για ένα (1) συνεργάτη για τεχνική υποστήριξη.

08-02-2019 id:: 1522

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 920000/1747-18/10.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΙΩ4469Β4Μ-Θ9Κ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030678, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.

06-02-2019 id:: 1520

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1581-18/05.11.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΙ1Ν469Β4Μ-Δ1Δ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)», με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01 (κωδικός θέσης 2899-PR4), για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης και δεικτών επίδοσης (ΚΡΙ) της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI».

06-02-2019 id:: 1519

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2018-2019 στο γνωστικό αντικείμενο: Λογιστική ΙΙ. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (accfin@aueb.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2019.

04-02-2019 id:: 1515

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1699-18 /27.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΝΞΛ469Β4Μ-ΓΘΤ), για δύο (2) φυσικά πρόσωπα, ερευνητές ανάπτυξης εφαρμογών, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «REAL ESTATE ANALYTICS (REA)» μέσω της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00022.

04-02-2019 id:: 1514

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1882-18/28.12.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΓΡΗ469Β4Μ-Φ0Η), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)» (κωδικός θέσης 2802-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Contributions to the SOFIE WorkPackages (WPs): WP2 (Federation Architecture & Framework), WP3 (Business Platforms Integration), WP4 (Evaluation), and WP5 (Pilots)».

04-02-2019 id:: 1513

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1873-18/28.12.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ζ4Ο469Β4Μ-141), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)» (κωδικός θέσης 2802-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Contributions to the SOFIE WorkPackages (WPs): WP2 (Federation Architecture & Framework), WP3 (Business Platforms Integration), WP4 (Evaluation), and WP5 (Pilots)»

04-02-2019 id:: 1512

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1871-18/28.12.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 690Ο469Β4Μ-ΕΧ3), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «e-Signature and Erasmus Student eCard in Greece (eCard)» (κωδικός θέσης 2934-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Contributions to (a) Requirements and Technical Architecture for Remote e-Signature in Greece, (b) Conformance testing of the Erasmus Student Card»

01-02-2019 id:: 1506

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1749-18/10.12.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΘ6Ο469Β4Μ-ΤΗ1), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «COGnitive Logistics Operations through secure, dynamic and ad-hoc collaborative», με κωδικό έργου ΕΡ-2896-01 (κωδικός θέσης 2896-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές»

01-02-2019 id:: 1505

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 31/12-11-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του έργου που συνίσταται στη λειτουργία του καταστήματος αναμνηστικών ειδών ΟΠΑ shop στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου «Αντωνιάδου», για τρεις (3) φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

01-02-2019 id:: 1504

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1580-18/05.11.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω223469Β4Μ-Ι1Ζ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)» με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01 (κωδικός θέσης 2899-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI». 

31-01-2019 id:: 1496

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1697-18 /26.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΞΨ8469Β4Μ-ΨΤΝ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό», για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη στα πλαίσια του έργου και συμβολή στη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

28-01-2019 id:: 1493

Tο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία του μαθήματος  Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-19. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι την 4η Φεβρουαρίου  2019. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 110, 210-8203 129.

 

 

16-01-2019 id:: 1474

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία των μαθημάτων: 1) Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (Στατιστική), τμήμα Α-Λ, 2) Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (Στατιστική), τμήμα Μ-Ω, 3) Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, τμήμα Μ-Ω, 4) Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις, τμήμα Α-Ω, 5) International Marketing - Management, Τμήμα Α-Ω  του εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα  28 Ιανουαρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 308 και 210-8203 375

10-01-2019 id:: 1470

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’/11-5-2016) και το άρθρο 84, παρ.16α του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) για τη διδασκαλία των μαθημάτων: 1) Ποσοτικές Μέθοδοι Ι, 2) Επιχειρηματικότητα, 3) Θετική Οργανωσιακή Παιδεία του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019. Η αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και το υπόμνημα εργασιών να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: secretary.marketing@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 101-2.

09-01-2019 id:: 1460

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), για διδασκαλία και παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στα μαθήματα εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (αυτοδύναμη διδασκαλία) και Μαθηματικές Μέθοδοι (επικουρικό διδακτικό έργο). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 – Αθήνα, μέχρι τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: stat@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203111-112-113.

28-12-2018 id:: 1454

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)», με κωδικό έργου ΕΡ-2802-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Contributions to the SOFIE WorkPackages (WPs): WP2 (Federation Architecture & Framework), WP3 (Business Platforms Integration), WP4 (Evaluation), and WP5 (Pilots)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 16/01/2019, ώρα 16:00.Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

28-12-2018 id:: 1453

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ,στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)» με κωδικό έργου ΕΡ-2802-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Contributions to the SOFIE WorkPackages (WPs): WP2 (Federation Architecture & Framework), WP3 (Business Platforms Integration), WP4 (Evaluation), and WP5 (Pilots)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 16/01/2019, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

28-12-2018 id:: 1452

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου με τίτλο «e-Signature and Erasmus Student eCard in Greece (eCard)», με κωδικό ΕΡ‑2934‑01, προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμ­­βαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας, έως δεκατεσσάρων (14) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής για την ε­κτέλεση του έργου: «Contributions to (a) Requirements and Technical Architecture for Remote e-Signature in Greece, (b) Conformance testing of the Erasmus Student Card». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 16/01/2019, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

28-12-2018 id:: 1451

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ­/­ΟΠΑ» (κωδικός 12-0000-00), προτίθεται, να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δι­καί­ου ο­ρι­­­σμένου χρό­νου, ένα (1) συνεργάτη για τη Δομή Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το έξης: Διαχειριστική υποστήριξη υλοποίησης δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρ­τή­μα­τος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ο­­ποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, μέχρι τις 16/01/2019 (μέχρι ώρα 14:00). Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μόδια κα Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

28-12-2018 id:: 1450

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DIPLOMA IN NEGOTIATIONS» (κωδικός ΣΜ-0490-18), προτίθεται, να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δι­καί­ου ο­ρι­­­σμένου χρό­νου, ένα (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το έξης: «Συνεργάτης Τεχνικής Υποστήριξης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρ­τή­μα­τος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ο­­ποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 112 51, μέχρι τις 16/01/2019 (μέχρι ώρα 14:00). Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μόδια κα Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

28-12-2018 id:: 1449

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DIPLOMA IN NEGOTIATIONS» (κωδικός ΣΜ-0490-18), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δι­καί­ου ο­ρι­­­σμένου χρό­νου, ένα (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το έξης: «Συνεργάτης Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ο­­ποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 112 51, μέχρι τις 16/01/2019 (μέχρι ώρα 14:00). Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μόδια κα Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

28-12-2018 id:: 1448

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία του μαθήματος Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019: "Τεχνολογία Λογισμικού". Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 – Αθήνα, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2019. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων πρέπει να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 314 και 210-8230 940.

28-12-2018 id:: 1447

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1700-18/27.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω5ΥΕ469Β4Μ-ΣΚΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019», με κωδικό ΕΡ-2907-01, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την εκτέλεση του έργου: Διοικητικός, Οικονομικός και Συμβουλευτικός συντονισμός των δράσεων Πρακτικής Άσκησης και Επιμόρφωσης/Διδασκαλίας του κλασικού προγράμματος Erasmus+ του Ιδρύματος».

28-12-2018 id:: 1446

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1638-18/14.11.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΖΠΙ469Β4Μ-ΣΗΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ", με κωδικό ΕΡ-2756-01, για την εκτέλεση του έργου: "Συντονισμός, Διαχείριση, Εποπτεία Λειτουργίας, Συντήρηση και Έλεγχος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΜΣ ΟΠΑ". 

20-12-2018 id:: 1430

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για αυτοτελές διδακτικό έργο στο μάθημα Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους  2018-2019: «Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων». Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται  σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι τις  14 Ιανουαρίου  2019. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 110 και 210-8203 129.

17-12-2018 id:: 1427

Το Οικονομικό Πανεπιστημίο Αθηνών αποφασίζει και προσκαλεί ενδιαφερομένους δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση της θέσης Νομικού Συμβούλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σχέση έμμισθης εντολής τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με Απόφαση Συγκλήτου κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη για το ίδιο κάθε φορά χρονικό διάστημα κατ’ εφαρμογή της § 3 του άρθρου 1 του Π.Δ.203/1996. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αίτηση υποψηφιότητας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104 34, υπόψη Διεύθυνσης Διοικητικού, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 15:00 από την Διεύθυνση Διοικητικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, τηλ. 210-8203 280.

17-12-2018 id:: 1426

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα (1) διδάσκοντα  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 και το άρθρο 84, παρ. 16α του Ν. 4485/2017, για τη διδασκαλία του  μαθήματος Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε., Εαρινού Εξαμήνου του ακαδ. έτους 2018-19. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Επιστημών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 – Αθήνα, μέχρι τη Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της Γραμματείας: deossecr@aueb.gr

14-12-2018 id:: 1425

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112),  για την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210-8203 303-305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018.

13-12-2018 id:: 1420

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1479-18/15.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΞΓ2469Β4Μ-ΛΕ8), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ­/­ΟΠΑ» με κωδικό έργου 12-0000-00 για ένα (1) συνεργάτη, για την Διαχειριστική υποστήριξη υλοποίησης δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.

13-12-2018 id:: 1419

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1587-18 /05.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ5ΖΓ469Β4Μ-85Β), για τις ανάγκες του «Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA», για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη για Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

12-12-2018 id:: 1417

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1558-18/01.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΣ3469Β4Μ-1ΙΑ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου ΕΡ-2582-01 (κωδικός θέσης 2582-PR3) για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού».

12-12-2018 id:: 1414

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, στα κάτωθι μαθήματα, κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση accfin@aueb.gr έως και τις 17 Δεκεμβρίου 2018.

10-12-2018 id:: 1410
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1537-18/29.10.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΤΒΧ469Β4Μ-ΘΙΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURAL PATHWAYS TO ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY AND ENTREPRENEURSHIP: FAMILY VALUES AND YOUTH UNEMPLOYMENT IN EUROPE (CUPESSE)» με κωδικό ΕΡ-2541-01, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάλυση της στάσης και των θεωρήσεων των νέων για την αγορά εργασίας με έμφαση στη διαγεννεακή αλληλεπίδραση αντιλήψεων και ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της συμμετοχής των νέων στην αγορά εργασίας και της εργασιακής τους κατάστασης».
10-12-2018 id:: 1257

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν υποψηφιότητα προκειμένου να επιτευχθεί πληρότητα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.) του ΟΠΑ, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 21 έως 27) του Ν.4521 (ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-2018). Η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 28/12/2018, ώρα 12:00.

10-12-2018 id:: 1409

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ),  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «COGnitive Logistics Operations through secure, dynamic and ad-hoc collaborative», με κωδικό έργου ΕΡ-2896-01, προτίθεται, σύμφωνα με την από 21/11/2018 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6Γ8Ψ469Β4Μ-ΧΔΩ),  να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δέκα οκτώ (18) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 28/12/2018, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 24/12/2018 έως και τις 26/12/2018. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

10-12-2018 id:: 1408

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030678, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτους 2018-2019, για τα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως την Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2019, ώρα 16:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός κατά τις ημερομηνίες 24 και 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2 Ιανουαρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελευθερίου Αγγελική  (210-8203830, email: ageliki@rc.aueb.gr ).

07-12-2018 id:: 1407

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1618-18 /09.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ9ΤΡ469Β4Μ-20Ψ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας», για δύο (2) συνεργάτες για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

27-11-2018 id:: 1367

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019» με κωδικό έργου ΕΡ-2907-01, προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας έως εννέα (9) μηνών, ένα έμπειρο στέλεχος για τον διοικητικό, οικονομικό και συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος. Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι ο «Διοικητικός, Οικονομικός και Συμβουλευτικός συντονισμός των δράσεων Πρακτικής Άσκησης και Επιμόρφωσης/Διδασκαλίας του κλασικού προγράμματος Erasmus+ του Ιδρύματος».  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος, πρωτόκολλο, έως τις 11/12/2018, ώρα 16:00. Αρ­μόδια επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου (τηλ. 210-8203 839).

27-11-2018 id:: 1366

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA)» μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00022, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) φυσικά πρόσωπα, ερευνητές ανάπτυξης εφαρμογών.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής: Κωδικός Θέσης Α1: Ερευνητής Ανάπτυξης Εφαρμογών Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Κωδικός Θέσης Α2: Ερευνητής Ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων (μοντέλων) για προβλήματα της κτηματαγοράς (Real Estate). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τη Δευτέρα  17/12/2018 και ώρα 15:00. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: Ελευθερίου Αγγελική, 210-8203 830. 

26-11-2018 id:: 1364

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Klas Eric Soderquist, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την από 21/11/2018 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΝΥ469Β4Μ-ΝΞΞ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω συνεργάτη είναι το εξής: Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου. Συμβολή στην διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

23-11-2018 id:: 1363

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), δύο (2) Επιστήμονες Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Data integration and analysis of biomedical clinical data». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 07/12/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

 

14-11-2018 id:: 1353

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό ΕΡ-2756-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΟΠΑ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος, πρωτόκολλο, μέχρι και τις 30/11/2018, και ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

14-11-2018 id:: 1345

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1358-18/21.09.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω07Ι469Β4Μ-ΖΣΧ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «COGnitive Logistics Operations through secure, dynamic and ad-hoc collaborative», με κωδικό έργου ΕΡ-2896-01 (κωδικός θέσης 2896-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα παρακίνησης χρηστών, σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών»

14-11-2018 id:: 1344

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1478-18/15.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΔΕ5469Β4Μ-ΑΗ1), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ATHENS CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION)», με κωδικό ΕΡ-2439-02, για την εκτέλεση του έργου: «Υπεύθυνος Ανάπτυξης Δικτύου και Καθοδήγησης Ομάδων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin)».

12-11-2018 id:: 1336

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας (3 μηνών), με δυνατότητα παράτασης, τρεις (3) συνεργάτες, φοιτητές του ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί συνίσταται στη λειτουργία του καταστήματος αναμνηστικών ειδών ΟΠΑ shop στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου «Αντωνιάδου». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη διεύθυνση Πατησίων 80, 104 34, Αθήνα, 4ος όροφος, μέχρι την 30η/11/2018, ώρα 15:00. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 31/12-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε.». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 726 κα Όλγα Μάνου.

09-11-2018 id:: 1335

Ο ΕΛΚΕ  ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης "1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες", με κωδικό έργου ΕΡ-2932-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως είκοσι (20) μηνών,  ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του έργου: «Συμβολή στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ονομασία Competitiveness Database of Exporters - Greece (CODEX-Greece). Συμβολή στην οικονομετρική ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade, ΕΕ3 Exports and Innovation: An Econometric Analysis και ΕΕ4 Project findings».

09-11-2018 id:: 1334

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλης συναφούς με αυτή δραστηριότητας» (ΕΡ-1700-01), δύο (2) συνεργάτες για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων, σύμφωνα με την από 07/11/2018 απόφαση της 5ης Συνε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ του α­­­καδημαϊκού έτους 2018-19 (ΑΔΑ: ΩΘΥ0469Β4Μ-ΝΜΞ). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­­νο του έρ­γου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά, το ε­ξής: Δι­α­χειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

07-11-2018 id:: 1328

Κατόπιν του αποτελέσματος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας, εξελέγη Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία τριών (3) ετών, ο κ. Ευάγγελος Βασιλάτος του Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, καθώς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων.

05-11-2018 id:: 1321

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA», με Διευθυντή τον Καθηγητή Βασίλειο Παπαδάκη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη, σύμφωνα με την από 24/10/2018 απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 68Ο0469Β4Μ-2ΟΟ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω συνεργάτη είναι: Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και Διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

05-11-2018 id:: 1320

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)», με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι  (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης και δεικτών επίδοσης (ΚΡΙ) της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI».  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 19/11/2018, ώρα 16:00.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

05-11-2018 id:: 1319

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)» με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι  (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI».  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 19/11/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

01-11-2018 id:: 1316

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)» με κωδικό έργου ΕΡ-2582-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως δεκατεσσάρων (14) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν  (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 15/11/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Βασιλική Ευσταθίου 210-8203 508, email: vefstathiou@aueb.gr.

30-10-2018 id:: 1302

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης "1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες" με κωδικό έργου ΕΡ-2932-01, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως έξι (6) μηνών, τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα, μεταπτυχιακούς φοιτητές, στο πλαίσιο διεξαγωγής της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας, για την εκτέλεση του έργου:​​​​​​​«Συμβολή στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ονομασία Competitiveness Database of Exporters - Greece (CODEX-Greece. Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τις 13/11/2018, και ώρα 16:00. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

30-10-2018 id:: 1301

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης “1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες” με κωδικό έργου ΕΡ-2932-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τριάντα δύο (32) μηνών,  ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του έργου:​​​​​​​ «Τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου, συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade, ΕΕ3 Exports and Innovation: An Econometric Analysis και ΕΕ4 Project findings». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τις 13/11/2018, και ώρα 16:00.  Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

30-10-2018 id:: 1299

Σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’αρ. πρωτ: 3806/26-10-2018 απόφαση της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Καθηγήτριας κας Ελένης Λουρή-Δενδρινού για την εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, για τριετή θητεία, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ’ αρ. 3395/11-10-2018 Προκήρυξη Εκλογών, διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κυρίου Ευάγγελου Βασιλάτου του Νικολάου (αρ. πρωτ. αίτησης 3763/24-10-2018), πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου 4485/2017 άρ. 29 και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. 

29-10-2018 id:: 1297

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CULTURAL PATHWAYS TO ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY AND ENTREPRENEURSHIP: FAMILY VALUES AND YOUTH UNEMPLOYMENT IN EUROPE (CUPESSE)» με κωδικό ΕΡ-2541-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, δύο (2) έμπειρους συνεργάτες για την εκτέλεση του έργου: «Ανάλυση της στάσης και των θεωρήσεων των νέων για την αγορά εργασίας με έμφαση στη διαγεννεακή αλληλεπίδραση αντιλήψεων και ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της συμμετοχής των νέων στην αγορά εργασίας και της εργασιακής τους κατάστασης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι και τις 12/11/2018 και ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

26-10-2018 id:: 1296

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα από 10:00 έως 14:00 να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, τα οποία απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

25-10-2018 id:: 1291

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1381-18/26.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 97ΣΚ469Β4Μ-ΟΟΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Decentralised architectures for optimised operations via virtualised processes and manufacturing ecosystem collaboration - (DISRUPT)» με κωδικό έργου ΕΡ-2554-01 (κωδικός θέσης  2554-PR5), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές».

