Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αριθμ. Πρωτ.:622          
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

 
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει από έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό ισχύει με το αρ. 28, παρ. 3 του Ν. 4386/2016 και το αρθ. 84 παρ.16α του Ν4485/2017 για επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους  2017-2018:
  • Μικροοικονομική Θεωρία Ι
  • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
  • Προχωρημένη Οικονομετρία
  • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τ.κ. 10434 – Αθήνα, μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνεται το γνωστικό αντικείμενο
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Συνοπτικό Υπόμνημα Εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
  4. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
  5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.
Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: accfin@aueb.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 300, 210-8203 302 και 210-8203 194.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας
ID: 
675
Επισυναπτόμενα: