Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει σε επιστήμονες τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή / και στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του. Η εκπόνηση Μ.Ε. παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία που θεραπεύουν τα Τμήματα του ΟΠΑ, αλλά και σε συγγενή πεδία, αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στην ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της. Συγχρόνως, αποτελεί για το Πανεπιστήμιο, αλλά και τα Τμήματά του, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της έρευνας.

Τελευταία ενημέρωση: 24-03-2022