Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) έμπειρο επιστήμονα για τη λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2017
Αρ. πρωτ. 920000/1583-17

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) έμπειρο επιστήμονα για τη λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­­γραμ­­­μά­­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» με κωδικό ΕΡ-2570-01.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου και για τις α­νά­­­γκες του έργου «Υποστήριξη Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΕΡ-2570-01), έναν (1) έ­μπειρο επι­στή­μονα για τη λογιστική παρακολούθηση έργων που εντάσσονται στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα α­­να­τε­θεί στον ως άνω εί­ναι η:
Λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών
και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται: καταχωρίσεις – εγγραφές, δηλώσεις ΦΠΑ και φόρων, σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ενημέρωση μητρώου παγίων, κατάρτιση τραπεζικών συμφωνιών, κατάρτιση προϋπολογισμού, παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού, μητρώο δεσμεύσεων
 
Εκτιμώμενη διάρκεια
Μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με τρί­μηνη δοκιμαστική περίοδο.
 
Προϋπολογισμός
Έως είκοσι χιλιάδες (20.000€) ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ετησίως. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων
 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Λογιστική και Χρηματοοικονομική ή Οικονομική Επιστήμη της η­με­­δα­πής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Λογιστική και Χρηματοοικονομική ή Οικονομική Επιστήμη της ημε­δα­πής ή ισότιμο αναγνω­ρι­σμένο της αλλοδαπής.
 3. διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) χρόνων σε οικονομική υπηρεσία / μηχανογραφημένο λογιστήριο που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 4. Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
 5. Γνώση χειρισμού υπολογιστών και ειδικότερα: (α) επεξεργασίας κειμένου, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων
 1. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε οικονομική υπηρεσία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ελληνικών Πανεπιστημίων.
 2. Κάτοχος Άδειας Λογιστή Α’ τάξης (σε ισχύ).
α/α Κριτήριο αξιολόγησης Διευκρινίσεις Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου
Βάρος
κριτηρίου
1 Βαθμός πτυχίου
(κλίμακα 0-10)
Βαθμός Πτυχίου 10 10%
2 Βαθμός ΜΔΕ  
(κλίμακα 0-10)
Βαθμός ΜΔΕ 10 10%
3 Προϋπηρεσία σε οικονομική υπηρεσία / μηχανογραφημένο λογιστήριο  10 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας μετά το 4ο. Μέγιστη βαθ­μολόγηση: Έξι (6) έ­τη, από το 5ο έως και το 10ο 60 60%
4 Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε οικονομική υπηρεσία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ελληνικών Πανεπιστημίων 5 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας. Μέγιστη βαθ­μολόγηση: τέσσερα (4) έ­τη 20 20%
5 Κάτοχος Άδειας Λογιστή
Α’ τάξης
- 10 10%
6 Συνολική αποτίμηση της ει­κόνας του υ­­ποψηφίου (εν­δεικτικά αναφέρονται η ορ­γανωτική ικανότητα, η ι­κα­νό­τη­τα επικοινωνίας, η αποτίμηση της προϋπηρεσίας του υποψηφίου, κα­θώς και κά­θε άλ­λο α­­πο­δει­κ­νυ­όμενο πρ­οσόν που ο ερ­γο­δό­της στα­­θ­­μίσει, ευ­λό­γως, ως ε­πι­θυ­μητό, όπως η προσκόμιση συστατικών επιστολών από εργοδότες) Προσωπική συνέντευξη
(είναι δυνατή η χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων αν αυτό κριθεί αναγκαίο)
30 30%
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σμά­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρα­δέ­κτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο­στέλ­­λο­νται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δι­καί­ω­μα πρό­­σβασης στους ατομικούς φακέλους και σταστοιχεία που αφορούν τους λοι­πούς υ­­πο­ψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συν­δυα­στι­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τή­ρη­σης των προ­­­­­βλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­­­ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­­μου συμφέροντος κλπ.).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σ­­κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκ­παί­δευ­σης (προ­πτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο προσόν και έ­χουν χο­ρη­­­­γηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει, με ποινή α­πο­κλει­σμού, να συ­ν­­ο­δε­ύ­ονται από πιστο­ποι­­­ητικά αναγνώρισης του ΔΟΑ­Τ­ΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­ο­ρι­σμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08. 2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’).
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμ­βα­σης στο πλαίσιο του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τή­ρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επι­λο­γή α­ντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η δι­αδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επιτυχόντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ε­πι­λέγεται, κα­­τά σειρά, η πρό­τα­ση του υποψήφιου με τα υψηλότερα συνεκτιμώμενα (επιθυμητά) προσόντα.
 8. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδια­φε­ρόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ­ν­ά­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δια­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμ­βαλ­λομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμ­βά­­­σεων, απο­κλειό­με­νης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­μένων.
 10. Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ­πε­­­­ται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
1)   Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2)   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
3)   Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας.
4)   Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση. Ειδικά για την τεκμηρίωση της ζητούμενης προϋπηρεσίας, θα αξιολογηθεί θετικά η προσκόμιση συστατικών επιστολών από εργοδότες.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι τις 19/10/2017 (μέχρι τις 16:00).
 
Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν έμπειρο επιστήμονα για την λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» με κωδικό ΕΡ-2570-01». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: 210-82.03.702, αρ­­μόδια κα. Αλίκη Κολοβού.

Με εντολή της Επιτροπής Διαχείρισης
 
 
 
Φραγκίσκος Γιαλιτάκης
Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα : ………………………………………………………………......
 
Επώνυμο : ………………………………………………………………..
 
Διεύθυνση : ……………………………………………………………….
 
Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ……………………………………....
 
e-mail: ……………………………………………………………….........
 
 
Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)
 
ΠΡΟΤΑΣΗ
Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έναν (1) έμπειρο Επιστήμονα για τη λογιστική παρακολούθηση ε­­ρευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμά­των του ΕΛ­ΚΕ­­­/ΟΠΑ
 
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. ………..…………….. πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­ταση για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» με κωδικό ΕΡ-2570-01.
 
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.
 
 
 
(τόπος), (ημερομηνία)
 
 
 
 
(υπογραφή)
 
 

ID: 
428