Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες του Διατμηματικού ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό, με κωδικό ΜΤ-0009

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2018
Αρ. πρωτ. 920000/132-18
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Υπεύθυνο Υποστήριξης και Διαχείρισης του Προγράμματος, για τις ανάγκες του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος  Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό, με κωδικό ΜΤ-0009
Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Ιωάννου, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Υπεύθυνο υποστήριξης και  διαχείρισης του Προγράμματος, σύμφωνα με την από 17/01/2018 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΓΝ7469Β4Μ-Ζ23). Το κύριο φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω υπεύθυνο είναι το εξής:
 • Προγραμματισμός του ωρολογίου ακαδημαϊκού Προγράμματος καθώς και υποστήριξη στην ομαλή διεκπεραίωση των μαθημάτων σε καθημερινή βάση
 • Καταγραφή και διαχείριση των αιτημάτων των φοιτητών και αποφοίτων του προγράμματος
 • Υποστήριξη και εξυπηρέτηση των καθηγητών που διδάσκουν στο Πρόγραμμα, αναφορικά με την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των εξετάσεων.
 • Διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα για την επιλογή μαθημάτων, διαχείριση του προσωπικού προγράμματος φοιτητών, ανάρτησης και διαχείρισης διδακτικού υλικού, αξιόλογης μαθημάτων, καρτελών βαθμολόγησης , κλπ.
 • Επεξεργασία δεδομένων και σύνταξη απολογιστικών αναφορών.
 
 
Εκτιμώμενη διάρκεια: έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.
 
Προϋπολογισμός: Έως δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια (17.900) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το Πρόγραμμα.
 
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων :
 
 1. Πανεπιστημιακό πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στα γνωστικά αντικείμενα της Οικονομικής Επιστήμης, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Διεθνών Σπουδών.
 2. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση συναφούς αντικειμένου.
 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 
 
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων :
 1. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπηρεσιών διαδικτύου, γ) υπολογιστικών φύλλων, δ) βάσης δεδομένων, ε) παρουσιάσεων και στ) χρήσης Η/Υ και διαχείρισης αρχείων.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 3. Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας με συνεργάτες, μέλη διδακτικού προσωπικού και φοιτητές.
 4. Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα ανταπόκρισης σε πολλαπλά καθήκοντα και ανάληψης πρωτοβουλίας.
 5. Αποτελεσματικότητα υπό συνθήκες εργασιακής πίεσης και ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης διαχειριστικών προβλημάτων και τακτικών θεμάτων.
 6. Ακεραιότητα, υψηλό κίνητρο, επαγγελματισμός και δέσμευση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης.
Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Παρατηρήσεις Μέγιστος βαθμός κριτηρίου Βάρος κριτηρίου
1 Βαθμός Πτυχίου (κλίμακα 0-10) 1 x Βαθμός Πτυχίου 10 10%
2 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Αξιολογείται η κατοχή του τίτλου 10 10%
3 Επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση συναφούς αντικειμένου 10 βαθμοί για κάθε έτος προ­ϋπηρεσίας, μετά το 3ο . Μέγι­στη βαθμολόγηση πέντε (5) έτη. 50 50%
4 Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται η οργανωτική ικανότητα, η αποτελε­σματικότητα στην εργασία σε συνθή­κες πίεσης ή/και σε θέση ευθύνης, η ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και κάθε άλλο αποδεικνυόμενο προσόν που σταθμιστεί, ευλόγως, ως επιθυμητό) Προσωπική συνέντευξη 30 30%

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ.).
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’).Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν),
4)   Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.
5)    Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος Α΄), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (Κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 (μέχρι ώρα 14:00).
Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (ΜΤ-0009) για έναν Υπεύθυνο υποστήριξης και  διαχείρισης του Προγράμματος.»

Εάν ο φάκελος υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να έχει ε­πιδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση το αργότερο μέχρι την ως άνω αναφε­ρόμενη δεσμευτική ημερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τηλέφωνο επι­κοινωνίας: 210-8203614 (ώρες 10:00-12:00), αρμόδια κα. Μαριέττα Πάνου.
 
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 
 
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Όνομα: ………………………………………………………………......
Επώνυμο: ………………………………………………………………..
Διεύθυνση: ……………………………………………………………….
Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό): ……………………………….
e-mail: ……………………………………………………………….........
 
Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)
 
Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνο υποστήριξης και διαχείρισης του Προγράμματος, στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό για τον προγραμματισμό του ωρολογίου ακαδημαϊκού Προγράμματος καθώς και την υποστήριξη στην ομαλή διεκπεραίωση των μαθημάτων σε καθημερινή βάση, την καταγραφή και διαχείριση των αιτημάτων των φοιτητών και αποφοίτων του προγράμματος, την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των καθηγητών που διδάσκουν στο Πρόγραμμα, αναφορικά με την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των εξετάσεων, τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα για την επιλογή μαθημάτων, διαχείριση του προσωπικού προγράμματος φοιτητών, ανάρτησης και διαχείρισης διδακτικού υλικού, αξιόλογης μαθημάτων, καρτελών βαθμολόγησης και την επεξεργασία δεδομένων και σύνταξη απολογιστικών αναφορών.
 
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/132-18 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση υπευθύνου υποστήριξης και διαχείρισης του Προγράμματος για τις ανάγκες του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμού, με κωδικό ΜΤ-0009.
 
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.
 
(τόπος), (ημερομηνία)
 
 
(υπογραφή)
 
 

ID: 
696