Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου παροχής νομικών υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) Δικηγόρο (φυσικό πρόσωπο), στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. πρωτ. 920000/1346-18

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου παροχής νο­μι­­­­κών υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) Δι­κηγόρο (φυσικό πρόσωπο), στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κω­δι­­­κό 00-0000-00.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θε­ται, σύμφωνα με την από 18/07/2018 απόφαση της 21ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 9ΥΠ6469Β4Μ-8Ψ3) να απασχολήσει με σύμβαση έργου παροχής νομικών υπηρεσιών ιδιωτικού δι­καί­ου ο­­ρι­σμέ­νου χρόνου, για τις α­­νά­­­γκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00, έ­να (1) Δικηγόρο (φυσικό πρό­­σωπο). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα  α­να­τε­­­θεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο εί­ναι:

Η νο­μική υ­­πο­­στήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, με νομικές συμ­βου­­λές και γνω­μο­δοτήσεις σε σχε­τι­­κά θέ­μα­­τα που θα α­­να­θέτει η Επιτροπή Ερευ­νών και Δια­χεί­ρι­σης, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ή/και άλλες οργανικές μονάδες του ΕΛΚΕ ή/και του ΟΠΑ σχε­τι­ζό­με­νες ά­­μεσα με τον ΕΛΚΕ.

Εκτιμώμενη διάρκεια:  Έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης και με τρί­μη­νη δοκιμαστική περίοδο.

Προϋπολογισμός: Έως σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000 €) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο α­να­φε­­­­­­­ρό­με­νο ποσό δεν πε­­­ριλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν α­­­­να­λο­γούσες και κα­­τα­­βλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το εν λόγω έργο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

1.       Δικηγόρος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, κάτοχος Πτυχίου Νομικής πανε­πι­στη­μί­ου της η­με­­δα­πής ή ισότιμου αναγνωρισμένου πτυχίου της αλ­λο­­δαπής, με βαθμό πτυχίου του­λά­χι­στον «Λίαν Κα­­­­λώς».
2.       Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στο Δημόσιο Δίκαιο, από πα­νε­πι­στή­­­­μιο της ημε­δα­πής ή ισότιμο αναγνω­ρι­σμένο της αλλοδαπής, με βα­θμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
3.       Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση, με την ι­­­­­­διό­τητα του νομικού συνεργάτη ΕΛΚΕ ελληνικού πανεπιστημίου.
4.       Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­πό­θε­ση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
5.       Πιστοποιητικό γνώσεων χειρισμού Η/Υ (ενότητες: MS Word, MS Excel, MS Ac­cess, MS PowerPoint, Internet, Windows, Βάσεις Δεδομένων) (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­­­πό­­θε­ση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Διευκρινίσεις

Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου

Βάρος
κριτηρίου

1

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Πτυχίου x 2

20

20%

2

Βαθμός ΜΔΕ

Βαθμός ΜΔΕ x 2

20

20%

3

Πτυχίο ή/και ΜΔΕ με διά­κρι­ση

5 βαθμοί για κάθε τίτλο σπουδών με «Άριστα». Μέγιστο: 10 βαθμοί

10

10%

4

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,  με την ιδιότητα του νομικού συ­νεργάτη σε Ει­δι­κό Λογαριασμό Κον­δυ­­λίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ελ­λη­­νι­κών πα­νεπιστημίων

 10 βαθμοί για κάθε έ­τος σχετικής προϋ­πη­ρε­σί­ας μετά το 1ο.

