Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    

                            Αθήνα, 28/12/2017
 Αρ. Πρωτ.920000/2068-17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5008980, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 13620/04-08-2017 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Μπουραντώνη Δημήτριο και σύμφωνα με την απόφαση της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης /28-12-2017, προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, κατά το διάστημα από 12/02/2018 έως 30/09/2018, Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, σε μια θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων στο Παράρτημα Β’ της παρούσας πρόσκλησης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, που έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2007, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και να καταθέσουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Εαρινού Εξαμήνου, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την 6η Συνεδρίαση της Συγκλήτου της 21.12.2017.

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα αξιολογηθούν ως εξής:

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος
α. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 0-30
β. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας 0-20
γ. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 0-60
2 Ακαδημαϊκό βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου
α. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία 0-10
β. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 0-10
γ. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 0-10
δ. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα 0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2 0-40
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων 1&2 0-100

Η επιλογή των υποψηφίων (ωφελούμενων της Δράσης) της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης που ορίστηκαν με σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του εκάστοτε Τμήματος. Η Επιτροπή Ενστάσεων έχει οριστεί από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (7η Συνεδρίαση της ΕΔ 06/12/2017). Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.
 
Καταληκτικά, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση Συμμετοχής ανά πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας μαθήματος  (Παράρτημα Α’).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ’), στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος
  - Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
  - Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή.
  - Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016,ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016, ΦΕΚ 91/Α/19-05-2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης.
  - Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
 3. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης από Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Οι ωφελούμενοι της δράσης θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Δεν επιτρέπεται η παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 3. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσότερων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής. Σε περίπτωση που δεν τηρείται ο όρος, η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ οφείλει να την ανακτήσει από τον ωφελούμενο.
 4. Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία / συν-ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος.
 5. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμβαδίζουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
 6. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του εκάστοτε ανατιθέμενου μαθήματος, η οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος. Περιλαμβάνεται και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα οριστούν από τον Πρόεδρο του εκάστοτε Τμήματος και μετά από συνεννόηση με το διδάκτορα. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται επίσης στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου/ης.
 7. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό εφόσον:
  - Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με το μάθημα που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2007.
  - Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
  - Δεν κατέχει θέση Ερευνητή /Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
 8. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων το Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του το ΔΟΑΤΑΠ.
 9. Για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 
 10. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές για όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της Πράξης.
 11. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
 12. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά μεταξύ άλλων δικαιώματα προσδοκίας καθώς τελεί σε κάθε περίπτωση υπό την αίρεση της έκδοσης της επικείμενης Απόφασης Ένταξης της Πράξης. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 13. Το συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο/η ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ 4.200€ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) κατ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης - διανυκτέρευσης του ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος).
  Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν (ωφελούμενοι), θα αμείβονται με την έκδοση του νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε συνδυασμό με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του προγράμματος.
  Επισημαίνεται ότι αν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, όπως αυτό ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 14. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 15. Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ανά Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας έχοντας εξωτερικά την ένδειξη:

 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ………………………ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ………………

 

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ, διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018, ώρα 16:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός κατά τις ημερομηνίες 2 και 5 Ιανουαρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κολοβού Αλίκη (210-8203702, email: akolovou@rc.aueb.gr ).

 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας
 

Φραγκίσκος Γιαλιτάκης
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 
Όνομα : ……………………………………………………………….
Επώνυμο : ……………………………………………………………….
Πατρώνυμο : …………………………………………………………
Δ/νση κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κώδικας): ……………………… …………………
Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….
Ε-mail: ………………………………………………………………
 
ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
Σας υποβάλλω συνημμένα τα παρακάτω:
 

 1. Αίτηση συμμετοχής (Παράρτημα Α’)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ’) 
 3. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης
 4. Πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας μαθήματος
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά

 

Προκειμένου να καταθέσω Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το μάθημα ……………… του Τμήματος ……………………….
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).

