Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» με κωδικό ΕΡ-1716-02

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. πρωτ. 920000/1937-17

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης  έργου στο πλαίσιο έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε­ΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» με κωδικό ΕΡ-1716-02
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Υ­ΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡ­ΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗ­ΡΙ­­Ο­ΤΗ­ΤΑΣ ΤΟΥ Ι­­ΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» και επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονο­μι­κού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ. Δη­μή­τρη Γκρίτζαλη, προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμ­­βαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας, έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής για την ε­κτέλεση του έργου: Διαχείριση, τεχνική υ­­πο­στήριξη και ασφά­λεια πληρο­φο­ρι­­­ακών συ­στη­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμ­φωνα με την α­­πό 6/12/2017 α­πόφαση της 7ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΨΕΝΣ469Β4Μ-Κ0Σ).     
 
Εκτιμώμενη διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έρ­γου.
Προϋπολογισμός: Έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000,00€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, περιλαμβανομένων τυχόν άλλων φό­ρων και κρα­­τή­σεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προ­στε­θούν ε­φό­σον χρει­α­στεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές ει­σφο­ρές οι ο­ποί­ες θα ε­πιβαρύνουν το εν λόγω έργο.
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
  • Πανεπιστημιακό πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, Πλη­ρο­φο­­ρικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλε­πι­­κοι­νω­νι­ών.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλ­λο­δα­πής σε γνωστική περιοχή της Πληροφορικής ή της Επιστήμης Υπολογιστών.
  • Τουλάχιστον ένα (1) χρόνο προϋπηρεσία σε διαχείριση ή τεχνική υποστήριξη ή συντή­ρη­­ση λογισμικού ή ασφά­λει­α πληροφοριακών συστημάτων, με ερ­­γο­δό­­­τη ΕΛΚΕ ελ­λη­νι­κών πα­νε­­πιστημίων (δεν προσμετράται τυχόν εκπαι­δευ­τι­κή­/­σε­μι­να­­ρι­α­­κή προ­ϋ­­πηρεσία).
  • Πολύ καλή γνώση θεμάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη αλλά δεν αξιολογείται πε­ραι­τέρω).
 
Βαθμολογία αντιστοιχούσα σε προσόντα-κριτήρια
α/α Κριτήριο αξιολόγησης Παρατηρήσεις Μέγιστος βαθμός κριτηρίου Βάρος κριτηρίου
1 Βαθμός πτυχίου (κλίμακα 0-10) 2 x βαθμός Πτυχίου 20 20%
2 Βαθμός ΜΔΕ (κλίμακα 0-10) 2 x βαθμός ΜΔΕ 20 20%
3 Προϋπηρεσία σε διαχεί­ρι­ση ή τεχνική υποστήριξη ή α­σφά­λεια πληροφοριακών συ­στη­μάτων 12 βαθμοί για κάθε χρόνο σχετικής προϋπηρεσίας, με­τά τον 1ο. Μέ­­γιστη βαθ­μο­λόγηση τρία (3) χρόνια 36 36%
4 Πολύ καλή γνώση α­σφά­­λει­ας πληροφο­ρι­α­κών συ­στη­μά­­των 3 βαθμοί για κάθε εξα­μη­νι­αί­ο πανεπιστημιακό μά­θη­μα σχετικό με Ασφάλεια. 9 βαθμοί για μεταπτυχιακή ερ­γα­σία σχετική με Ασφά­λει­α. Μέγιστη βαθμολόγη­ση 24 βαθμοί. 24 24%

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέ­ντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ι­στο­σε­­­λίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκε­κρι­μέ­­­νες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη δι­εύ­θυν­ση Κε­φαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φα­κέ­λους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμ­φω­να με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690­/­1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­γρα­φο της Αρ­χής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­και­­ώ­μα­­τά του κατά τα προβλεπόμενα (τεκμηρίωση υ­πέρ­τερου έν­­νομου συμφέροντος κλπ.).
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σκλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προ­πτυ­χιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν κι έχουν χορηγηθεί α­πό ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146 /­­2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ­σεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συν­δυ­α­­σμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέ­πει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνο­δευ­ό­μενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ­σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαί­­σιο του έργου.
6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μί­σθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμ­βαλ­λό­με­­νου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρό­σ­κλη­σης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιη­θούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδια­φε­ρό­με­­­νου  με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πρα­­γ­­ματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερό­με­νο­/­­ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πί­νακα κατάταξης.
9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚ/ΟΠΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώ­μα­τα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ δι­ατηρεί το δικαίωμα επιλο­γής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη δι­α­κριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασ­δή­ποτε αξιώσεως των ενδια­φε­­ρο­­μένων.
10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 

  1. Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α’).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
  3. Α­ντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυ­ρώ­­σεις μόνον εάν ζητηθούν),
  4. Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.
  5. Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­­­να­φέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), έως την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 12:00. Στον φά­­κελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης εν­δια­φέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙ­Ω­ΤΙ­ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» με κωδικό ΕΡ-1716-02». Σε πε­ρίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Αρ­μόδια επικοινωνίας: κα. Αλίκη Κολοβού (τηλ. 210-8203 702).
 

 
Με εντολή Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ,
 
 
Ο Προϊστάμενος Γραμματείας
Φραγκίσκος Γιαλιτάκης

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

 
Όνομα : ………………………………………………………………..
Επώνυμο : …………………………………………………………….
Δ/νση : …………………………………………………………………
Τηλέφωνο : ………………………………………………………….
Ε-mail: ………………………………………………………………….
 
Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)
 

ΠΡΟΤΑΣΗ

 

Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλο­ποί­η­σης του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗ­ΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» με κωδικό ΕΡ-1716-02.
 
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 920000/1937-17 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση Επιστήμονα Πληροφορικής  στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡ­Ω­ΠΑΪ­ΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» με κωδικό ΕΡ-1716-02.
 
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση:
 
(τόπος), (ημερομηνία)
 
 
(υπογραφή)

 
 
 
 

 

ID: 
584