Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ», με κωδικό ΕΡ-2576-01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018
Αρ. πρωτ. 920000/394-18
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ», με κωδικό ΕΡ-2576-01.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη­νών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΡ-2576-01 και Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού Καθηγητή κ. Δημήτριο Μπουραντώνη, σύμφωνα με την από 14/03/2018 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΘ8Π469Β4Μ-ΙΛ5), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:
 

Υποστήριξη λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται: Επικοινωνία με φορείς απασχόλησης, Εξυπηρέτηση φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ που παρέχουν δυνατότητες πρακτικής άσκησης, Τήρηση αρχείου πρακτικής άσκησης (εκθέσεις, βεβαιώσεις, συμφωνητικά κτλ) και συγκεντρωτικών καταστάσεων συμμετεχόντων φοιτητών, Συλλογή και αξιολόγηση ερωτηματολογίων.
Εκτιμώμενη διάρκεια : Έως εννέα (9) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου και με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.
Προϋπολογισμός : Έως έξι χιλιάδες εξακόσια  ευρώ (6.600,00 €) (πλέον ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το έργο.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • Αποδεδειγμένη 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων/ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2)
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) Διαδικτύου / πληροφορίες και επικοινωνία
     
Επιθυμητά προσόντα:
  • Πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία σε θέση συναφούς αντικειμένου σε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή/­και Ε­πι­τροπή Ερευνών ελληνικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικά Ιδρυμάτων.
Α Κριτήριο
Αξιολόγησης 
Μονάδες
Βαθμολόγησης
Βάρος
Κριτηρίου
1 Πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία σε θέση συναφούς αντικειμένου σε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή/­και Ε­πι­τροπή Ερευνών ελληνικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικά Ιδρυμάτων 7 ανά μήνα 70%
2 Συνέντευξη (Προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης) ≤300 30%

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη κατόπιν κλήσης τους απορρίπτονται.

 

Α/Α Θεματική Ενότητα Μονάδες Βαθμολόγησης
1 Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του 0 - 100
2 Ικανότητα διοίκησης έργου και διαχείρισης κρίσεων 0 - 100
3 Ικανότητα επικοινωνίας 0 - 100
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 
1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθε­σμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σμά­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρα­δέ­κτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο­στέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοι­πούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συν­δυα­στι­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τή­ρη­σης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρ­χής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ.). 
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. 
3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκ­παί­δευ­σης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο προσόν και έ­χουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει, με ποινή α­πο­κλει­σμού, να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­ο­ρι­σμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08. 2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). 
5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο του έργου. 
6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007. 
7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επι­λο­γή α­ντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η δι­αδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επιτυχόντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ε­πι­λέγεται, κα­­τά σειρά, η πρότα­ση του υποψήφιου με τα υψηλότερα συνεκτιμώμενα (επιθυμητά) προσόντα.
8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδια­φε­ρόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. 
9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ­ν­ά­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δια­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμ­βαλ­λομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερο­μένων. 
10)  Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), καθώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
4)    Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση. Ειδικά για την τεκμηρίωση της ζητούμενης προϋπηρεσίας, θα αξιολογηθεί θετικά η προσκόμιση συστατικών επιστολών από εργοδότες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 3 Απριλίου 2018 (μέχρι τις 14:00).
Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΡ-2576-01». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-82.03.702, αρμόδια κα. Αλίκη Κολοβού.
 
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 
 
 
 
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα : ………………………………………………………………...............
Επώνυμο : …………………………………………………………………......
Διεύθυνση : …………………………………………………………...............
Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ……………………………………........
e-mail: ……………………………………………………………….................
 
Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)
 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ.
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/394-18 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΡ-2576-01.
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση.

 
(τόπος), (ημερομηνία)
 
 
 
(υπογραφή)

 

ID: 
831