Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) συνεργάτη για τις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 15/03/2018
Αρ. πρωτ. 920000/375-18

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ο­ρι­­σμένου χρόνου με ένα (1) συνεργάτη για τις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πα­νε­πι­στη­­μίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ­/­ΟΠΑ»
 
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ­/­ΟΠΑ» (κωδικός 12-0000-00), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δι­καί­ου ο­ρι­­­σμένου χρό­νου, ε­νός (1) συνεργάτη για τη Δομή Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ, σύμ­φω­­­­­να με την α­­πό 14/03/2018 α­πόφαση της 13ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­­­πι­τρο­πής Ερευνών & Δια­χεί­ρι­­­σης του ΕΛΚΕ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΨΚ9Η469Β4Μ-Ν27).
 

Θέση: Υποστήριξη υλοποίησης δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί θα είναι, κυρίως, η τεχνική/γραμματειακή υ­­­πο­στή­ριξη της υλο­ποί­η­σης των δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕ­ΔΙ­ΒΙΜ/ΟΠΑ.
Εκτιμώμενη διάρκεια: Έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης κατά τα ισχύοντα.
Προϋπολογισμός: Έως δώδεκα χιλιάδες (12.000€) ευρώ για ένα έτος, πλέον ΦΠΑ, περι­λαμ­­­­­­­βα­­νομένων άλλων φόρων και κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ ερ­γο­δο­τικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το έργο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

  1. Απολυτήριο Β’βάθμιας εκπαίδευσης (Γενικού Λυκείου) με βαθμό τουλάχιστον 16/20. 
  2. Προϋπηρεσία σε τεχνική/γραμματειακή υ­­ποστήριξη προ­γραμ­μάτων δομών κατάρτισης πα­ν­ε­πι­στη­μίου. 
  3. Άριστη  γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) (είναι απαραίτητη για την επι­λο­­­γή, αλ­­λά δεν α­­­ποτελεί κριτήριο περαιτέρω αξιο­λό­γη­σης). 
  4. Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία πρέπει να προέρχεται, υποχρεωτικά, α­­πό στέλεχος δομής κατάρτισης (πχ. ΚΕΚ, ΚΕΔΙΒΙΜ κλπ.) ελληνικού παν­ε­πι­­στη­­μί­ου.
 
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
  1. Γνώση των συνθηκών και διαδικασιών λειτουργίας δομών κατάρτισης πανε­πι­στη­μίων. 
  2. Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας. 
  3. Οργανωτική ικανότητα και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. 
  4. Αποτελεσματικότητα (και) υπό συνθήκες εργασιακής πίεσης. 
  5. Γνώσεις εφαρμογών ΤΠΕ για τη διαχείριση δομών κα­τάρ­­τι­σης πανεπιστημίων

 

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Παρατηρήσεις Μέγιστος βαθμός κριτηρίου Βάρος κριτηρίου
1 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαί­δευ­σης (Γε­νι­­κό Λύκειο) Βαθμός απολυτηρίου 20 20%
2 Προϋπηρεσία σε τεχνική ή γραμ­μα­τει­α­κή υ­­πο­στή­­ριξη προγραμμάτων δομών κα­τά­ρ­­­τι­σης πα­νε­πι­στη­­μίου. 5 βαθμοί/μή­να προϋ­πη­ρε­σί­ας, μέ­χρι και τον 6ο 30 30%
3 Ικανότητα άριστης επι­κοι­νω­νί­ας και συ­ν­­­ερ­­γασίας με συν­εργάτες, μέλη δι­δα­κτι­κού προ­­σωπικού και πελάτες. Ορ­γα­νω­­τι­κή ι­κα­­­­νότητα, ικανό­τη­τα αντα­πό­κρι­σης σε πολ­­­λα­πλά καθήκοντα και ανά­λη­ψης πρω­το­­­βουλίας. Αποτελε­σμα­τι­κό­τη­τα υ­πό συν­θή­­κες ερ­γα­σιακής πίεσης και ικα­νό­τη­τα α­νά­­λυσης και επίλυσης δια­χει­­­­ρι­στι­κών και τε­χνικών προβλημάτων. Αξιολόγηση βά­σει συστα­τι­κών ε­­πιστολών 30 30%
4 Γνώση συνθηκών και διαδικασιών λει­τουρ­γίας δομών κατάρτισης πανε­πι­στη­­μί­ων. Γνώσεις εφαρμογών ΤΠΕ για δια­χεί­­ρι­ση δομών κα­τάρ­­τι­σης πανεπι­στη­­μί­­ου. Αξιολόγηση βά­σει βιογραφικού και συστατικών επιστολών 20 20%
 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέ­ντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστο­σε­­λίδα του ΕΛΚΕ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκε­κρι­μέ­νες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύ­θυν­ση: Κε­φα­λ­­ληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοι­χεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμ­φω­να με τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υ­πό τον ό­­­­ρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προ­στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­και­­­ώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έν­­­νο­μου συμ­φέροντος κλπ.).
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σκλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
3) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 του ΠΔ 146 /2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ­­­σεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08.2007), σε συν­δυ­­­α­σμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, πρέ­πει να προ­­σκο­μίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνο­δε­υ­ό­με­να α­πό φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
4) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
5) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μί­σθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμ­βαλ­λό­με­­­νου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρό­σ­­κλ­ησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιη­θούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδια­φε­ρό­με­­­νου με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
6) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πρα­­­γματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδια­φερό­με­νο­/­ ους, στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πί­­­νακα κατάταξης.
7) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κον­­­δυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δι­και­ώ­­­ματα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα επι­λο­γής του προσώπου του αντι­συμ­­βαλ­λο­μένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχε­τι­κών συμ­βά­σε­ων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­­μένων.
8) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
3)    Αντίγραφα τίτλων εκπαίδευσης κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, ε­πι­κυ­ρώσεις μόνον εάν ζητηθούν),
4)   Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.
5)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει/αναλύει/συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­­­­να­φέ­ρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση (πχ. συστατικές ε­πι­στο­λές).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρ­τή­μα­τος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ο­­ποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 (μέχρι ώρα 14:00). Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συ­μ­με­­­­το­­­­­χή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έ­ξοδα λει­­­­τουρ­­γί­ας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ». Σε περίπτωση ταχυδρομικής α­πο­­στο­λής (μόνο συ­στημένη), ο φά­­κε­­­­­­λος θα πρέπει να έχει παραδοθεί στον ΕΛΚΕ μέχρι την ως άνω η­με­ρο­μη­νία, με απο­κλει­στι­κή ευ­­θύνη του α­­­ποστολέα. Τη­­­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 702 (ώρες 10:00-12:00), αρ­μό­­δια κα. Αλί­κη Κολοβού.

 
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 
 
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας


 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 
Όνομα: ……………………………………………………………
Επώνυμο: ………………………………………………………..
Διεύθυνση: ……………………………………………………….
Τηλέφωνο (σταθερό & κινητό): ……………………………….
e-mail: ……………………………………………………………..
 
Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)
 
Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) συνεργάτη για τις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Γε­νι­κά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ»
 
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/375-18 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για την ως άνω θέση.
 
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ο­ρί­ζει η πρόσκληση.

 
(τόπος), (ημερομηνία)
 
 
(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)
 

ID: 
813