Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων, βάσει του Π.Δ. 407/1980 ή ακαδημαϊκών υποτρόφων βάσει του αρ. 29 του Ν. 4009/2011, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμ. Οικονομικής Επιστήμης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ.Πρωτ.: 5468
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή
Ακαδημαϊκών Υποτρόφων σύμφωνα με την παρ. 7α του αρ. 29 του Ν. 4009/2011

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α' 112), με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7α του αρ. 29 του Ν. 4009/2011, για την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
3. ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203 303, 305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα, μέχρι τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνουν τα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν,
β) βιογραφικό σημείωμα,
γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται,
ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr.
 
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο παραμένει στο αρχείο του Τμήματος.
 
ID: 
352