Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) συνεργάτες για την υποστήριξη του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2018
Αρ. πρωτ. 920000/221-18

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) συ­ν­ερ­γάτες για την υποστήριξη του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) προτίθεται να α­πα­σχο­­­­λή­σει, με σύμ­­βαση έργου ιδιωτικού δι­καί­ου ο­ρι­σμέ­νου χρόνου, δύο (2) συνερ­γά­­τες στο ΚΕΔΙΒΙΜ, για το έργο «Γενικά Έ­ξο­δα Λει­τουρ­γίας του (ΚΕΔΙΒΙΜ) του /ΟΠΑ», με κωδικό 12-0000-00, σύμ­φωνα με την α­­πό 14/02/2018 α­πόφαση της  11ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΨΓΨΖ469Β4Μ-Κ02).
 
Θέση Α’: «Διοικητική υποστήριξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης και δια βίου μά­θη­σης (eLearning) του ΚΕΔΙΒΙΜ»
 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί θα είναι, κυρίως, η διοικητική υπο­στή­ριξη των προ­γραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης και δια βίου μάθησης (eLear­n­ing) του ΚΕ­ΔΙ­ΒΙΜ.
 
Διάρκεια απασχόλησης: Έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με δί­μηνη δοκιμα­στι­κή πε­­­­ρίοδο.
 
Αμοιβή συνεργάτη: Έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο α­να­φερόμενο ποσό δεν πε­ρι­λα­­μ­βά­­νο­­νται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυχόν α­ναλογούσες και κα­ταβ­λη­τέ­­ες α­πό τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
 
 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και κατάλ­λη­λα αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ιδρύματος της αλλο­δα­πής.
 2. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών σε γραμματειακή ή/και διοι­κη­τι­κή υ­­ποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης, σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Πανεπιστημίου ή αντίστοιχη Μονάδα Κατάρτισης Πανεπι­στη­μίου ή σε Ει­δι­κό Λο­γα­ρια­σμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Πανεπιστημίου.
 3. Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διοικητική υποστήριξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης και δια βίου μάθησης (eLearning), σε Κέντρο Ε­παγ­γελ­μα­τικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Πανεπιστημίου ή αντίστοιχη Μονάδα Κατάρτισης Πα­νε­πιστημίου ή σε Ειδικό Λο­γα­ρια­σμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Πανεπι­στη­μί­ου.
 4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) (είναι απαραίτητη για την επι­λο­­­γή, αλ­­λά δεν α­­­ποτελεί κριτήριο περαιτέρω αξιο­λό­γη­σης).
 5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: (α) επεξεργασίας κειμένου, (β) υ­πολογιστικών φύλλων, (γ) παρουσιάσεων, (δ) βάσεων δεδομένων, (ε) υπηρεσιών δι­αδικτύου και (στ) χρήσης Η/Υ και διαχείρισης αρχείων (είναι απαραίτητη για την ε­πιλ­ο­γή, αλ­­λά δεν α­ποτελεί κριτήριο περαιτέρω αξιο­λό­γη­σης).
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες ή καθηγητές Πα­νε­πι­στη­­­μίου.
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
 
 1. Εμπειρία, πλέον της απαραίτητης, σε γραμματειακή ή/και διοικητική υποστήριξη εν γέ­νει ή/και σε λοιπές θέσεις διοικητικών καθηκόντων, σε φορείς και ιδρύματα υ­πα­γό­μενα σε Πανεπιστήμια ή σε φορείς του δημοσίου τομέα.
 2. Γνώση Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Χειρισμού Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι υ­πο­ψήφιοι πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σχετικό μάθημα στη διάρ­κεια των σπουδών τους ή να έχουν παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο ή πρόγραμμα κα­τάρτισης και να καταθέσουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
 3. Γνώσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πα­ρα­κο­λουθήσει επιτυχώς σχετικό μάθημα στη διάρκεια των σπουδών τους ή να έχουν πα­­ρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο ή πρόγραμμα κατάρτισης και να καταθέσουν σχε­­τική βεβαίωση παρακολούθησης.
 4. Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας με συνεργάτες, μέλη διδακτικού προ­­σωπικού και πελάτες. Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα ανταπόκρισης σε πολ­λα­πλά καθήκοντα και ανά­λη­ψης πρωτοβουλίας. Αποτελεσματικότητα υπό συνθήκες ερ­γασιακής πίεσης και ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης διαχειριστικών προ­βλη­μά­των και τακτικών θεμάτων. Τα προσόντα αυτά θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των συστατικών επιστολών.
 
