Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Στατιστικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.Πρωτ.: 4971/06.07.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84, παρ. 16α του ν. 4485/2017, για διδασκαλία κατά το ήμισυ και παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο κάτωθι μάθημα χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019:

  • Γραμμική Άλγεβρα Ι

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 – Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συνοπτικό Υπόμνημα Εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
  • Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
  • Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: stat@aueb.gr

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων προκειμένου να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 111, -112, -113.

 

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του φορέα

 

ID: 
1089
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2018