25-10-2018 id:: 1290

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1344-18 /19.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ469Β4Μ-4ΘΚ), για τις ανάγκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ», για ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό για την παροχή νομικής συνδρομής στον ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

25-10-2018 id:: 1289

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1380-18/26.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 73Γ1469Β4Μ-Ο5Φ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «transforming transport - (TT)» με κωδικό έργου ΕΡ-2586-01 (κωδικός θέσης 2586-PR11), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές».

25-10-2018 id:: 1288

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1305-18/13.09.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΙΗΦ469Β4Μ-Η87), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE)» με κωδικό έργου ΕΡ-2557-01 (κωδικός θέσης 2557-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Αναλυτική επισκόπηση θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας περί οικονομικής σύγκλισης ή απόκλισης (convergence or divergence) με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κρατών-μελών και περιφερειών». 

15-10-2018 id:: 1256

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ATHENS CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION)», με κωδικό έργου ΕΡ-2439-02, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Υπεύθυνος Ανάπτυξης Δικτύου και Καθοδήγησης Ομάδων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin)».

15-10-2018 id:: 1253

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ­/­ΟΠΑ» (κωδικός 12-0000-00), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δι­καί­ου ο­ρι­­­σμένου χρό­νου, ένα (1) συνεργάτη για τη Δομή Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ, σύμ­φω­­­­­να με την α­­πό 10/10/2018 α­πόφαση της 3ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­­­πι­τρο­πής Ερευνών & Δια­χεί­ρι­­­σης του ΕΛΚΕ του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (ΑΔΑ: ΩΔΘΑ469Β4Μ-ΔΔΧ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το ακόλουθο.

15-10-2018 id:: 1251

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1335-18 /19.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΒΘ469Β4Μ-ΕΘΤ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας», για έως δύο (2) έμπειρους επιστήμονες  για τη λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

15-10-2018 id:: 1247

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1354-18 /20.09.2018 2ης Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΖΗΗ469Β4Μ-Τ77), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας», για ένα (1) συνεργάτη για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

12-10-2018 id:: 1246

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1325-18/14.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΜΕΙ469Β4Μ-ΖΕΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019» με κωδικό ΕΡ-2907-01, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την εκτέλεση του έργου: «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

12-10-2018 id:: 1244

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1287-18/12.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6745469Β4Μ-Φ3Τ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01 (κωδικός θέσεων 2888-PR4), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data»

11-10-2018 id:: 1241

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ήτοι μέχρι την Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018, ώρα: 14:00.

05-10-2018 id:: 1227

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διδασκαλία του μαθήματος "Ειδικά Θέματα Επχειρησιακής Έρευνας", χειμερινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2018-19. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, ΤΚ 10434 – Αθήνα, μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2018. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων πρέπει να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 314 και 210-8230 940.

 

02-10-2018 id:: 1223

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/974-18/25.06.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 63ΡΣ469Β4Μ-Κ1Ρ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)», με κωδικό ΕΡ-2552-01 (κωδικός θέσης 2552-PR6), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την οικονομική ανάλυση και την αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρηματικών υποδειγμάτων σε ευφυή πλέγματα».

02-10-2018 id:: 1222

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1125-18/20.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΡΠΩ469Β4Μ-ΟΘΗ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019» με κωδικό έργου ΕΡ-2907-01, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την εκτέλεση του έργου: «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

02-10-2018 id:: 1221

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς επίσης και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας στην εφαρμοσμένη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στους τομείς α) Επιστημών Τεχνολογίας και β) Επιχειρησιακής Αλληλογραφίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή), αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: accfin@aueb.gr, στη Γραμματεία του Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300, μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.

28-09-2018 id:: 1220

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναv (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή αυτοδύναμου διδακτικού έργου κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, (τηλ. 210-8203 303, -305, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, μέχρι και την Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018. 

27-09-2018 id:: 1213

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 920000/1165-18/31.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ι79469Β4Μ-0Ν7), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030678

26-09-2018 id:: 1210

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DECENTRALISED ARCHITECTURES FOR OPTIMISED OPERATIONS VIA VIRTUALISED PROCESSES AND MANUFACTURING ECOSYSTEM COLLABORATION  - (DISRUPT)» με κωδικό έργου ΕΡ-2554-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών  (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 10/10/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

26-09-2018 id:: 1209

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRANSFORMING TRANSPORT- (TT)» με κωδικό έργου ΕΡ-2586-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου,  χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών  (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές».  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 10/10/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

 

25-09-2018 id:: 1205

Το ΟΠΑ, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναv (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διεξαγωγή αυτοδύναμου διδακτικού έργου κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019, στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική Ι». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά, μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr.

25-09-2018 id:: 1204

Το ΟΠΑ, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διδασκαλία του μαθήματος “Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ” του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 308 και 210-8203 375.

21-09-2018 id:: 1195

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διδασκαλία του μαθήματος "Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων", Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων πρέπει να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας infotech@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 314 και 210-8230 940. 

21-09-2018 id:: 1194

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «COGnitive Logistics Operations through secure, dynamic and ad-hoc collaborative», με κωδικό έργου ΕΡ-2896-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δέκα οκτώ (18) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα παρακίνησης χρηστών, σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 05/10/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο  επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

20-09-2018 id:: 1193

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινώνει εκ νέου ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 στο μάθημα "Αστικό Δίκαιο". Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση accfin@aueb.gr, έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2018. 

20-09-2018 id:: 1192

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου και για τις α­­­­­­νά­­­γκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας» (ΕΡ-1700-01), έναν (1) συνεργάτη για τη δια­χει­­­­ριστική ή/και οι­­κονομική παρακολούθηση έρ­γων και προγραμμάτων, με φυσικό αντικείμενο του έργου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  τη "Δι­α­χειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ". Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 05/10/2018 (μέχρι τις 13:00). Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μόδια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

 

19-09-2018 id:: 1191

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 308 και 210-8203 375.

19-09-2018 id:: 1190

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1118-18/20.07.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΨ8Γ469Β4Μ-ΖΚΓ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» με κωδικό ΕΡ-2795-01.

19-09-2018 id:: 1188

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1106-18/20.07.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΩΔΑ469Β4Μ-ΦΥΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)» με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01 (κωδικός θέσης 2899-PR1).

19-09-2018 id:: 1187

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θε­ται να απασχολήσει με σύμβαση έργου παροχής νομικών υπηρεσιών ιδιωτικού δι­καί­ου ο­­ρι­σμέ­νου χρόνου, για τις α­­νά­­­γκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00, έ­να (1) Δικηγόρο (φυσικό πρό­­σωπο). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα του α­να­τε­­­θεί εί­ναι: Η νο­μική υ­­πο­­στήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, με νομικές συμ­βου­­λές και γνω­μο­δοτήσεις σε σχε­τι­­κά θέ­μα­­τα που θα α­­να­θέτει η Επιτροπή Ερευ­νών και Δια­χεί­ρι­σης, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ή/και άλλες οργανικές μονάδες του ΕΛΚΕ ή/και του ΟΠΑ σχε­τι­ζό­με­νες ά­­μεσα με τον ΕΛΚΕ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (βλ. έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη δι­εύ­­­­­­θυν­ση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, μέ­χρι τη Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00. Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μόδια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

19-09-2018 id:: 1186

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών και για τις ανάγκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00,, έναν (1) Δικηγόρο – Νομικό, για την παροχή νομικής συνδρομής. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το εξής: Η εν γένει νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, η παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων για θέματα που θα αναθέτει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (στο εξής Επιτροπή), ο Πρύτανης του ΟΠΑ, οι Αναπληρωτές Πρύτανη και ο Προϊστάμενος της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α’) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρει και αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία, να προσκομίσουν και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο αποδεικτικό των δηλουμένων δια του βιογραφικού σημειώματος, στην διεύθυνση: ΕΚΛΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, μέχρι Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 830, αρ­­μόδια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

19-09-2018 id:: 1185

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου και για τις α­νά­­­γκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών & της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας»  με κωδικό ΕΡ-1700-01, έως δύο (2) έ­μπειρους επι­στή­μονες για τη λογιστική παρακολούθηση έργων που εντάσσονται στη διαχείριση του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως τη "Λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ". Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 (μέχρι τις 15:00).  Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 830, αρ­­μόδια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

17-09-2018 id:: 1180

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1064-18 /12.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ψ1Υ469Β4Μ-3ΓΧ), για ένα φυσικό πρόσωπο, Συνεργάτη Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας, για τις ανάγκες του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό έργου ΜΤ-0025.

14-09-2018 id:: 1176

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019» με κωδικό έργου ΕΡ-2907-01, προτίθεται να απα­σχο­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κειας ­έως δώδεκα (12) μηνών, έναν  (1) συνεργάτη, με φυσικό αντικείμενο συνολικής διάρκειας 104 ωρών: «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος, έως τις 28/09/2018, ώρα 16:00.  Αρ­μόδια επικοινωνίας: κα Βασιλική  Παπαβασιλείου (τηλ. 210-8203 270).

14-09-2018 id:: 1174

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1117-18/20.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΟΓΔ469Β4Μ-ΛΜΩ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου ΕΡ-2917-01.

14-09-2018 id:: 1171

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1180-18 /03.08.2018 Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ1ΧΑ469Β4Μ-ΖΒΔ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας».