Τρόπος αξιολόγησης υποψηφιοτήτων:
α/α Κριτήριο αξιολό­γη­σης απαραί­τη­των προσόντων Διευκρινίσεις βαθμολόγησης Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου
Σχετικό βά­ρος
κρι­τηρίου
1 Εμπειρία, πλέον της α­πα­ραί­τη­της, σε γραμ­μα­τει­α­κή ή/και διοικητική υ­πο­στή­ριξη ή λοι­πές θέ­σεις δι­οικητικών κα­θη­κό­ντων, σε φορείς και ιδρύ­μα­­τα υπαγόμενα σε  Πα­ν­­ε­πι­στή­μια ή φορείς του δη­μο­σί­ου τομέα. 20 βαθμοί ανά έτος και μέ­χρι δύο (2) έτη. 40 40%
2 Γνώσεις Ψηφιακού Μάρ­κε­τινγκ και Χειρισμού Μέ­σων Κοινωνικής Δι­κτύ­ωσης Να έ­χουν παρακολουθήσει ε­πι­τυ­χώς (α) σχετικό μά­θη­μα στη διάρκεια των σπου­δών  ή (β) σχε­τι­­­κό σεμι­νά­ρι­ο ή πρό­γραμ­­μα κατάρ­τι­σης και να καταθέσουν σχε­τική βεβαίωση πα­ρα­κο­λού­θησης. 25 25%
3 Γνώσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Να έ­χουν παρακολουθήσει ε­πι­τυ­χώς (α) σχετικό μά­θη­μα στη διάρκεια των σπου­δών  ή (β) σχε­τι­­­κό σεμι­νά­ρι­ο ή πρό­γραμ­­μα κατάρ­τι­σης και να καταθέσουν σχετική βεβαίωση παρακο­λού­θησης. 25 25%
4 Ικανότητα άριστης επι­κοι­νω­νί­ας και συνεργασίας με συν­εργάτες, μέλη διδακτικού προ­­σωπικού και πελάτες. Ορ­γα­νωτική ικανότητα, ικανό­τη­τα ανταπόκρισης σε πολ­λα­πλά καθήκοντα και ανάληψης πρωτοβουλίας. Αποτελε­σμα­τι­κότητα υπό συνθήκες ερ­γα­σιακής πίεσης και ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης δια­χει­ριστικών προβλημάτων και τακτικών θεμάτων Αξιολόγηση βάσει συστα­τι­κών επιστολών. 10 10%

 
Θέση Β’: «Σχεδίαση, οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης και δια βίου μά­θη­­­σης (eLearning) του ΚΕΔΙΒΙΜ»
 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται, ειδικότερα: (α) στη σχεδίαση, οργάνωση, α­νάπτυξη, προώθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης και δια βίου μάθησης (eLearning) του ΚΕΔΙΒΙΜ, (β) στην επικοινωνία και συνεργασία με τους επι­στη­μονικούς υπευθύνους, διδάσκοντες, δημιουργούς περιεχομένου και εκ­παι­δευ­­ο­μέ­νους των προγραμμάτων eLearning του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ και (γ)  στη διαχείριση και ενη­μέ­ρω­ση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (Moodle) των προγραμμάτων eLearning του ΚΕ­Δ­ΙΒΙΜ με υλικό των μαθημάτων (ασκήσεις, παρουσιάσεις, κείμενα κλπ.).
 
Διάρκεια απασχόλησης: Έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με δί­­μηνη δοκιμα­στι­κή πε­­­­ρίοδο.
 
Αμοιβή συνεργάτη: Έως δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο α­να­φερόμενο ποσό δεν πε­ρι­­λαμ­βά­νονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυχόν α­ναλογούσες και κα­τα­βλη­τέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
 

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και κατάλ­λη­λα αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ιδρύματος της αλλο­δα­πής.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Εκπαίδευση ή στις Τεχνολογίες Εκ­­παίδευσης ή στη Σχεδίαση της Εκπαίδευσης ή στη Διοίκηση Εκπαίδευσης ή σε πα­­ρόμοιο επιστημονικό πεδίο, από ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ισότιμος και ανα­γνω­ρι­σμένος τίτλος σπουδών της αλ­λο­δαπής.
 3. Προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.
 4. Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε σχεδίαση, οργάνωση και ανάπτυξη προ­γραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης και δια βίου μάθησης (eLearning), σε Κέ­ντρο Ε­παγ­γελ­μα­τικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Πανεπιστημίου ή αντίστοιχη Μονάδα Κα­τάρ­τι­σης Πα­νε­πιστημίου ή σε Ειδικό Λο­γα­ρια­σμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Πανεπι­στη­μίου.
 5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1) (είναι απαραίτητη για την επι­λο­­γή, αλ­­λά δεν α­­­ποτελεί κριτήριο περαιτέρω αξιο­λό­γη­σης).
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες ή καθηγητές Πα­νε­πι­στη­­μίου.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
 

