Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 18/09/2017
Αρ. πρωτ. 920000/1295-17
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01.
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου, έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής που θα συνεισφέρει από συντονιστική θέση διοικητικά και τεχνικά στην Ομάδα Πληροφοριακών Συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα του  α­­να­τε­θεί είναι το ε­ξής:
«Επικεφαλής Ομάδας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Συγκεκριμένα:
 • Επίβλεψη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ομάδας Πληροφοριακών Συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Παρακολούθηση των έργων της Ομάδας Πληροφοριακών Συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Σχεδιασμός και κατάρτιση συμβάσεων στο πλαίσιο έργων Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Παρακολούθηση της παραγωγικής λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Ενεργή συνεισφορά στην υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων.
Ο επικεφαλής θα αναφέρεται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ».
 
Εκτιμώμενη διάρκεια:  Μέχρι είκοσι (20) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου και με τρί­μηνη δοκιμαστική περίοδο.
 
Προϋπολογισμός: Μέχρι τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000,00) ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για το σύνολο του έργου. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον είναι απαραίτητο - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο στο πλαίσιο του οποίου θα απασχοληθεί.
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων
 1. Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, ή αντίστοιχο με αυτά, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 2. Εμπειρία (τουλάχιστον 1 έτος) ως επικεφαλής ομάδας πληροφοριακών συστημάτων.
 3. Εμπειρία (τουλάχιστον 1 έτος) στη διαχείριση έργων πληροφορικής.
 4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων
 1. Εμπειρία σε διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Linux και MS-Windows.
 2. Εμπειρία στο Σχεδιασμό και Διαχείριση Συστημάτων Αναφοράς Προβλημάτων (Issue Tracking Systems).
 3. Εμπειρία σε Συστήματα Ταυτοποίησης Χρηστών (LDAP, Shibboleth, κ.λπ.).
 4. Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
 5. Εμπειρία σε συστήματα εφεδρείας.
 6. Εμπειρία σε νεφοϋπολογιστικές υποδομές (π.χ. Amazon, Google, Azure).
 7. Εμπειρία σε εργαλεία αυτοματοποίησης συστημάτων (Puppet, Ansible, Docker, Nagios, Rundeck, Chef, CFEngine).
 8. Εμπειρία σε ιδεατές μηχανές (virtual machines) και περιέκτες (containers).
 9. Εμπειρία στη σύνταξη προδιαγραφών και συμβασιοποίηση έργων πληροφορικής.
 10. Εμπειρία σε μεθόδους ευέλικτης ανάπτυξης (agile methods).
 11. Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών.
 12. Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης έργου και συντονισμού (π.χ. Asana, Trello, Slack, JIRA, Confluence, Basecamp).
 13. Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. C, C++, Java, Python, Perl).
   
  α/α Κριτήριο αξιολόγησης Διευκρινίσεις Μέγιστος
  βαθμός
  κριτηρίου
  Βάρος
  κριτηρίου
  1 Επαγγελματική προϋπηρεσία ως επικεφαλής ομάδας πληροφοριακών συστημάτων 2 x 10 βαθμοί για κάθε ένα (1) έτος επαγγελματι­κής προϋπηρεσίας, πέ­ραν του ενός (1). Μέγι­στη βαθμολό­γη­ση 30 βαθμοί. 30 20%
  2 Επαγγελματική προϋπηρεσία στη διαχείριση έργων πληροφορικής 2 x 10 βαθμοί για κάθε ένα (1) έτος επαγγελματι­κής προϋπηρεσίας, πέ­ραν του ενός (1). Μέγι­στη βαθμολό­γη­ση 30 βαθμοί. 30 20%
  3 Επιθυμητά προσόντα  0 – 4 βαθμοί για κάθε πλη­ρού­μενο επιθυμητό προ­­σόν. 52 60%

  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σμά­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρα­δέ­κτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο­στέλ­­λο­νται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δι­καί­ω­μα πρό­­σβασης στους ατομικούς φακέλους και σταστοιχεία που αφορούν τους λοι­πούς υ­­πο­ψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συν­δυα­στι­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τή­ρη­σης των προ­­­­­βλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­­­ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­­μου συμφέροντος κλπ.).

2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σ­­κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.

3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­ο­ρι­σμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08. 2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’).

5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμ­βα­σης στο πλαίσιο του έργου.

6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τή­ρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.

7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επι­λο­γή α­ντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η δι­αδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επιτυχόντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ε­πι­λέγεται, κα­­τά σειρά, η πρό­τα­ση του υποψήφιου με τα υψηλότερα συνεκτιμώμενα (επιθυμητά) προσόντα.

8. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδια­φε­ρόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.

9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ­ν­ά­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δια­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμ­βαλ­λομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη ενός ή του συνόλου των συμ­βά­­­σεων, απο­κλειό­με­νης οιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­μένων.

10. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ­πε­­­­ται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
1. Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας.
4. Κάθε άλλο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση, ειδικά όσα αφορούν την τεκμηρίωση της ζητούμενης προϋπηρεσίας. Στα έγκυρα στοιχεία περιλαμβάνονται προφίλ LinkedIn,  GitHub, StackOverflow, όπως και άλλα δημόσια αποθετήρια στα οποία έχει συνεισφέρει ενεργά ο υποψήφιος.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση:
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251
το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 (μέχρι τις 16:00). Επίσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα: https://goo.gl/forms/2qrcTjeUwRuM80oh1.
 
Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01. Εάν ο φάκελος υποβλη­θεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη τα­χυ­δρόμηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να έχει ε­πιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέ­χρι την ως ά­νω ανα­φε­ρόμενη δε­σμευτική η­­μερομηνία, με α­ποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τηλέφωνο ε­νη­μέ­ρω­σης και ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 702, αρ­­μόδιος Κολοβού Αλίκη (10:00-14:00).

Με εντολή της Επιτροπής Διαχείρισης
 

Φραγκίσκος Γιαλιτάκης
Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 
ID: 
378