13-09-2018 id:: 1168

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE)» με κωδικό έργου ΕΡ-2557-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Αναλυτική επισκόπηση θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας περί οικονομικής σύγκλισης ή απόκλισης (convergence or divergence) με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κρατών-μελών και περιφερειών». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 27/09/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

12-09-2018 id:: 1165

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01, προτίθεται  να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως 12 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), δύο (2) Επιστήμονες Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 26/09/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

11-09-2018 id:: 1163

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως είκοσι (20) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 25/09/2018, ώρα 16:00. Στον φάκελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό θέσης 2888-PR3». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

11-09-2018 id:: 1162

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/887-18/13.06.2018, 2ης Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7Υ8Κ469Β4Μ-ΡΚΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: "Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data".

 

23-08-2018 id:: 1141

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διδασκαλία του μαθήματος Διαφήμιση, του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary.marketing@aueb.gr μέχρι και  Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 101 και 210-8203 102.

 

23-08-2018 id:: 1140

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διδασκαλία του μαθήματος Ψυχολογία του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary.marketing@aueb.gr μέχρι και  Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 101 και 210-8203 102.

 

03-08-2018 id:: 1138

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου και για τις α­­­­­­νά­­­γκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας» (ΕΡ-1700-01), τρεις (3) συνεργάτες για τη δια­χει­­­­ριστική ή/και οι­­κονομική παρακολούθηση έρ­γων και προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018 (μέχρι τις 13:00). Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μόδια κα Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

03-08-2018 id:: 1137

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/891-18/14.06.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΧΓΗ469Β4Μ-Γ9Α), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)», με κωδικό έργου ΕΡ-2552-01 (κωδικός θέσης 2552-PR5)

01-08-2018 id:: 1136

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των ανωτέρω μαθημάτων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου είτε βάσει του Π.Δ. 407/80, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, είτε ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203110 και 2108203129. 

31-07-2018 id:: 1135

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ' και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8 2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030678, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2018 έως 30/09/2019 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Μπουραντώνη Δημήτριο, κατ' εφαρμογή της από 18/07/2018 απόφασης της 21ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (ΑΔΑ:690Σ469Β4Μ-2ΗΛ), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

27-07-2018 id:: 1133

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 920000/214-18/16.02.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7Τ6Α469Β4Μ-7Ω5), για την υλοποίηση του έργου «BE SMART-SMART IOT DATA COLLECTION» με κωδικό ΕΡ-2808-01, αποφασίστηκε η ματαίωση της διαδικασίας περαιτέρω αξιολόγησης των υποψηφίων της παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, λόγω μη δυνατότητας παράτασης της χρονικής διάρκειας του έργου και της παράδοσης της τελικής  αναφοράς του.

26-07-2018 id:: 1126

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/871-18/11.06.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7Σ25469Β4Μ-ΞΝΒ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MAINSTREAMING RESPONSIBLE INNOVATION IN EUROPEAN S3-MARIE» με κωδικό ΕΡ-2634-01.

26-07-2018 id:: 1125

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/806-18/31.05.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΥΣ1469Β4Μ-ΚΒ5),  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ATHENS CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION)» με κωδικό ΕΡ-2439-02.

24-07-2018 id:: 1121

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/944-18 /21.06.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΨ1Σ469Β4Μ-ΜΗ6), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας»

20-07-2018 id:: 1115

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019» με κωδικό έργου ΕΡ-2907-01, προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας έως δώδεκα (12) μηνών, έναν  (1) συνεργάτη, με φυσικό αντικείμενο συνολικής διάρκειας 104 ωρών: «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος, έως τις 03/08/2018, ώρα 16:00. Αρ­μόδια επικοινωνίας: κα Βασιλική Παπαβασιλείου (τηλ. 210-8203 270).

20-07-2018 id:: 1114

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)»  με κωδικό έργου ΕΡ-2795-01, προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμ­­βαση έργου ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας έως τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής, για την ε­κτέλεση του έργου: «Σχεδιασμός και εκτέλεση πειραμάτων ασύρματων αδόμητων (ad hoc) δικτύων και ασύρματων δικτύων με ανοχή στις καθυστερήσεις (delay-tolerant networks)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), έως τις 03/08/2018, ώρα 12:00. Αρ­μόδια επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου (τηλ. 210-8203 839).

20-07-2018 id:: 1113

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου ΕΡ-2917-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έως είκοσι τριών μηνών (23) μηνών (έως 31/05/2020), έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior Researcher. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως τις 03/08/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

20-07-2018 id:: 1111

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)» με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι  (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 03/08/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

20-07-2018 id:: 1110

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «5GVerticalsInnovationInfrastructure (5G-VINNI)» με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι  (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη με εξειδικευμένη και σημαντική ερευνητική εμπειρία για την εκτέλεση του έργου: «Τεχνική και οικονομική ερευνητική εργασία σχετικά με την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G, και με την ανάπτυξη και αξιολόγηση υποδειγμάτων  αξιοποίησης της πλατφόρμας αυτής, και συντονισμός αντίστοιχου Πακέτου Εργασίας του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 03/08/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

12-07-2018 id:: 1098

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Συνεργάτη Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας σύμφωνα με την από 4/7/2018 απόφαση της 20ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΟΠΑ του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΡΝ469Β4Μ-5ΒΨ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος Α΄), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (Κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΟΠΑ, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 (μέχρι ώρα 14:00).

10-07-2018 id:: 1094

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/792-18 /25.05.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΗΞΔ469Β4Μ-12Κ), για έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής, για τις ανάγκες του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)»

06-07-2018 id:: 1089

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη Γραμματεία του Τμήματος ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 – Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: stat@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 111-112-113.

06-07-2018 id:: 1088

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/382-18 /16.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ4ΔΩ469Β4Μ-Ρ9Ο), για τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στη φοιτητική ζωή στο ΟΠΑ» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ 5012435.

06-07-2018 id:: 1087

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/382-18 /16.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ4ΔΩ469Β4Μ-Ρ9Ο), για τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στη φοιτητική ζωή στο ΟΠΑ» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ 5012435.

25-06-2018 id:: 1068

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)» με κωδικό έργου ΕΡ-2552-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι  (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου «Συμμετοχή στον ορισμό, την οικονομική ανάλυση και την αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρηματικών υποδειγμάτων σε ευφυή πλέγματα». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 09/07/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

 

21-06-2018 id:: 1058

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/673-18/11.05.2018 Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒ9Ζ469Β4Μ-ΣΡΗ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» με κωδικό έργου ΜΤ-0038-17. 

21-06-2018 id:: 1056

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου και για τις α­­­­­­νά­­­γκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας» (ΕΡ-1700-01), τρεις (3) συνεργάτες για τη δια­χει­­­­ριστική ή/και οι­­κονομική παρακολούθηση έρ­γων και προγραμμάτων, σύμ­φωνα με την α­­πό 20/06/2018 α­πόφαση της 19ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ του α­­­καδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΨΨΠΝ469Β4Μ-5ΟΥ). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­­νο του έρ­γου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά, το ε­ξής: Δι­α­χειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Πέμ­πτη, 5 Ιουλίου 2018 (μέχρι τις 13:00).

14-06-2018 id:: 1044

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)» με κωδικό έργου ΕΡ-2552-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι  (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) συνεργάτη με εξειδικευμένη και σημαντική ερευνητική εμπειρία για την εκτέλεση του έργου:«Τεχνική και οικονομική ερευνητική εργασία για την αξιολόγηση πιλοτικών έργων με ευφυή ενεργειακά πλέγματα και συντονισμός αντίστοιχου Πακέτου Εργασίας του ευρωπαϊκού έργου». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 28/06/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

 

13-06-2018 id:: 1039

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως 20 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 27/06/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

 

 

 

13-06-2018 id:: 1038

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως 20 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data».Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 27/06/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

13-06-2018 id:: 1036

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/746-18/17.05.2018 Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 75Υ4469Β4Μ-ΓΟΧ), για την εκτέλεση του έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data».

13-06-2018 id:: 1035

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/745-18/17.05.2018 Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 69ΦΤ469Β4Μ-Μ5Ω), για την εκτέλεση του έργου: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data».

12-06-2018 id:: 1033

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 920000/132-18 /5.02.2018 για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με ένα φυσικό πρόσωπο: «Υπεύθυνο Υποστήριξης και Διαχείρισης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό», αποφασίστηκε η ματαίωση της διαδικασίας περαιτέρω αξιολόγησης των υποψηφίων, λόγω αναγκαιότητας επανίδρυσης του εν λόγω προγράμματος.

11-06-2018 id:: 1031

Ο ΕΛΚΕ / ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «MAINSTREAMING RESPONSIBLE INNOVATION IN EUROPEAN S3-MARIE» με κωδικό έργου ΕΡ-2634-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έως σαράντα δύο μηνών (42) μηνών, έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior Researcher. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 25/06/2018, ώρα 16:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

08-06-2018 id:: 1029

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/663-18 /10.05.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΥΙ0469Β4Μ-9ΗΒ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας», για δύο (2) συνεργάτες για τη δι­α­χειριστική ή/ και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

31-05-2018 id:: 1001

Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ATHENS CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION)», με κωδικό έργου ΕΡ-2439-02, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας.

25-05-2018 id:: 990

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμ­­βαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας, έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής για την ε­κτέλεση του έργου: Προγραμματισμός Πληροφοριοκεντρικών Δικτύων, σύμ­φωνα με την α­­πό 23/05/2018 α­πόφαση της 17ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΨΠ7Ρ469Β4Μ-Ρ9Θ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), έως την 11/06/2018, ώρα 12:00. Αρ­μόδια επικοινωνίας: Κολοβού Αλίκη (τηλ. 210-8203 702).     

25-05-2018 id:: 989

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/562-18 /20.04.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΤΧΛ469Β4Μ-ΞΓΥ), για έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής, για τις ανάγκες του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)».

25-05-2018 id:: 988

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/561-18 /20.04.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω31Ν469Β4Μ-Λ1Ε), για τρεις (3) συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018»  με κωδικό ΕΡ-2750-01.

25-05-2018 id:: 987

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/294-18 /05.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΩΧΣ469Β4Μ-ΙΔ8), για ένα φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας, για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική με κωδικό έργου ΜΤ-0031.

25-05-2018 id:: 986

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/418-18 /22.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΨΒΥ469Β4Μ-ΞΥΔ), για ένα φυσικό πρόσωπο για την «Προετοιμασία και επίβλεψη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του εργαστηρίου Eurolab του τμήματος, για χρήση του από το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές των ΜΠΣ του τμήματος. Υποστήριξη διδακτικού προσωπικού στις εργαστηριακές ασκήσεις. Διοικητική υποστήριξη και εξυπηρέτηση φοιτητών και διδακτικού προσωπικού», για το έργο ««Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΠΜΣ στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές & Οικονομικές Σπουδές» με κωδικό ΕΡ-1843-01.

17-05-2018 id:: 971

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως 20 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 31/05/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

17-05-2018 id:: 970

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως 20 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 31/05/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

 

17-05-2018 id:: 969

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/487-18/03.04.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΜΧ3469Β4Μ-ΤΤΙ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01 (κωδικός θέσης 2888-PR2) για την εκτέλεση του έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data»

 

17-05-2018 id:: 968

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/486-18/03.04.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΠ8Β469Β4Μ-ΟΔ8), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01 (κωδικός θέσης 2888-PR1) για την εκτέλεση του έργου: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data»

17-05-2018 id:: 967

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/394-18 /19.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΤΡ6469Β4Μ-ΖΩ2), για έναν εξωτερικό συνεργάτη για την «Υποστήριξη λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ», για το έργο «Υποστήριξη Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΡ-2576-01.

16-05-2018 id:: 966

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/488-18/03.04.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7Α93469Β4Μ-ΒΘΣ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)» με κωδικό έργου ΕΡ-2582-01 (κωδικός θέσεων 2582-PR2 Α1, Α2, Α3) για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού».

16-05-2018 id:: 964

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/485-18/03.04.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΥΥ9469Β4Μ-ΣΒΟ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Decentralised architectures for optimised operations via virtualised processes and manufacturing ecosystem collaboration - (DISRUPT)» με κωδικό έργου ΕΡ-2554-01 (κωδικός θέσης  2554-PR4) για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Παραγωγής».

16-05-2018 id:: 963

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/444-18 /29.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΑΧΨ469Β4Μ-ΛΛ1), για ένα έμπειρο στέλεχος για την διοικητική, οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης, για το έργο «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018» με κωδικό ΕΡ-2760-01.

15-05-2018 id:: 959

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/443-18/29.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΤΣΥ469Β4Μ-Ξ1Κ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «transforming transport - (TT)» με κωδικό έργου ΕΡ-2586-01 (κωδικός θέσης 2586-PR10) για την εκτέλεση του έργου: «Συντονισμός Έργου και Έρευνα για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές».

11-05-2018 id:: 956

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» με κωδικό έργου ΜΤ-0038-17, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τις 25/05/2018, και ώρα 16:00. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου,  210-8203 839.

10-05-2018 id:: 949

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/379-18/16.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 642Θ469Β4Μ-Δ8Π), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» με κωδικό έργου ΜΤ-0038-17. 

10-05-2018 id:: 948

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να κα­τα­θέσουν υποψηφιότητα για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΟΠΑ (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα παρακάτω. Η αίτηση υποψηφιότητας για μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@rc.aueb.gr (υπόψη κ. Φρ. Γιαλιτάκη). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας παρατείνεται εκ νέου έως και την Τετάρτη 27/6/2018, ώρα 12:00.

 

10-05-2018 id:: 947

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/552-18 /19.04.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΞΖ4469Β4Μ-7ΚΓ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας», για έναν (1) συνεργάτη για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων.

10-05-2018 id:: 946

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου και για τις α­­­νά­­­γκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας» (ΕΡ-1700-01), δύο (2) συνεργάτες για τη δια­χει­­­­ριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έρ­γων και προγραμμάτων, σύμ­φωνα με την α­­πό 09/05/2018 α­πόφαση της 16ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: 75ΤΤ469Β4Μ-ΞΘ2). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­­νο του έργου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά, το ε­ξής: Δι­α­χειριστική ή/ και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

04-05-2018 id:: 932

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/337-18/08.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΧΒΥ469Β4Μ-1ΧΜ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RETHINKING URBANTRANSPORTATION THROUGH ADVANCED TOOLS AND SUPPLY CHAIN COLLABORATION – U-TURN» με κωδικό έργου ΕΡ-2353-01 (κωδικός θέσης  2353-PR7) για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Μηχανισμών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές».

25-04-2018 id:: 904

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/338-18/08.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Η6Ψ469Β4Μ-ΟΒΤ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RETHINKING URBANTRANSPORTATION THROUGH ADVANCED TOOLS AND SUPPLY CHAIN COLLABORATION – U-TURN» με κωδικό έργου ΕΡ-2353-01 (κωδικός θέσης  2353-PR8) για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές»

24-04-2018 id:: 902

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7451/2/2017-2018/5.4 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002984608, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ θα προβεί, για το οικονομικό έτος 2018, στην εύρεση σκηνοθέτη που θα αναλάβει τα κινηματογραφικά σεμινάρια της κινηματογραφικής ομάδας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ και την προετοιμασία της για τη συμμετοχή της σε διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις για κάθε είδους παραστάσεις που αφορούν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Φοιτητικής Λέσχης και του Πανεπιστημίου μας. Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 223.

23-04-2018 id:: 900

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/331-18/07.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Λ9Τ469Β4Μ-ΗΤΘ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT – ENINEDU» με κωδικό έργου ΕΡ-2792-01 (κωδικός θέσης  2792-PR1) για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα και Υποστήριξη Προγράμματος Ενίσχυσης Καινοτομίας και Νέων Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

23-04-2018 id:: 899

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/328-18/07.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ6ΔΙ469Β4Μ-Ε8Ο), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Decentralised architectures for optimised operations via virtualised processes and manufacturing ecosystem collaboration - (DISRUPT)» με κωδικό έργου ΕΡ-2554-01 (κωδικός θέσης  2554-PR3) για την εκτέλεση του έργου: «Ανάλυση Συστημάτων για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και την Παραγωγή».

23-04-2018 id:: 898

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/327-18/07.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΨΗ3469Β4Μ-Θ65), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Decentralised architectures for optimised operations via virtualised processes and manufacturing ecosystem collaboration - (DISRUPT)» με κωδικό έργου ΕΡ-2554-01 (κωδικός θέσης  2554-PR2) για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Μηχανισμών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και την Παραγωγή».

20-04-2018 id:: 897

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)», προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμ­­βαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας, έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής για την ε­κτέλεση του έργου: Προγραμματισμός Ασύρματων Δικτύων Ενσωματωμένων Συστημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), έως την 07/05/2018, ώρα 12:00. Σε πε­ρίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Αρ­μόδια επικοινωνίας: Αλίκη Κολοβού (τηλ. 210-8203 702).

20-04-2018 id:: 896

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018» προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με συμβάσεις έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας, τρεις (3) συνεργάτες, σύμ­φωνα με την α­­πό 18/04/2018 α­πόφαση της 15ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: 6ΘΦΝ469Β4Μ-Τ3Ζ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), έως την 7 Μαΐου 2018, ώρα 16:00. Σε πε­ρίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Αρ­μόδια επικοινωνίας: κα. Αλίκη Κολοβού (τηλ. 210-8203 702).

20-04-2018 id:: 895

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/310-18 /06.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΒΜ8469Β4Μ-ΓΦΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» για την εκτέλεση του έργου: «Προετοιμασία της δραστηριότητας των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Πολιτισμού και Άθλησης της Φοιτητικής Λέσχης που αποτελείται από φοιτητές/φοιτήτριες του ΟΠΑ συνολικής διάρκειας 112 ωρών».

20-04-2018 id:: 894

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/309-18 /06.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΝΟΟ469Β4Μ-Κ5Μ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» για την εκτέλεση του έργου: «Προετοιμασία της δραστηριότητας φωτογραφίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Πολιτισμού και Άθλησης της Φοιτητικής Λέσχης, που αποτελείται από φοιτητές/φοιτήτριες του ΟΠΑ, συνολικής διάρκειας 64 ωρών».

20-04-2018 id:: 893

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/308-18 /06.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΧΔΠ469Β4Μ-Ζ0Δ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» για την εκτέλεση του έργου: «Προετοιμασία της μουσικής δραστηριότητας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Πολιτισμού και Άθλησης της Φοιτητικής Λέσχης, που αποτελείται από φοιτητές/φοιτήτριες του ΟΠΑ, συνολικής διάρκειας 96 ωρών».

19-04-2018 id:: 888
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/303-18 /06.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΗΘΛ469Β4Μ-ΦΦ4), για έναν Επιστήμονα Πληροφορικής για τις ανάγκες του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» με κωδικό ΕΡ-2795-01.
19-04-2018 id:: 887
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/375-18 /15.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΑΝ8469Β4Μ-ΘΕΝ), για έναν  συνερ­γά­τ­η στο ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, για το έργο «Γενικά Έ­ξο­δα Λει­τουρ­γίας του (ΚΕΔΙΒΙΜ) του /ΟΠΑ», με κωδικό 12-0000-00.
 
19-04-2018 id:: 886
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου και για τις α­­­νά­­­γκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας» (ΕΡ-1700-01), ένα (1) συνεργάτη για τη δια­χεί­­­­­ρι­ση έρ­γων και προγραμμάτων. Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά, το ε­ξής: Δι­α­χείριση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι τη Δευ­τέρα, 7 Μάη 2018 (μέχρι τις 12:00).
03-04-2018 id:: 875
Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)» με κωδικό έργου ΕΡ-2582-01, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις έργου χρονικής διάρκειας έως είκοσι (20) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), έως τρεις (3) συνεργάτες για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 24/04/2018, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, θα παραμείνει κλειστός από τις 04/04/2018 έως και τις 11/04/2018. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Βασιλική Ευσταθίου 210-8203 508, email: vefstathiou@aueb.gr.
03-04-2018 id:: 874
Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως 20 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 24/04/2018, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, θα παραμείνει κλειστός από τις 04/04/2018 έως και τις 11/04/2018. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

 

03-04-2018 id:: 873
Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως 20 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 24/04/2018, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, θα παραμείνει κλειστός από τις 04/04/2018 έως και τις 11/04/2018.Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.
 
03-04-2018 id:: 872
Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Decentralised architectures for optimised operations via virtualised processes and manufacturing ecosystem collaboration - DISRUPT», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δεκαεπτά (17) μηνών  (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου:«Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Παραγωγής». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 24/04/2018, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, θα παραμείνει κλειστός από τις 04/04/2018 έως και τις 11/04/2018. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.
03-04-2018 id:: 870
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/329-18/07.03.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 68ΟΙ469Β4Μ-ΒΓΤ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Decentralised architectures for optimised operations via virtualised processes and manufacturing ecosystem collaboration - (DISRUPT)» με κωδικό έργου ΕΡ-2554-01 (κωδικός θέσης  2554-PR4) για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Παραγωγής»
03-04-2018 id:: 869
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/54-18/19.01.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (7ΑΧΜ469Β4Μ-1Ρ5), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2440-01 (κωδικός θέσης 2440-PR7) για την εκτέλεση του έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data»
03-04-2018 id:: 868
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/48-18/18.01.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΩΦ5Θ469Β4Μ-Δ4Ω), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2440-01 (κωδικός θέσης 2440-PR6) για την εκτέλεση του έργου: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data».
29-03-2018 id:: 855
Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «transforming transport» με κωδικό έργου ΕΡ-2586-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών  (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συντονισμός Έργου και Έρευνα για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως  20/04/2018, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, θα παραμείνει κλειστός από τις 04/04/2018 έως και τις 11/04/2018.
29-03-2018 id:: 854
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/248-18 /27.02.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 62ΗΡ469Β4Μ-ΑΗΧ), για έναν Επιστήμονα Πληροφορικής για τις ανάγκες του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01.
29-03-2018 id:: 853
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018» με κωδικό ΕΡ-2760-01 προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου, ένα έμπειρο στέλεχος για την διοικητική, οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Απριλίου  2018 (μέχρι τις 16:00). Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από την 4/04/2018 έως και την 11/04/2018. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­νη­μέ­ρω­σης και ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 702, αρ­­μόδια κα Κολοβού Αλίκη (10:00-14:00).

 

 

23-03-2018 id:: 837

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/130-18 /5.02.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω9ΗΔ469Β4Μ-746), για ένα (1) συνεργάτη για τις ανάγκες του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη», με κωδικό ΕΡ-2389-01.

22-03-2018 id:: 836

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/99-18 /31.01.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 69ΟΒ469Β4Μ-1Χ0), για έναν Επιστήμονα Πληροφορικής για τις ανάγκες του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» με κωδικό ΕΡ-2795-01.

22-03-2018 id:: 835
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΠΜΣ στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές & Οικονομικές Σπουδές» με κωδικό ΕΡ-1843-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι το εξής: «Προετοιμασία και επίβλεψη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του εργαστηρίου Eurolab του τμήματος, για χρήση του από το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές των ΜΠΣ του τμήματος. Υποστήριξη διδακτικού προσωπικού στις εργαστηριακές ασκήσεις. Διοικητική υποστήριξη και εξυπηρέτηση φοιτητών και διδακτικού προσωπικού». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο.Π.Α., Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 908-909, Αθήνα 11362, μέχρι τη Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 (ώρα14:00). Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από την 4/04/2018 έως και την 11/04/2018.
22-03-2018 id:: 834
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 10434, υπόψη Διεύθυνσης Διοικητικού, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας.
19-03-2018 id:: 831
Ο ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΡ-2576-01, σύμφωνα με την από 14/03/2018 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΘ8Π469Β4Μ-ΙΛ5), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: Υποστήριξη λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 3 Απριλίου 2018 (μέχρι τις 14:00).Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 702, αρμόδια κα. Αλίκη Κολοβού.

 

16-03-2018 id:: 822
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» με κωδικό έργου ΜΤ-0038-17, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κο Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 14/03/2018 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 6Κ04469Β4Μ-2ΔΚ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τις 30/03/2018, και ώρα 16:00.
16-03-2018 id:: 821
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/221-18 /16.02.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΖ0469Β4Μ-0ΦΣ), για δύο (2) συνεργάτες στο ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, για το έργο «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας του (ΚΕΔΙΒΙΜ) του /ΟΠΑ», με κωδικό 12-0000-00.
16-03-2018 id:: 818
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στη φοιτητική ζωή στο ΟΠΑ» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες για την εκτέλεση του έργου: Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 (μέχρι τις 14:00).
15-03-2018 id:: 813
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ­/­ΟΠΑ» (κωδικός 12-0000-00), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δι­καί­ου ο­ρι­­­σμένου χρό­νου, ε­νός (1) συνεργάτη για τη Δομή Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ, σύμφω­­­­­να με την α­­πό 14/03/2018 α­πόφαση της 13ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­­­πι­τρο­πής Ερευνών & Δια­χεί­ρι­­­σης του ΕΛΚΕ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΨΚ9Η469Β4Μ-Ν27). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρ­τή­μα­τος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ο­­ποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 112 51, μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 (μέχρι ώρα 14:00). Τη­­­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 702 (ώρες 10:00-12:00), αρ­μό­­δια κα. Αλί­κη Κολοβού.
08-03-2018 id:: 790
Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RETHINKING URBANTRANSPORTATION THROUGH ADVANCED TOOLS AND SUPPLY CHAIN COLLABORATION – U-TURN» με κωδικό έργου ΕΡ-2353-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 22/03/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.
08-03-2018 id:: 789

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RETHINKING URBANTRANSPORTATION THROUGH ADVANCED TOOLS AND SUPPLY CHAIN COLLABORATION – U-TURN» με κωδικό έργου ΕΡ-2353-01, προτίθεται, σύμφωνα με την από 28/02/2018 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΟΠΑ του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 75ΑΓ469Β4Μ-Ο7Α), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών  (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Μηχανισμών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 22/03/2018, ώρα 16:00.

07-03-2018 id:: 788

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENTENINEDU», με κωδικό έργου ΕΡ-2792-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου,  χρονικής διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών  (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα και Υποστήριξη Προγράμματος Ενίσχυσης Καινοτομίας και Νέων Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 21/03/2018, ώρα 16:00.

07-03-2018 id:: 787
Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DECENTRALISED ARCHITECTURES FOR OPTIMISED OPERATIONS VIA VIRTUALISED PROCESSES AND MANUFACTURING ECOSYSTEM COLLABORATION - DISRUPT», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργουέναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Παραγωγής». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 21/03/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.
07-03-2018 id:: 786
Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "DECENTRALISED ARCHITECTURES FOR OPTIMISED OPERATIONS VIA VIRTUALISED PROCESSES AND MANUFACTURING ECOSYSTEM COLLABORATION - DISRUPT" με κωδικό έργου ΕΡ-2554-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Ανάλυση Συστημάτων για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και την Παραγωγή».Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 21/03/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

 

07-03-2018 id:: 783
Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DECENTRALISED ARCHITECTURES FOR OPTIMISED OPERATIONS VIA VIRTUALISED PROCESSES AND MANUFACTURING ECOSYSTEM COLLABORATION - DISRUPT» με κωδικό ΕΡ-2554-01, προτίθεται, να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Μηχανισμών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και την Παραγωγή». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 21/03/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.
06-03-2018 id:: 782
Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ», προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την από 28/02/2018 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΩΖ5469Β4Μ-ΕΦ3). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, μέχρι την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018, ώρα 16:00.
06-03-2018 id:: 781
Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» , προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την από 28/02/2018 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: Ω9Ε1469Β4Μ-ΘΓΑ). Αντικείμενο του έργου που θα εκτελεσθεί θα είναι η προετοιμασία της μουσικής δραστηριότητας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Πολιτισμού και Άθλησης της Φοιτητικής Λέσχης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, μέχρι την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018, ώρα 16:00.Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα. Κολοβού Αλίκη, τηλ. 210-8203 702.

 

06-03-2018 id:: 780
Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την από 28/02/2018 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΑ1469Β4Μ-ΨΝ2). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, μέχρι την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018, ώρα 16:00.
 
06-03-2018 id:: 779
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: Υλοποίηση πρωτοκόλλων δρομολόγησης σε ασύρματα αδόμητα δίκτυα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), έως την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, ώρα 12:00. Αρ­μόδια επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου (τηλ. 210-8203 839).
 
06-03-2018 id:: 778

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/131-18 /5.02.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 72ΝΞ469Β4Μ-5ΒΡ), για έναν συνεργάτη για τις ανάγκες του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό.

05-03-2018 id:: 775
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (Κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 (μέχρι ώρα 14:00). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 614 (ώρες 10:00-12:00), αρμόδια κα. Μαριέττα Πάνου.
02-03-2018 id:: 771
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/17-18/09.01.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΚ7Ε469Β4Μ-ΣΦ5), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BUSINESS CONFUCIUS INSTITUTE IN ATHENS» με κωδικό ΕΡ-1702 για τη θέση ενός (1) Συμβούλου Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας για την εκτέλεση του έργου Οργάνωση και Υποστήριξη του προγράμματος, Δημόσιες σχέσεις, Διοργάνωση εκδηλώσεων και Διαχείριση υποτροφιών.
27-02-2018 id:: 752
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ», προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμ­­βαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας, έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής για την ε­κτέλεση του έργου: Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών εικονικοποίησης (virtualization), εφεδρείας (backup), συνεχούς παρακολούθησης (monitoring), συγκέντρωσης δεδομένων λειτουργίας, και παρουσίασης, αναλύσεων, και εκμετάλλευσης δεδομένων λειτουργίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), έως την Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018, ώρα 16:00. Αρ­μόδια επικοινωνίας: κα Αλίκη Κολοβού (τηλ. 210-8203 702).
27-02-2018 id:: 748
Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος, Γραφείο 707) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Δευτέρα 19 Μαρτίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00).
21-02-2018 id:: 738

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/66-18 /25.01.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΚ6Μ469Β4Μ-ΡΑΓ), για τις ανάγκες του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ», με κωδικό ΕΡ-2676-01, για τρείς (3) συνεργάτες στις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­­­θη­­νών.

16-02-2018 id:: 725
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) προτίθεται να α­πα­σχο­­­­λή­σει, με σύμ­­βαση έργου ιδιωτικού δι­καί­ου ο­ρι­σμέ­νου χρόνου, δύο (2) συνερ­γά­­τες στο ΚΕΔΙΒΙΜ, για το έργο «Γενικά Έ­ξο­δα Λει­τουρ­γίας του (ΚΕΔΙΒΙΜ) του /ΟΠΑ», με κωδικό 12-0000-00, σύμ­φωνα με την α­­πό 14/02/2018 α­πόφαση της  11ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΨΓΨΖ469Β4Μ-Κ02).
16-02-2018 id:: 723

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/2061-17 /27.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΠΖΔ469Β4Μ-ΠΡ7), για τις ανάγκες του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με κωδικό ΜΤ-0005, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Υποστήριξης, Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος.

16-02-2018 id:: 722

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/2064-17 /27.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΑ9Δ469Β4Μ-2Γ6), για τις ανάγκες του έργου «Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων - Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation)» με κωδικό ΕΡ-2439-02, για έναν Υπεύθυνο Συντονισμού των Δράσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin).

16-02-2018 id:: 721

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/2063-17 /27.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΙ4Λ469Β4Μ-ΩΛΟ), για τις ανάγκες του έργου «Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων - Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation)» με κωδικό ΕΡ-2439-02, για έναν Υπεύθυνο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Συστηματικής Παρακολούθησης και Καθοδήγησης των Ομάδων του Κέντρου ACEin.

16-02-2018 id:: 720

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/2062-17 /27.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΙ99469Β4Μ-636), για τις ανάγκες του έργου «Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων - Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation)» με κωδικό ΕΡ-2439-02, για έναν Υπεύθυνο Διοικητικής Λειτουργίας και Καθοδήγησης Ομάδων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin).

16-02-2018 id:: 719

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1929-17 /11.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 78ΝΒ469Β4Μ-ΦΩΖ), για τις ανάγκες του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2801-01, για έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής.

16-02-2018 id:: 718
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BE SMART-SMART IOT DATA COLLECTION» με κωδικό έργου ΕΡ-2808-01 προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τριών (3) μηνών, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής κατόχου ΜΔΕ (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι και τις 02/03/2018, και ώρα 16:00. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.
 
16-02-2018 id:: 717

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/18-18/09.01.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΜ0Ω469Β4Μ-Χ1Ρ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Transforming Transport – TT»  με κωδικό έργου ΕΡ-2586-01 (κωδικός θέσης 2586-PR9) για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές».

07-02-2018 id:: 703
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1935-17/11.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 70Α5469Β4Μ-Ο35), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Transforming Transport – TT»  με κωδικό έργου ΕΡ-2586-01 (κωδικός θέσης 2586-PR8) για την εκτέλεση του έργου: «Ανάλυση Δεδομένων και Εξαγωγή Επιχειρηματικών Συμπερασμάτων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές».

07-02-2018 id:: 702

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1934-17/11.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 697Ε469Β4Μ-ΟΟΜ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Transforming Transport - TT" με κωδικό έργου ΕΡ-2586-01 (κωδικός θέσης 2586-PR7) για την εκτέλεση του έργου: "Έρευνα στα Επιχειρηματικά Μοντέλα στον χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών".

05-02-2018 id:: 699
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1971-17 /13.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7Υ1Π469Β4Μ-ΗΞΞ), για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική, για έναν Σύμβουλο Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας του Προγράμματος. Σύμφωνα με την απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με ημερομηνία 17/01/2018 ( ΑΔΑ: ΨΑΝΦ469Β4Μ-ΣΣΑ), αποφασίστηκε η κήρυξη της θέσης ως άγονη αναφορικά με την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.
05-02-2018 id:: 698

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1962-17 /13.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΛΑΓ469Β4Μ-ΖΝ3), για τις ανάγκες του έργου Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό, για έναν Υπεύθυνο Υποστήριξης και  Διαχείρισης του Προγράμματος.

05-02-2018 id:: 696
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Υπεύθυνο υποστήριξης και  διαχείρισης του Προγράμματος, σύμφωνα με την από 17/01/2018 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΟΠΑ του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΓΝ7469Β4Μ-Ζ23). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος Α΄), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (Κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 (μέχρι ώρα 14:00).
05-02-2018 id:: 695
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη, σύμφωνα με την από 17/01/2018 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΚ06469Β4Μ-ΖΥΛ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση Ευελπίδων 47Α& Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (Κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 (μέχρι ώρα 14:00). Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 614 (ώρες 10:00-12:00), αρμόδια κα. Μαριέττα Πάνου.
05-02-2018 id:: 694
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΔΠΜΣ Χρηματοοικονμικής και Τραπεζικής για Στελέχη», με κωδικό ΕΡ-2389-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) συνεργάτη, σύμφωνα με την από 17/01/2018 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 6Ζ89469Β4Μ-3ΑΜ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΠΑ, Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, Γραφείο 908-909, Αθήνα 113 62, μέχρι την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 (ώρα 14:00). Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 689-644-617-642, αρ­­μόδια κα. Μακρυγιάννη Π. (11:00-14:00).
02-02-2018 id:: 691

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1972-17 /13.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΩ6Ι469Β4Μ-ΧΧΖ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας», για δύο (2) Συνεργάτες για τη Διαχείριση, οργάνωση και επικοινωνιακή προβολή των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

01-02-2018 id:: 687
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 920000/2068-17/28.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 65ΧΖ469Β4Μ-Ξ1Λ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ». 
31-01-2018 id:: 683

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1643-17 /18.10.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 751Θ469Β4Μ-ΚΙ2), για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018», για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για την «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018».

31-01-2018 id:: 682

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1742-17 /14.11.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΤΕΣ469Β4Μ-ΡΛ9), για τις ανάγκες του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη Διοίκηση Υπηρεσιών», για έναν (1) Σύμβουλο Διαχείρισης και Επικοινωνίας.

31-01-2018 id:: 681
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμ­­βαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας, έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής για την ε­κτέλεση του έργου: Υλοποίηση πρωτοκόλλων δρομολόγησης σε ασύρματα αδόμητα δίκτυα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (1ος όροφος), έως την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 12:00. Αρ­μόδια επικοινωνίας: κα. Αλίκη Κολοβού (τηλ. 210-8203 702).
31-01-2018 id:: 680
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη Γραμματεία του Τμήματος ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 – Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: stat@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 111-112-113.
26-01-2018 id:: 675
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τ.κ. 10434 – Αθήνα, μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: accfin@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 300, 210-8203 302 και 210-8203 194.
26-01-2018 id:: 674
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 – Αθήνα, μέχρι τις  5 Φεβρουαρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: accfin@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 300, 210-8203 302 και 210-8203 194.
25-01-2018 id:: 672
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1931-17 /11.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΠΜ4469Β4Μ-Μ6Ξ), για τις ανάγκες της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», για δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες για την εκτέλεση του έργου «Υποστήριξη λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ».
25-01-2018 id:: 671
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ», προ­­­­τίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρό­νου, τρείς (3) συνεργάτες στις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­­­θη­­νών. Το φυσικό αντικείμενο του έρ­γου που θα ανατεθεί στους ως άνω συ­­­νερ­γάτες είναι η «Υποστήριξη διοικητικών α­να­γκών του ΕΛΚΕ και των Δομών Κατάρτισης του Οι­κο­νο­­μικού Πα­νε­πι­στη­μίου Αθηνών».
23-01-2018 id:: 669
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Η αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και το υπόμνημα εργασιών να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: secretary.marketing@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 8203 101-3.
19-01-2018 id:: 665

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1937-17 /11.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Θ00469Β4Μ-6ΦΠ), για τις ανάγκες του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε­ΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ», για έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής, για την ε­κτέλεση του έργου: Διαχείριση, τεχνική υ­­πο­στήριξη και ασφά­λεια πληρο­φο­ρι­­­ακών συ­στη­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

19-01-2018 id:: 664

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1933-17 /11.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Μ3Λ469Β4Μ-ΠΩΧ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», για έναν (1) Έ­μπειρο Επι­στή­μονα για την οικονομική παρακολούθηση έργων που εντάσσονται στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020.

