Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Στατιστικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ             

Αριθμ.Πρωτ.: 652/26.01.2018
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

 
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει από ένα διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84, παρ. 16α του ν. 4485/2017, για επικουρικό διδακτικό έργο στα κάτωθι μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:
  • Μαθηματικές Μέθοδοι
  • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
  • Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 – Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνεται το μάθημα
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Συνοπτικό Υπόμνημα Εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
  4. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
  5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.
Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: stat@aueb.gr
Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων προκειμένου να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-820 3111-112-113.
 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του φορέα
 
ID: 
680
Επισυναπτόμενα: