Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ               
Αριθμ. Πρωτ.: 521/23-1-2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018:

1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου (αυτόνομη διδασκαλία)
2. Επιχειρηματικότητα (διδασκαλία κατά το ήμισυ)
3. Θετική Οργανωσιακή Παιδεία (διδασκαλία κατά το ήμισυ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την  Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) βιογραφικό σημείωμα
γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)               
δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Η αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και το υπόμνημα εργασιών να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: secretary.marketing@aueb.gr .

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 8203 101-3.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
 
 
 
Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης
ID: 
669
Επισυναπτόμενα: