Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για τη «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 18 Οκτωβρίου 2017
Αρ. πρωτ. 920000/1643-17
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για την «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018»
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018»  με κωδικό ΕΡ-2750-01, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου, ένα άτομο για την διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα του  α­­να­τε­θεί είναι το ε­ξής:
«Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

Συγκεκριμένα:
 • Αναγνώριση και καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών του πλαισίου της ομάδας συμμετεχόντων φοιτητών.
 • Σχεδιασμός ειδικού εκπαιδευτικού υλικού που να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ξενόγλωσσων σπουδαστών.
 • Εισαγωγή των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ σε βασικές γνώσεις γραφής, ανάγνωσης και ομιλίας της Νεοελληνικής Γλώσσαςεφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας της γλώσσας.
 • Εισαγωγή στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και παροχή πληροφοριών  για τη σύγχρονη Ελλάδα
 • Επιμερισμός εργασιών και επίβλεψη φοιτητών ως προς την πραγματοποίησή τους
 • Διενέργεια εξετάσεων, αξιολόγηση απόδοσης συμμετεχόντων και παροχή ανατροφοδότησης σε αυτούς
 • Αξιολόγηση του μαθήματος και του βαθμού ικανοποίησης των φοιτητών από την εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας και παροχή προτεινόμενων βελτιωτικών ενεργειών για την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης  του προγράμματος Erasmus+ στο ΟΠΑ.
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών με επίσημες  ξεναγήσεις  των φοιτητών καθώς και μελών προσωπικού που επισκέπτονται το ΟΠΑ στο πλαίσιο του Erasmus+ σε αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας
 
Εκτιμώμενη διάρκεια:  Μέχρι έντεκα (11) μήνες, με τρί­μηνη δοκιμαστική περίοδο με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου
 
Προϋπολογισμός: Μέχρι πέντε χιλιάδες τετρακόσια  ευρώ (5.400 €) (πλέον ΦΠΑ). Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων
 
 1. Πτυχίο ΠανεπιστημίουΤμημάτων Ελληνικών σπουδών  ΑΕΙ ή άλλο αντίστοιχο της ημιεδαπής ) (ή ) (ΑΕΙ Φιλοσοφικών Σχολών ή/και Παιδαγωγικών Σχολών – ή και Πτυχίο Αρχαιολογίας )
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ΕξειδίκευσηςΕλληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής κατά προτίμηση με ειδίκευση στη διδακτική της ελληνικής γλώσσας
 3. Πιστοποιητικό άριστης  γνώσης  της Αγγλικής Γλώσσας
 4. Πιστοποιητικό καλής γνώσης δεύτερης γλώσσας
 5. Πιστοποιητικό καλής γνώσηςτρίτης  ξένης γλώσσας
 6. Εμπειρία τουλάχιστον 7 χρόνια  στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ειδικά σε αλλόγλωσσους φοιτητές ή σπουδαστές Ελληνικών ή ξένων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων
Επιμόρφωση ή πρακτική άσκηση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας.
 
α/α Κριτήριο αξιολόγησης Διευκρινίσεις Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου
Βάρος
κριτηρίου
Απαραίτητα προσόντα
1 Βαθμός πτυχίου (κλίμακα [5-10]) 1.0 x βαθμός πτυχίου 10 15%
2 Βαθμός ΜΔΕ   
(κλίμακα [5-10])
1.0 x βαθμός ΜΔΕ 10 15%
4  
Εμπειρία στη  διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ειδικά σε αλλόγλωσσους φοιτητές ή σπουδαστές Ελληνικών ή ξένων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 
 
 
6 βαθμοί για κάθε έτος προϋπηρεσίας μετά το 7ο. Μέγιστη βαθμο­λό­γηση: 30 βαθμοί (πέντε (5) έτη). 30 30%
Συνολική αποτίμηση
5  
Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου και της κατάρτισης του. Ενδεικτικά αναφέρονται τυχόν εμπειρία σε μεταφράσεις αλλά και ο βαθμός κατάρτισης του υποψηφίου στις βασικές αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε στιλ μάθησης, σε μοντέλα αξιολόγησης, σε βασικές αρχές στη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας και ειδικά της ελληνικής. Επιπλέον αξιολογούνται συγκεκριμένες δεξιότητες όπως χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία, στη δημιουργία διδακτικού υλικού και στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων  παράλληλα με τη θεωρητική υποστήριξη του υποψηφίου, αλλά και ο βαθμός στον οποίο αξιοποιούνται πολιτισμικοί πόροι στη γλωσσική διδασκαλία
 
Προσωπική συνέντευξη 30 30%

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σμά­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρα­δέ­κτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο­στέλ­­λο­νται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δι­καί­ω­μα πρό­­σβασης στους ατομικούς φακέλους και σταστοιχεία που αφορούν τους λοι­πούς υ­­πο­ψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συν­δυα­στι­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τή­ρη­σης των προ­­­­­βλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­­­ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­­μου συμφέροντος κλπ.).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σ­­κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. 
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­ο­ρι­σμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08. 2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’).
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμ­βα­σης στο πλαίσιο του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τή­ρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επι­λο­γή α­ντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η δι­αδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επιτυχόντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ε­πι­λέγεται, κα­­τά σειρά, η πρό­τα­ση του υποψήφιου με τα υψηλότερα συνεκτιμώμενα (επιθυμητά) προσόντα.
 8. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδια­φε­ρόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ­ν­ά­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δια­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμ­βαλ­λομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη ενός ή του συνόλου των συμ­βά­­­σεων, απο­κλειό­με­νης οιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­μένων.
 10. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ­πε­­­­ται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας.
4)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση:
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251
το αργότερο μέχρι την 01/11/2017 (μέχρι τις 16:00).
 
Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»  με κωδικό ΕΡ-2750-01. Εάν ο φάκελος υποβλη­θεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη τα­χυ­δρό­­­μηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να έχει ε­πιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέ­χρι την ως ά­νω ανα­φε­ρόμενη δε­σμευτική η­­μερομηνία, με α­ποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­νη­μέ­ρω­σης και ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 702, αρ­­μόδια κα Κολοβού Αλίκη (10:00-14:00).


Με εντολή της Επιτροπής Διαχείρισης


Φραγκίσκος Γιαλιτάκης
Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα : ………………………………………………………………...........
 
Επώνυμο : ………………………………………………………………......
 
Διεύθυνση : ……………………………………………………………….....
 
Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ……………………………………....
 
e-mail: ……………………………………………………………….............
 
 
Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)
 
ΠΡΟΤΑΣΗ
Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»  με κωδικό ΕΡ-2750-01».
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. ………..…………….. πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­ταση για τη θέση φυσικού προσώπου για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018».   με κωδικό ΕΡ-2750-01.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.

 
(τόπος), (ημερομηνία)
 
 
(υπογραφή)
 
 
ID: 
449