Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος Πληροφορικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6387

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011
 
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής (Απόφαση Συνέλευσης: Συνεδρία 1η / 19.09.2018) της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019:
 
  • Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των ανωτέρω μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, τ.κ. 10434 – Αθήνα, μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων πρέπει να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 314 και 210-8230 940.
Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος  

 

ID: 
1195
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 24-09-2018