 
 
Ημερομηνία:  …./…../2017
 
 
Ο/Η αιτών/αιτούσα
 
……………………………………..
(υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
α/α Μάθημα Εξάμηνο Θέσεις Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος
1 Τραπεζική Διοικητική 8ο Εξάμηνο/ Εαρινό 1 Η σημασία του τραπεζικού συστήματος και των λειτουργιών του για τη χρηματοδότηση, των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και συνεπώς την οικονομική ανάπτυξη είναι θεμελιώδης. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της τραπεζικής διαμεσολάβησης, των κινδύνων που σχετίζονται με αυτήν, τα εργαλεία και τους κανόνες για τη διαχείρισή τους. Στόχος είναι η παροχή των απαραίτητων εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών και τραπεζικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα δεδομένα της σύγχρονης διεθνοποιημένης αγοράς και να κατανοούν τους κανόνες λειτουργίας της.
2 Εργατικό Δίκαιο 6ο Εξάμηνο/ Εαρινό 1 Περιεχόμενο του μαθήματος: Περιεχόμενο και πηγές του εργατικού δικαίου – διάκριση σε ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο
 • Φύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και μορφές αυτής – διάκριση από άλλες παρεμφερείς μορφές απασχόλησης
 • Το διευθυντικό δικαίωμα και οι εκφάνσεις αυτού
 • Η ρύθμιση του τόπου και χρόνου παροχής της εργασίας
 • Μισθολογικά ζητήματα και άδειες
 • Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης εργασίας
 • Εργατικό ατύχημα

Τμήμα Πληροφορικής

α/α Μάθημα Εξάμηνο Θέσεις Συνοπτική περιγραφή Μαθήματος
1 Ανάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων 8ο Εξάμηνο/ Εαρινό 1 Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση και η εφαρμογή των βασικών αναλυτικών και πειραματικών μεθόδων για την αποτίμηση της επίδοσης συστημάτων υπολογιστών και δικτύων, καθώς και η χρήση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων για τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης και της λειτουργίας των συστημάτων αυτών. Το περιεχόμενο του μαθήματος δομείται σε πέντε βασικές ενότητες. Εισαγωγή: η σημασία της ανάλυσης επίδοσης συστημάτων υπολογιστών, μέτρα επίδοσης. Συστήματα αναμονής: ουρές αναμονής M/M/1, M/M/m, M/G/1 και παραλλαγές αυτών, δίκτυα ουρών. Εφαρμογές σε συστήματα υπολογιστών και δικτύων: μοντέλα επίδοσης συστημάτων υπολογιστών και δικτύων, ανάλυση φορτίου και επίδοσης συστημάτων παροχής υπηρεσιών μέσω Web. Προσομοίωση: παραγωγή τυχαίων αριθμών, συστηματική σχεδίαση πειραμάτων προσομοίωσης, στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης, μέτρηση και εκτίμηση παραμέτρων, σχέσεις εκτίμησης μέτρων επίδοσης. Πειραματικές μέθοδοι: επιλογή φορτίου, benchmarks, παρακολούθηση εκτέλεσης πειράματος.
2 Τεχνολογία Πολυμέσων 8ο Εξάμηνο/ Εαρινό 1 Εισαγωγή, κίνητρα, σχέσεις με άλλες γνωστικές περιοχές, τάσεις. Ορισμοί και ιδιότητες τύπων μέσων. Ροές δεδομένων, μέσα και πολυμέσα. Εφαρμογές πολυμέσων. Υποστήριξη διαδραστικών πολυμέσων από το λειτουργικό σύστημα. Ήχος: φωνή και μουσική. Εικόνα και γραφικά. Βίντεο και κινούμενα σχέδια. Στοιχεία θεωρίας πληροφορίας. Κωδικοποίηση και συμπίεση δεδομένων, κωδικοποίηση εντροπίας. Πρότυπα συμπίεσης: JPEG, H.26x, MPEG (1, 2, 4), MP3. Συγχρονισμός, SMIL. Θέματα πολυμέσων σε δίκτυα επικοινωνιών και στον παγκόσμιο ιστό. Πολυμεσική επικοινωνία με πολλαπλούς αποδέκτες. Ροή μέσων, εξυπηρετητές μέσων, πρωτόκολλα RTP και RTCP, RTSP. Τηλεδιάσκεψη με τα πρότυπα H.32x και SIP. Ποιότητα υπηρεσιών. Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM). Προγραμματισμός πολυμεσικών εφαρμογών. Πολυμέσα εν κινήσει.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1): ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 
 • έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα,
 • τα στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος είναι αληθή,
 • δεν κατέχω θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
 • δεν κατέχω θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψω στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης,
 • δεν κατέχω θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

 
 

Ημερομηνία:      . . . . / . . . . / . . . .
 
Ο – Η Δηλ.
 
 
 
(Υπογραφή)
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
 
 

ID: 
633