Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης - ΜΔΕ (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 16/02/2018
Αρ. πρωτ. 920000/214-18
 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης - ΜΔΕ (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών) στο πλαίσιο του έργου «BE SMART-SMART IOT DATA COLLECTION» με κωδικό έργου ΕΡ-2808-01
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BE SMART-SMART IOT DATA COLLECTION» με κωδικό έργου ΕΡ-2808-01, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Βασίλειο Σύρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 14/02/2018 απόφαση της 11ης  Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 7ΘΙΥ469Β4Μ-5ΞΘ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τριών (3) μηνών, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής κατόχου ΜΔΕ (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:
  • Υλοποίηση μηχανισμών συλλογής μετρήσεων μέσω της πλατφόρμας του ευρωπαϊκού έργου FIESTA-IoT (Federated Interoperable Semantic IoT/ cloud Testbeds and Applications), με διαφορετικές απαιτήσεις ακρίβειας, καθυστέρησης και κατανάλωσης ενέργειας.
  • Αξιολόγηση των μηχανισμών συλλογής μετρήσεων ως προς την ακρίβεια, καθυστέρηση και κατανάλωση ενέργειας.
  • Συγγραφή παραδοτέων του έργου.
 
Εκτιμώμενη διάρκεια: Έως τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης.
Προϋπολογισμός:  Έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το εν λόγω έργο.
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων
  1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Πληροφορική ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών σε δεκάβαθμη κλίμακα.
  2. Πτυχίο Πανεπιστημίου (AEI) της ημεδαπής, ή ισότιμου της αλλοδαπής.
  3. Άριστη γνώση δικτύων υπολογιστών.
  4. Άριστη γνώση προγραμματισμού.
  5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων
  1. Διπλωματική εργασία στο ΜΔΕ σχετική με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης.
  2. Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης από συμμετοχή σε άλλο ερευνητικό/αναπτυξιακό έργο.
α/α Κριτήριο αξιολόγησης Παρατηρήσεις Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου
Βάρος
κριτηρίου
1 Μέσος όρος βαθμού μαθημάτων στο ΜΔΕ σε δεκάβαθμη κλίμακα 2,5 Χ μέσος όρος βαθμού 25 25%
2 Άριστη γνώση δικτύων υπολογιστών 5% για κάθε μάθημα στο πρόγραμμα ΜΔΕ σχετικό με δίκτυα υπολογιστών 20 20%
3 Άριστη γνώση προγραμματισμού 5% για κάθε μάθημα στο ΜΔΕ που περιελάμβανε προγραμματιστική εργασία 20 20%
4 Διπλωματική εργασία στο ΜΔΕ σχετική με την υπό προκήρυξη θέση 10% αν η διπλωματική εργασία περιελάμβανε προγραμματισμό και 10% αν περιελάμβανε συλλογή μετρήσεων 20 20%
5 Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης από συμμετοχή σε άλλο ερευνητικό/αναπτυξιακό έργο 15% αν υπάρχει προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικό/ αναπτυξιακό έργο 15 15%
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ.).
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). ). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
8) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)   Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2)   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά).
3)   Αντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν).
4)   Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.
5)   Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι και τις 02/03/2018, και ώρα 16:00.

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «BE SMART-SMART IOT DATA COLLECTION» με κωδικό έργου ΕΡ-2808-01. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.
Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.
 
 
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ
 
 
 
 
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη

​​​​​​​

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Όνομα: ………………………………………………………………
Επώνυμο: …………………………………………………………
Διεύθυνση: …………………………………………………………
Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό): ……………………………….
e-mail: ………………………………………………………………
 
Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)
 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ
Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου έως τριών (3) μηνών με έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης - ΜΔΕ (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών) για τις ανάγκες του έργου «BE SMART-SMART IOT DATA COLLECTION» με κωδικό έργου ΕΡ-2808-01.
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. …………………………………πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­ταση για τις ανάγκες του έργου «BE SMART-SMART IOT DATA COLLECTION» με κωδικό έργου ΕΡ-2808-01.
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.
 
(τόπος), (ημερομηνία)
 
 
(υπογραφή)

 

ID: 
718