Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμ. Πρωτ.: 5957/09.12.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 01.12.2021 απόφαση της 6ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος  ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει του διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) για την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων Eαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 

1. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ, 4ου Εξαμήνου

2. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 6ου Εξαμήνου

3. MONEY AND BANKING (Erasmus+ course), 6ο Εξαμήνου

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76,                    Τ.Κ. 10434 Αθήνα, (τηλ. 210.8203.412, 210.8203.416), κατόπιν ραντεβού και μέχρι την Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

β) βιογραφικό σημείωμα,

γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),

δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται,

ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

Τα βιογραφικά σημειώματα να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr

 

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

ID: 
3255
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 15-12-2021