19-01-2018 id:: 663
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2440-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας 2 μηνών, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data».
19-01-2018 id:: 662

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1806-17/23.11.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΤΕ8469Β4Μ-120), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό ΕΡ-2440-01 (κωδικός θέσεων 2440-PR5) για την εκτέλεση του έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data».

19-01-2018 id:: 661

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1805-17/23.11.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΖΓ9469Β4Μ-ΖΘ7), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό ΕΡ-2440-01 (κωδικός θέσης 2440-PR4) για την εκτέλεση του έργου: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data».

18-01-2018 id:: 658
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2440-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας 2 μηνών, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data»
18-01-2018 id:: 657

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1741-17 /14.11.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 71ΙΟ469Β4Μ-ΤΓ0), για τις ανάγκες του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Ερευνητικής Υποστήριξης, Διαχείρισης και Επικοινωνίας.

17-01-2018 id:: 653
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη Σύμβασης Έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 76/11-12-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση έργου με φυσικό αντικείμενο την διοικητική υποστήριξη των εμπορικών και εκδοτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

 

10-01-2018 id:: 644
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα  22 Ιανουαρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 308 και 210-8203 375.
09-01-2018 id:: 642
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Transforming Transport – TT» με κωδικό έργου ΕΡ-2586-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών  (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 23/01/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

 

09-01-2018 id:: 641
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BUSINESS CONFUCIUS INSTITUTE IN ATHENS» με κωδικό έργου ΕΡ-1702, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τις 23/01/2018, και ώρα 16:00.Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.
03-01-2018 id:: 634
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, τ.κ. 10434 – Αθήνα, μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2018. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203314 και 210-8230940.
28-12-2017 id:: 633
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5008980, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, κατά το διάστημα από 12/02/2018 έως 30/09/2018, Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, σε μια θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ, διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018, ώρα 16:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κολοβού Αλίκη (210-8203702, email: akolovou@rc.aueb.gr ).
27-12-2017 id:: 629
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων - Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation)», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) ένα συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: Υπεύθυνου Διοικητικής Λειτουργίας και Καθοδήγησης Ομάδων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Τριγάζη Ζωή 210-8203 992.
27-12-2017 id:: 628
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων - Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation)», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) ένα συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: Υπεύθυνος Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Συστηματικής Παρακολούθησης και Καθοδήγησης των Ομάδων του Κέντρου ACEin. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Τριγάζη Ζωή 210-8203 992.
27-12-2017 id:: 627
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων - Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation)», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) ένα συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: Υπεύθυνος Συντονισμού των Δράσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Κολοβού Αλίκη 210-8203 702.
27-12-2017 id:: 625
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Υποστήριξης, Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (Κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 (μέχρι ώρα 14:00). Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 614 (ώρες 10:00-12:00), αρμόδια κα. Μαριέττα Πάνου.
22-12-2017 id:: 624
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr.  
22-12-2017 id:: 620
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς, αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους και διδακτική εμπειρία (εφόσον υπάρχει)  στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πατησίων 76 και Δεριγνύ Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, (τηλ:. 210-8203107) μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της  Γραμματείας: deossecr@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνο: 210-8203 107.
22-12-2017 id:: 619
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Επιστημών, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 – Αθήνα, μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της Γραμματείας: deossecr@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνο: 210-8203 107.
13-12-2017 id:: 594
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, δύο (2) Συνεργάτες Διαχείρισης, Οργάνωσης και Επικοινωνίας Προγραμμάτων για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: "Διαχείριση, οργάνωση και επικοινωνιακή προβολή των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑΘηνών". Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 16:00.
13-12-2017 id:: 593
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος Α΄), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (Κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 (μέχρι ώρα 14:00).

 

13-12-2017 id:: 591
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Υπεύθυνο Υποστήριξης και  Διαχείρισης του Προγράμματος καθώς και διοργάνωσης βιωματικών εκπαιδεύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος Α΄), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση Ευελπίδων 47Α& Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (Κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 (μέχρι ώρα 14:00).
12-12-2017 id:: 587
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη Σύμβασης Έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 63/30-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση έργου με φυσικό αντικείμενο την διοικητική υποστήριξη των λειτουργικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας ΟΠΑ.
11-12-2017 id:: 585
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Transforming Transprot - TT" με κωδικό έργου ΕΡ-2586-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη, για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα στα Επιχειρηματικά Μοντέλα στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 27/12/2017, ώρα 16:00. 
 
11-12-2017 id:: 584
Ο ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Υ­ΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡ­ΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗ­ΡΙ­­Ο­ΤΗ­ΤΑΣ ΤΟΥ Ι­­ΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ», προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμ­­βαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας, έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής για την ε­κτέλεση του έργου: Διαχείριση, τεχνική υ­­πο­στήριξη και ασφά­λεια πληρο­φο­ρι­­­ακών συ­στη­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), έως την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 12:00. Αρ­μόδια επικοινωνίας: κα. Αλίκη Κολοβού, τηλ. 210-8203 702)
11-12-2017 id:: 582
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Transforming Transport – TT» με κωδικό έργου ΕΡ-2586-01 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου,  χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών  (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου «Ανάλυση Δεδομένων και Εξαγωγή Επιχειρηματικών Συμπερασμάτων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 27/12/2017, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839
 
11-12-2017 id:: 581
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε.(Εταιρεία) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας (1 έτους),  με δυνατότητα παράτασης, έναν (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί συνίσταται στη διοικητική υποστήριξη των εμπορικών και εκδοτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 3ος όροφος, μέχρι τη Τετάρτη 20/12/2017, ώρα 15:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 726, κα Μάνου Όλγα.
11-12-2017 id:: 580
Ο ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» με κωδικό ΕΡ-2570-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, έναν (1) Έ­μπειρο Επι­στή­μονα για την οικονομική παρακολούθηση έργων που εντάσσονται στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα α­­να­τε­θεί στον ως άνω εί­ναι κυρίως το ε­ξής: «Οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος Α΄), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύ­θυν­ση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 (μέχρι τις 14:00).
11-12-2017 id:: 579
Ο ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ, στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου και για τις α­νά­­­γκες του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2801-01, έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής - φυσικό πρόσωπο. Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα του α­­να­τε­θεί είναι: «Υποστήριξη Χρηστών, Δικτυακών Υποδομών και Δικτυακών Υπηρεσιών». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυν­ση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 (μέχρι τις 16:00). Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 702, αρ­­μόδια κα Κολοβού Αλίκη.
11-12-2017 id:: 578
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη­νών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες για την εκτέλεση του έργου: Υποστήριξη λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 (μέχρι τις 14:00).

 

29-11-2017 id:: 553

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1587-17/09.10.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ7ΞΧ469Β4Μ-ΘΙ6), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)»  με κωδικό έργου ΕΡ-2552-01 και κωδικό θέσης 2552-PR4 για την εκτέλεση του έργου «Συμμετοχή στην ανάλυση αγορών για υπηρεσίες και προϊόντα ευφυών πλεγμάτων»
 

23-11-2017 id:: 546
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1650-17/20.10.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΠΤΔ469Β4Μ-ΕΧ7), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό ΕΡ-2440-01 και κωδικό θέσης 2440-PR3, για την εκτέλεση του έργου «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data»
23-11-2017 id:: 545
Ο ΕΛΚΕ / ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, χρονικής διάρκειας 3 μηνών, δύο (2) Επιστήμονες Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 07/12/2017, ώρα 16:00.
23-11-2017 id:: 544
Ο ΕΛΚΕ / ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας 3 μηνών, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 07/12/2017, ώρα 16:00.
14-11-2017 id:: 529
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη Διοίκηση Υπηρεσιών», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης και Επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (Κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 (μέχρι ώρα 14:00).
 
14-11-2017 id:: 528
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Ερευνητικής Υποστήριξης, Διαχείρισης και Επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (Κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 (μέχρι ώρα 14:00).
13-11-2017 id:: 526

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1549-17 /03.10.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΘΩΕ469Β4Μ-0ΟΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Mainstreaming Responsible Innovation in European S3 – MARIE» για την εκτέλεση του έργου: «Stage 1: Mapping Existing Experience (Χαρτογράφηση Υπάρχουσας Εμπειρίας), Stage 2: Linking Good Practices to Regional Needs (Σύνδεση Καλών Πρακτικών με τις Ανάγκες των Περιφερειών)».

13-11-2017 id:: 525

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1550-17 /03.10.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω5ΚΤ469Β4Μ-ΙΧΓ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» για την εκτέλεση του έργου: «Προετοιμασία των ομάδων καλαθοσφαίρισης (αγωνιστικών και μαζικού αθλητισμού) φοιτητών/φοιτητριών του ΟΠΑ συνολικής διάρκειας 120 ωρών».

13-11-2017 id:: 523
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1295-17 /18.09.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7Φ99469Β4Μ-ΦΨΟ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» για την εκτέλεση του έργου: «Επικεφαλής Ομάδας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»