Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

(Απόφαση 16ης/05-07-2018 Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εφαρμόζει πολιτική ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού και διοικητικού έργου και της γενικότερης λειτουργίας του.

Η επίτευξη αυτού του σκοπού επιτυγχάνεται με την προσήλωση του Πανεπιστημίου στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προκειμένου το Ίδρυμα να ανταποκρίνεται διαρκώς τόσο στις απαιτήσεις όσο και στις προσδοκίες των φοιτητών, των αποφοίτων, του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του, των συνεργαζόμενων με το Πανεπιστήμιο φορέων και της κοινωνίας.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βασικό στόχο τη διεθνή του αναγνώριση, ως κέντρο αριστείας στις επιστήμες της Οικονομίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Πληροφορίας, καθιερώνει, εφαρμόζει, ελέγχει και διατηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας καθορίζει τις διεργασίες σχετικά με την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών, ακαδημαϊκών και μη, την ορθολογική διαχείριση των πόρων, την αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τις προδιαγραφές της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Επιπλέον, προσδιορίζει την ευθύνη της Ηγεσίας του Ιδρύματος για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και υποστηρίζει τις ακαδημαϊκές αρχές της δεοντολογίας και της αποτροπής των διακρίσεων.

Η υλοποίηση των στόχων ποιότητας του Ιδρύματος προϋποθέτει :

1. Τον προσανατολισμό στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα συνδυασμένα με έρευνα και πρακτική άσκηση.

2. Την εστίαση στην ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος μέσα από τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, στη συνεχή εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

3. Την υψηλή επίδοση του Ιδρύματος μέσα από συστηματικές δράσεις βελτίωσης σχετικά με τη δομή του, τις διεργασίες και το ανθρώπινο δυναμικό του, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους για την εύρυθμη λειτουργία του.

4. Την αποτελεσματική Διοίκηση του Ιδρύματος μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων και βάσει Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

5. Την ενίσχυση του διεθνούς κύρους του Ιδρύματος και την ανάδειξη του έργου που αυτό προσφέρει στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία.

6. Την ύπαρξη διαφάνειας και τήρησης των κανόνων λειτουργίας του Οργανισμού από τις ομάδες ενδιαφέροντος.

7. Τη λειτουργία του Ιδρύματος βάσει διεθνών καταξιωμένων προτύπων ποιότητας.

8. Την εστίαση στην αριστεία, στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και στην εξωστρέφεια μέσα από συνέργειες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η πολιτική ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη και αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής του Ιδρύματος, η οποία βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

  • Ενδυνάμωση και Αριστεία της Έρευνας
  • Αριστεία στην Εκπαίδευση
  • Αξιοποίηση της Παραγόμενης Γνώσης
  • Διεθνοποίηση
  • Σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί η σαφής δέσμευση της Διοίκησης, των ακαδημαϊκών και διοικητικών Τμημάτων του Ιδρύματος, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας. Η Διοίκηση αναλαμβάνει την ευθύνη να συμβάλλει:

1. Στην εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος σε επίπεδο ακαδημαϊκών και διοικητικών λειτουργιών του.

2. Στη διάχυση της πολιτικής ποιότητας στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στους εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας (προσωπικό, φοιτητές, συνεργαζόμενους φορείς, κλπ) μέσω τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων και ανταλλαγής απόψεων αναφορικά με το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.

3. Στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

4. Στην παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων ποιότητας, των δεικτών επίδοσης (KPIs) και της γενικότερης λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας μέσω των ετήσιων ανασκοπήσεών του.

5. Στη λήψη αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Ιδρύματος στα πλαίσια της ανασκόπησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

6. Στην ανάπτυξη κατάλληλου περιβάλλοντος λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), της στελέχωσής της με επαρκές και υψηλών προσόντων προσωπικό, καθώς και της συστηματικής επιμόρφωσης και αξιολόγησής του.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει ενεργά τις διαδικασίες αξιολόγησης του Ιδρύματος οι οποίες συντονίζονται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη χρήση διαφόρων εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ώστε να λειτουργεί στο Ίδρυμα, Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.

Οι αρμοδιότητές της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και η δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Μονάδας, στον σύνδεσμο: https://www.aueb.gr/el/modip.