Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 920000/891-18

Αθήνα, 03 Αυγούστου 2018

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920000/891-18

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/891-18/14.06.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΧΓΗ469Β4Μ-Γ9Α), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)», με κωδικό έργου ΕΡ-2552-01 (κωδικός θέσης 2552-PR5), για την εκτέλεση του έργου:

«Τεχνική και οικονομική ερευνητική εργασία για την αξιολόγηση πιλοτικών έργων με ευφυή ενεργειακά πλέγματα και συντονισμός αντίστοιχου Πακέτου Εργασίας του ευρωπαϊκού έργου»

Σύμφωνα με την απόφαση της 21ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, με ημερομηνία 18/07/2018 (ΑΔΑ: ΨΕ9Ι469Β4Μ-ΗΒ3), επιλέχτηκε η πρόταση του παρακάτω υποψηφίου:

  1. Γεωργίου Θάνου

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 06/08/2018 έως και τις 17/08/2018. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα  με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,  υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία  (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).

ID: 
1137

Τελευταία ενημέρωση: 03-08-2018