Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «Mainstreaming Responsible Innovation in European S3 - MARIE»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 03/10/2017
Αρ. Πρωτ.  920000/1549-17
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «Mainstreaming Responsible Innovation in European S3 - MARIE»
 
Στο πλαίσιο υλοποίηση του έργου με τίτλο «Mainstreaming Responsible Innovation in European S3 – MARIE» που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 9 μηνών (έως 30/06/2018), 1 (ένα) συνεργάτη στην κατηγορία Junior Researcher. Το φυσικό αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου συνίσταται στα εξής:
 
Stage 1: Mapping Existing Experience (Χαρτογράφηση Υπάρχουσας Εμπειρίας)
Stage 2: Linking Good Practices to Regional Needs (Σύνδεση Καλών Πρακτικών με τις Ανάγκες των Περιφερειών)
 
Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 30/06/2018, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.
Προϋπολογισμός: έως €6.000,00 συνολικά, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ σε Μάρκετινγκ / Επικοινωνία ή Διοίκηση Επιχειρήσεων με ελάχιστη βαθμολογία «λίαν καλώς».
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ελάχιστη βαθμολογία «λίαν καλώς».
 • Εμπειρία σε έρευνα – υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων/ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ή της Υπεύθυνης Καινοτομίας.
 • Αποδεδειγμένη γνώση προηγμένων μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης με έμφαση στα δομικά μοντέλα (structural modelling).
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:
 • Γνώση άλλων ξένων γλωσσών.
 • Ερευνητική εμπειρία σε ΑΕΙ σε θέματα Καινοτομίας.
ΑΑ Κριτήριο
Αξιολόγησης
Παρατηρήσεις Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου Βάρος Κριτηρίου
1 Βαθμός πτυχίου Βαθμός πτυχίου x βάρος κριτηρίου 6,5/10 20%
2 Βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος Βαθμός πτυχίου x βάρος κριτηρίου 6,5/10 20%
3 Εμπειρία σε έρευνα-υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων / ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ή της Υπεύθυνης Καινοτομίας 5 βαθμοί για κάθε έτος / μέγιστη βαθμολόγηση προϋπηρεσίας τα 2 έτη 1,66/10 30%
4 Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και των επικοινωνιακών του ικανοτήτων Προσωπική συνέντευξη 7/10 30%
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και σταστοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων τοΝ. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενουμε την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 10. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 11. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Έντυπο του παραρτήματος Α΄
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή ελληνικά.
3) Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης) πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, ώρα 16:00. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Mainstreaming Responsible Innovation in European S3 – MARIE” με κωδικό ΕΡ-2634-01». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κ. Κατερίνα Σταματιάδη (210-8203 991).
 
Με εντολή της Επιτροπής Διαχείρισης
 
Φραγκίσκος Γιαλιτάκης
Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
 
Όνομα : ……………………………………………………………….
Επώνυμο : ……………………………………………………………….
Δ/νση : ……………………………………………………………….
Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….
Ε-mail: ………………………………………………………………
 
ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Mainstreaming Responsible Innovation in European S3 – MARIE” (κωδικός ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ EΡ-2634-01)
 
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. ………..…………….. πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Mainstreaming Responsible Innovation in European S3 – MARIE».
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση:
 
 
 
Ημερομηνία:  …./…../2017

 
ID: 
416