Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) βιβλιοθηκονόμο, στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2695-01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2017
Αρ. πρωτ. 920000/1231-17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) βιβλιοθηκονόμο, στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2695-01.

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2695-01, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Μπουραντώνη Δημήτρη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έναν (1) βιβλιοθηκονόμο για την εκτέλεση του παρακάτω έργου: 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στη στελέχωση του αναγνωστηρίου που βρίσκεται στο νέο κτίριο του ΟΠΑ στην οδό Τροίας και Σπετσών και στην τεκμηρίωση  ψηφιακού περιεχομένου για τις ανάγκες της  βιβλιοθήκης του ΟΠΑ. Στόχος του έργου είναι τόσο η λειτουργία του νέου αναγνωστηρίου, όσο και ο εμπλουτισμός των πληροφοριακών συστημάτων της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ με ψηφιοποιημένο και πλήρως τεκμηριωμένο περιεχόμενο σύμφωνα με τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου. 
Προϋπολογισμός:  Έως δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00 €), πλέον ΦΠΑ. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

1) Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο της αλλοδαπής από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ 

2) Άπταιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (με πιστοποίηση τουλάχιστον πτυχίου επιπέδου Β2). 

3) Τουλάχιστον 2 χρόνια πιστοποιημένης προϋπηρεσίας σε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη της Ελλάδας ή του εξωτερικού 

4) Πολύ καλή γνώση και εμπειρία του MS Office 

5) Πιστοποιημένη εμπειρία σε θέματα τεκμηρίωσης σύμφωνα με AACR2 και Dublic Core 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

1) Εξοικείωση στην αναζήτηση-ανάκτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών από ελληνικές και διεθνείς Βάσεις δεδομένων 

2) Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών πέραν της Αγγλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

3) Τυχόν συστατικές επιστολές θα συνεκτιμηθούν 
 
α/α
 
Κριτήριο αξιολόγησης
 
Παρατηρήσεις
 
Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου
 
Βάρος
κριτηρίου
1 Πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη της Ελλάδας ή του εξωτερικού 2 βαθμοί για κάθε ένα (1) έτος επαγγελματικής προϋπηρεσίας, πέραν των δύο (2) ετών. Μέγιστη βαθμολόγηση 10 βαθμοί. 20 20%
2 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία του MS Office Έως 5 βαθμούς 
Βεβαίωση προϋπηρεσίας: 1 βαθμό ανά έτος (μέγιστο 3) 
Πιστοποιητικό εκμάθησης: 2 βαθμοί
5 5%
3 Εμπειρία σε θέματα τεκμηρίωσης σύμφωνα με AACR2 και Dublin Core Έως 10 βαθμοί
Εμπειρία με AACR2: 1 βαθμό ανά έτος (μέγιστο 5) 
Εμπειρία με Dublin Core: 1 βαθμό ανά έτος (μέγιστο 5)
10 10%
4 Εμπειρία στην αναζήτηση-ανάκτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών από ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων  Έως 5 βαθμούς , αναλόγως προϋπηρεσίας 5 5%
5 Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο της αλλοδαπής από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ  Βαθμός πτυχίου Καλώς: 5 βαθμοί 
Βαθμός πτυχίου Λίαν Καλώς: 7 βαθμοί 
Βαθμός πτυχίου Άριστα: 10 βαθμοί
10 10%
6 Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας Επίπεδο C2 : 10 βαθμοί 
Επίπεδο C1 : 5 βαθμοί
10 10%
7 Πιστοποιητικό άλλων ξένων γλωσσών, τουλάχιστον επιπέδου Β2   Επίπεδο C1, C2 : 5 βαθμοί
Επίπεδο Β2 : 3 βαθμοί
10 10%
 
8
Συνέντευξη 
i) Ικανότητα επικοινωνίας 
ii) Δυνατότητα επιτυχούς δράσης στο πλαίσιο της ομάδας έργου 
iii) Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, 
iv) Κατανόηση των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του 
v) Άμεση ενσωμάτωση υποψηφίου στο έργο 
Έως 30 βαθμοί 
Κάθε ένα από τα υπο-κριτήρια i) ως v) βαθμολογείται με την εξής κλίμακα: 
0: ανεπαρκώς, 2: μέτρια, 
4: καλά, 5: πολύ καλά, 6: άριστα
30 30%
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ.). 
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. 
3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). 
5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου. 
6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.  
7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου. 
8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. 
9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 
10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1) Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), καθώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
4) Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017 (μέχρι τις 16:00).  

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2695-01». Εάν ο φάκελος υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να έχει επιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέ-χρι την ως άνω αναφερόμενη δεσμευτική ημερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-82.03.261, αρμόδια κα. Δεληόγλου Χριστίνα (10:00 – 14:00). 

Με εντολή Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, 

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας 

Φραγκίσκος Γιαλιτάκης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα : ………………………………………………………………......

Επώνυμο : ………………………………………………………………..

Διεύθυνση : ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ……………………………….

e-mail: ……………………………………………………………….........

 

Προς:  Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έναν (1) βιβλιοθηκονόμο για την εκτέλεση του παρακάτω έργου, στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2695-01

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στη στελέχωση του αναγνωστηρίου που βρίσκεται στο νέο κτίριο του ΟΠΑ στην οδό Τροίας και στην τεκμηρίωση  ψηφιακού περιεχομένου για τις ανάγκες της  βιβλιοθήκης του ΟΠΑ. Στόχος του έργου είναι τόσο η λειτουργία του νέου αναγνωστηρίου, όσο και ο εμπλουτισμός των πληροφοριακών συστημάτων της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ με ψηφιοποιημένο και πλήρως τεκμηριωμένο περιεχόμενο σύμφωνα με τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. 

 

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. ………..…………….. πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση ενός (1) βιβλιοθηκονόμου στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2695-01

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση. 

 (τόπος), (ημερομηνία)

(υπογραφή)

ID: 
357