Έρευνα

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει έναν ιδιαίτερα έντονο ερευνητικό προσανατολισμό. Η δραστηριότητα που αναπτύσσουν τα μέλη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στον ερευνητικό τομέα διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

  1. Στη βασική θεωρητική έρευνα, που στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης. Η έρευνα αυτή δημοσιεύεται σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά επιστημονικών Συνεδρίων κ.λπ.
  2. Στην εφαρμοσμένη έρευνα, που έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση τεχνολογικών θεμάτων και σοβαρών προβλημάτων της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η ανάπτυξη σοβαρής επιστημονικής έρευνας σε ένα Πανεπιστήμιο προϋποθέτει:

  1. Την ύπαρξη επιστημονικού προσωπικού υψηλού επιπέδου με κουλτούρα έρευνας και ποιότητας. Απόδειξη της υψηλής ποιότητας του ερευνητικού έργου που παράγουν τα μέλη του ΟΠΑ αποτελεί η δημοσίευση των πορισμάτων των ερευνών αυτών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά.
  2. Την ύπαρξη υποστηρικτικών δομών έρευνας. Το ΟΠΑ φρόντισε έγκαιρα να αναπτύξει και να εκσυγχρονίσει τις αναγκαίες δομές στήριξης της έρευνας, όπως είναι: το Κέντρο Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), που ιδρύθηκε το 1983 για τη διάθεση και διαχείριση ερευνητικών κονδυλίων, η σύγχρονη και ηλεκτρονικά οργανωμένη Βιβλιοθήκη και ένα Κέντρο Υπολογιστών ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
  3. Την ύπαρξη θεσμών έρευνας. Στον τομέα αυτό, εκτός από το Κέντρο Έρευνας, τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο ανέπτυξε ένα σύνολο θεσμών, όπως είναι: 28 καλά εξοπλισμένα ερευνητικά Εργαστήρια, ερευνητικές μονάδες, Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κέντρο Τεκμηρίωσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της Έρευνας, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το καλοκαίρι του 2012. Οι θεσμοί αυτοί στηρίζουν αποτελεσματικά τις ανάγκες έρευνας και σχετικής ενημέρωσης.
  4. Την οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών υψηλών προδιαγραφών. Από το 2000 σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου λειτουργούν οργανωμένα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (PhD Studies). Αρκετοί διδάκτορες του Πανεπιστημίου αυτή τη στιγμή ακολουθούν επιτυχημένη ακαδημαϊκή καριέρα σε Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Παράλληλα, το ΟΠΑ συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΚΤ κ.ά, που έχουν ως σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας, όπως π.χ. το πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ.
  5. Τη διασφάλιση πηγών χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ή συμμετέχουν σε ερευνητικά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα οι ερευνητικές ομάδες του ΟΠΑ συνεργάζονται με παγκόσμιας εμβέλειας ερευνητικούς Οργανισμούς και φημισμένα Πανεπιστήμια.

Τελευταία ενημέρωση: 26-06-2020