Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 30/10/2017
Αρ. Πρωτ. 63
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ Α.Ε.
 
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. (Εταιρεία) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας (1 έτους), με δυνατότητα παράτασης, έναν (1) συνεργάτη.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί συνίσταται στη διοικητική υποστήριξη των λειτουργικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη θέση εργασίας απαιτεί:
 • Συνεργασία και διοικητική υποστήριξη Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρείας
 • Προετοιμασία και επεξεργασία θεμάτων που ανατίθενται από το Δ.Σ. της εταιρείας, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον Δ/ντα Σύμβουλο
 • Συγγραφή και τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. της εταιρείας
 • Επικοινωνία και συνεργασία με υπηρεσίες του ΟΠΑ, εξωτερικούς φορείς, συνεργάτες και προμηθευτές
 • Οικονομική διαχείριση, υποστήριξη και παρακολούθηση των οικονομικών σχέσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας, σε συνεργασία με το λογιστικό τμήμα
 • Διοικητική, λειτουργική και οικονομική υποστήριξη εκδόσεων ΟΠΑ (ενδεικτικά: έκδοση συγγραμμάτων, συμβάσεις με συγγραφείς, παρακολούθηση ΕΥΔΟΞΟΥ, τιμολογήσεις, διαχείριση αποθεμάτων και αποθήκης, διεκπεραίωση παραγγελιών)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εμπορικών και επικοινωνιακών δράσεων για τις εκδόσεις ΟΠΑ σε συνεργασία με Διευθύνοντα Σύμβουλο
 • Διοικητική, λειτουργική και οικονομική υποστήριξη του ΟΠΑstore
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εμπορικών και επικοινωνιακών δράσεων για το ΟΠΑstore σε συνεργασία με Διευθύνοντα Σύμβουλο
 • Διοικητική, λειτουργική και οικονομική διαχείριση κληροδοτημάτων της εταιρείας
Εκτιμώμενη διάρκεια: Ένα (1) έτος, με δοκιμαστική περίοδο 2 μηνών και δυνατότητα παράτασης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:
 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών της Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής, ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 2. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση με την ιδιότητα του συνεργάτη/συμβασιούχου σε ελληνικά Πανεπιστήμια ή σε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή/και Επιτροπή Ερευνών ελληνικών Πανεπιστημίων ή/και Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας Πανεπιστημίων διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 3. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 4. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Επιθυμητά προσόντα:
 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 2. Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας, οργανωτική ικανότητα και πρωτοβουλία, αποτελεσματικότητα υπό συνθήκες εργασιακής πίεσης
Βαθμολογία αντιστοιχούσα σε προσόντα-κριτήρια
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
 

Α/Α
Κριτήριο Αξιολόγησης Παρατηρήσεις Μέγιστος Βαθμός
Κριτηρίου
Βαρύτητα Κριτηρίου
1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών της Διοίκησης Bαθμός πτυχίου 10 10%
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών της Διοίκησης Επιχειρήσεων Βαθμολογείται η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 20 20%
3. Αγγλική Γλώσσα Βαθμολογείται η ύπαρξη πιστοποιητικού για άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 10 10%
4. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας μετά το 1ο. Μέγιστη βαθμολόγηση: έξι (6) έτη, από το 2ο έως το 7ο.  30 30%
5. Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται η ικανότητα επικοινωνίας, η οργανωτική ικανότητα και η δυνατότητα αποτελεσματικότητας στην εργασία σε συνθήκες πίεσης) Προσωπική συνέντευξη (είναι δυνατή η χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων αν αυτό κριθεί αναγκαίο) 30 30%


ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (7ος όροφος). Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων τοΝ. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει την Εταιρεία να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 10. Η Εταιρεία μπορεί με απόφασή της να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης).
 4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
 5. Κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που ζητούνται στην πρόσκληση.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 7ος όροφος, μέχρι τη Δευτέρα 13/11/2017, ώρα 16:00. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 63/30.10.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε.».
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203702, κα Κολοβού Αλίκη.
 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ Α.Ε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
 
 
Καθηγητής Βλάσης Σταθακόπουλος
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
Όνομα : …………………………………………………………………....
Επώνυμο : ………………………………………………………………..
Δ/νση : ………………………………………………………………….....
Τηλέφωνο : …………………………………………………………….....
Ε-mail: ……………………………………………………………………...
 

ΠΡΟΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ Α.Ε.
 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 63/30.10.2017 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη σύναψη σύβασης έργου με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ Α.Ε.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση.
 

Ημερομηνία:  …./…../2017
 

(υπογραφή)
 
 
ID: 
471