Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4578
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με την  παρ. 6, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης κατά το ακαδ. έτος  2017-2018:

 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη (2 ώρες διδασκαλίας/ εβδομάδα)
  2. Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία - Αναλυτικά Προγράμματα (1 ώρα διδασκαλίας/ εβδομάδα)
  3. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (2 ώρες διδασκαλίας/ εβδομάδα)
  4. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών Μονάδων (2 ώρες διδασκαλίας/ εβδομάδα)
  5. Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία (ΠΑΔ) I (6 ώρες διδασκαλίας/ εβδομάδα)

 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  1. Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία –Διδακτική μαθημάτων ειδικότητας Οικονομικών επιστημών
  2. Γενική και εξελεγκτική Ψυχολογία (2 ώρες διδασκαλίας/ εβδομάδα)
  3. Ποιότητα στην Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία (2 ώρες διδασκαλίας/ εβδομάδα)
  4. Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία (ΠΑΔ) IΙ (6 ώρες διδασκαλίας/ εβδομάδα)

 
Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) και να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι τις 24 Ιουλίου 2017, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
α) αίτηση με αναφορά στα μαθήματα, τα οποία ενδιαφέρονται να διδάξουν,
β) βιογραφικό σημείωμα,
γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, και αντίγραφα των εργασιών τους και
δ) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (εφόσον υπάρχει) και επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται.
 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017
Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος  
 

ID: 
312

Τελευταία ενημέρωση: 12-07-2017