Μέ­γι­στο: 20 βαθμοί (δηλαδή δύο (2) έ­τη, από το 2ο έως και το 3ο)

20

20%

5

Αποτίμηση εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειριών υ­πο­­­­ψη­φίου (ενδεικτικά: ε­μ­πει­­ρία στη σύνταξη Κανονι­σμών ή Οδηγών Χρηματοδό­τησης (ΕΛΚΕ ή άλλων μο­νά­δων πανεπιστημίου), δικα­στι­­­κή εκπροσώπηση ΕΛΚΕ ή δι­καστικές διεκδικήσεις υ­πέρ ΕΛΚΕ, εμπειρία σε θέ­μα­τα κοινωνικής ασφάλι­σης (ΕΦ­ΚΑ), εμπειρία σε θέματα πανεπιστημιακών δομών (ό­πως δομών κατάρτισης πα­νε­πι­στημίων (ΚΕΚ/ΚΕΔΙ­ΒΙΜ), καθώς και κάθε άλλο απο­δει­­­κνυόμενο προσόν που θα εκτιμηθεί ως επι­θυ­μητό)

Βάσει των περιεχο­μέ­νων του φακέλου υπο­ψη­­­φιό­τη­τας

30

30%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1)      Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σμά­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρα­δέ­­κτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο­στέλ­­λο­νται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Α­θή­να. Το δι­καί­ω­μα πρό­­σβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφο­ρούν τους λοι­πούς υ­­πο­ψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με τη συν­δυ­­α­στι­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/­1999, υπό τον όρο τή­ρη­σης των προ­­­­­βλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­γρα­­φο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­­­ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προ­κει­μένου να ασκήσει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγ­γρα­φη αί­τη­ση, τεκμηρίωση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­­μου συμφέροντος κλπ.).
2)      Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σ­­κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
3)      Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκ­παί­δευ­σης (προ­πτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο προσόν και έ­χουν χο­ρη­­­­γηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει, με ποινή α­πο­κλει­σμού, να συ­ν­­ο­δε­ύ­ονται από πιστο­ποι­­­ητικά αναγνώρισης του ΔΟΑ­Τ­ΑΠ.
4)      Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­ο­ρι­σμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/ 03.08. 2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006 /τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα. 
5)      Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υ­πο­­χρε­ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύνα­ψης σύμ­βα­σης στο πλαίσιο του έργου.
6)      Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του αρ. 31 του Ν. 3528/2007.
7)      Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­­βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν ε­πι­­λο­­γή α­ντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η δι­αδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατά­τα­ξης, ενώ ό­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ε­πι­λέγεται, κα­­­τά σειρά, η πρό­τα­ση του ενδιαφερομένου με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
8)      Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπο­ρεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλ­λον­/­ους εν­­δια­φε­ρόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης εν­δια­φέ­ρο­ντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
9)      Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συ­ν­ά­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κί­­ας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμ­βαλ­λο­μέ­νου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχε­τι­­κών συμ­­βά­­­σεων, απο­κλειό­με­νης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­μέ­νων.
10)    Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί, με από­φα­­­­σή του, να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ­πε­­­­ται από τη σχε­τική νομοθεσία.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1) Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).

3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν).

4)  Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις

5)  Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοι­χεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρό­σκλη­ση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (βλ. έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη δι­εύ­­­­­­θυν­ση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, μέ­χρι τη Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00. Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς, η φράση: Συμμετοχή στην πρόσκληση εκ­­δήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) Δικηγόρο, στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ», με κωδικό 00-0000-00.

Εάν ο φάκελος υποβλη­θεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη τα­χυ­δρό­­­μηση είναι απο­δε­κτή), θα πρέπει να ε­πιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στην ανωτέρω διεύθυνση το αργότερο μέ­χρι την προανα­φε­­­­­ρό­με­νη δεσμευτική η­­μερομηνία, με α­πο­κλει­στι­κή ευθύνη του αποστολέα. Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μόδια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

 

Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα : ………………………………………………………………......

Επώνυμο : ……………………………………………………………….

Διεύθυνση : ………………………………………………………………

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ……………………………...........

e-mail: ……………………………………………………………….........

 

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
             
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου παροχής νομικών υπηρεσιών, ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη θέση του  Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στα πλαίσια του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/1346-18 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­­τα­­­ση για τη θέση Δικηγόρου για τις ανάγκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ», με κω­δι­κό 00-0000-00.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.

 

 

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

(υπογραφή)

 

 

 

ID: 
1187

Τελευταία ενημέρωση: 19-09-2018