 1. Εμπειρία, πλέον της απαραίτητης, στο αντικείμενο της θέσης, σε φορέα ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή σε οργανισμό/εταιρία παροχής εκπαιδευτικών προ­γραμ­μά­των ενηλίκων, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
 2. Εμπειρία στην επιχειρηματική ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων eLearning.
 3. Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, ψηφιακών μέσων και εργαλείων και ειδικότερα:

 

 • ­εργαλείων ανάπτυξης  μαθημάτων eLearning (eLearning authoring tools, πχ. Ar­­ti­culate, Captivate, Camtasia, Storyline 2 κλπ.) και ψηφιακού εκπαιδευτικού πε­­ρι­ε­χομένου,
 • συστημάτων διαχείρισης μάθησης (Learning Management Systems, πχ. Mo­o­dle, e-class, Blackboard κλπ.) και εκπαιδευτικών τεχνολογιών παροχής σύγ­­χρο­νης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (virtual classroom), ψηφιακής κατα­γρα­φής δι­α­λ­έξεων, βιντεοδιασκέψεων, online εξέτασης και αξιολόγησης,
 • συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems, πχ. Dru­­pal, Wordpress κλπ.),

που να τεκμηριώνεται βάσει πιστοποιητικών, συστατικών επιστολών ή άλλων εγ­γρά­φων.

4. Πολύ καλή γνώση θεωριών μάθησης και αρχών σχεδίασης εκπαιδευτικών συστη­μά­­­­­των (π.χ. ADDIE) και ικανότητα εφαρμογής τους σε eLearning περιβάλλον εκ­παί­­δευσης ενηλίκων. Πολύ καλή γνώση μεθοδολογιών αξιολόγησης e-learning μά­θησης, διεθνών προ­τύ­πων σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιε­χο­μέ­νου και διαδικασιών, όπως AICC και SCORM. Τα προσόντα αυτά θα πρέπει να τεκμη­ριώ­νονται βάσει επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλων εγγράφων.
5. Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και άριστης επικοινωνίας και συν­ερ­γασίας με συνεργάτες, μέλη διδακτικού προσωπικού και πελάτες. Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα ανταπόκρισης σε πολλαπλά καθήκοντα και ανά­ληψης πρω­το­­βουλίας.

Αποτελεσματικότητα υπό συνθήκες εργασιακής πίεσης και ικανότητα α­­νάλυσης και επίλυσης διαχειριστικών προβλημάτων και τακτικών θεμάτων. Ικα­νό­τητα συνεχούς ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο χώρο των τεχνο­λο­γιών εκπαί­δευ­σης και εφαρμογής τους. Τα προσόντα αυτά θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των συστατικών επιστολών.
 
Τρόπος αξιολόγησης υποψηφιοτήτων:

α/α Κριτήριο αξιολό­γη­σης απαραί­τη­των προσόντων Διευκρινίσεις βαθμολόγησης Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου
Σχετικό βά­ρος
κρι­τηρίου
1 Εμπειρία, πλέον της απα­ραί­τη­της, στο αντικείμενο της θέ­σης, σε φορέα ανώ­τα­­της εκπαίδευσης ή σε φο­ρέ­α πα­­ρο­χής εκπαιδευτικών προ­­γραμ­­μά­των ενηλίκων 5 βαθμοί ανά έτος και μέχρι 4 έτη 20 20%
2 Εμπειρία στην επιχει­ρη­μα­τι­κή ανάπτυξη και προώ­θη­ση προγραμ­μά­των eLearning 10 βαθμοί ανά έτος και μέ­χρι 2 έτη 20 20%
3 Γνώση χειρισμού Η/Υ, ψη­φι­α­κών μέσων & εργαλείων Γνώση χειρισμού Η/Υ, ψη­φι­ακών μέσων και εργα­λεί­ων και ειδικότερα:
 • ανάπτυξης eLe­a­rning μαθημάτων (eLe­ar­n­ing authoring tools, πχ. Ar­ti­culate, Cap­ti­va­te, Cam­ta­sia, Storyline 2, κλπ.) και ψη­φιακού εκ­παι­­δευτικού πε­ριεχο­μέ­νου.
 • Συστημάτων διαχείρισης μά­θησης (Learning Ma­na­gement Systems, πχ. Moo­d­le, e-class, Black­board κλπ.) και εκπαι­δευ­­τικών τε­χνολογιών παροχής σύγ­χρο­νης εξ αποστάσεως εκπαί­δευ­σης (virtual class­room), κα­τα­γρα­φής δια­λέ­ξε­ων, βιν­τε­ο­­διασκέψεων, online ε­ξέ­τα­σης και αξιο­λό­γη­σης.
 • Συστημάτων διαχείρισης πε­ριεχομένου (Content Ma­nagement Systems, πχ. Drupal, Wordpress κλπ.).

Τεκμηρίωση βάσει πιστο­ποι­η­τικών, συστατικών επιστολών ή άλλων εγγράφων.

25 25%


4
Γνώσεις σε θέματα εξ απο­στά­σεως εκπαίδευσης
 • Γνώση θεωριών μάθησης και αρχών σχεδίασης εκ­παι­δευτικών συστημάτων (π.χ. ADDIE) και ικα­νό­τη­τα ε­φαρμογής σε e-le­ar­­n­ing πε­ριβάλλον εκπαί­δευ­­σης ενη­λί­κων.
 • Γνώση μεθοδολογιών α­ξι­ο­λόγησης e-learning μά­θη­­σης. Γνώση διεθνών προ­­τύ­πων σχεδιασμού και ανά­πτυ­ξης εκπαιδευτικού περι­ε­χομένου και δια­δι­κα­σιών, πχ. AICC, SCORM

Τεκμηρίωση βάσει επιστη­μο­νι­κών δημοσιεύσεων ή άλλων εγγράφων.

25 25%
5 Ικανότητα διαχείρισης αν­θρώ­πινου δυναμικού και ά­ριστης επικοινωνίας και συν­­ερ­γασίας με συνερ­γά­τες, μέλη διδακτικού προ­σω­πικού και πελάτες. Ορ­γα­νωτική ικανότητα, ικα­νό­τη­τα ανταπόκρισης σε πολ­λαπλά καθήκοντα και ανά­ληψης πρω­το­­βουλίας. Απο­τε­λεσματικότητα υπό συν­θή­κες εργασιακής πίεσης και ικανότητα α­­νάλυσης και επίλυσης δια­χει­ρι­στι­κών προβλημάτων και τα­κτικών θεμάτων. Ικα­νό­τητα συνεχούς ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο χώρο των τεχνο­λο­γιών εκπαί­δευ­σης και εφαρμογής τους
 • Αξιολόγηση βάσει συστατικών επιστολών.
10 10%

 

Λοιποί όροι
 
 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σμά­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, με ποινή απα­ρά­δε­­κτου, να εί­­­ναι συγκεκριμένες και να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή να απο­στέλ­­λο­νται τα­­χυ­δρο­­μι­­κώς και συστημένες στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Α­θή­να. Το δι­καί­ω­μα πρό­­­σβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που α­φο­ρούν τους λοι­πούς υ­­­πο­ψηφίους α­σκεί­ται υπέρ του αιτούντα κατά συν­δυ­α­στι­κή ε­φαρ­μογή του Ν. 2472/ 1997 και του Ν. 2690/1999, με όρο την τή­ρη­ση των προ­­­βλε­πό­μενων στο Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­­γραφο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­ας Δεδο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού Χα­­ρακτήρα, προ­κειμένου να α­σκήσει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμ­φω­να με τη νό­μι­μη δι­α­­δικασία (έγ­γρα­φη αίτηση, τεκ­­­­­μηρίωση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­μου συμ­­φέ­ρο­­ν­τος κλπ.).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­­­­σ­­­κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκ­παί­δευ­σης (προ­πτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο προσόν και έ­χουν χο­ρη­­­­γηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει, με ποινή α­πο­κλει­σμού, να συ­ν­­ο­δε­ύ­ονται από πιστο­ποι­­­ητικά αναγνώρισης του ΔΟΑ­Τ­ΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 του ΠΔ 146/­2007 «Τρο­­ποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­­ο­ρι­σ­μού σε θέ­­σεις φο­ρέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08. 2007/Α), σε συν­δυ­­ασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τρο­­πο­ποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/Α).
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υ­­­πο­­­­­χρε­­ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, καθόλη τη διάρκεια ισχύ­ος της σύμ­­­βα­σης στο πλαίσιο του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύ­νη για την τή­ρηση των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­βασης μίσθωσης έρ­­­­­γου της παρούσας δεν είναι διαγωνιστική. Η τυχόν επι­λο­γή αντισυμ­βαλ­λό­με­νου έ­­­­­­­­­χει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η διαδικασία της πρό­­­σ­­κλη­­­­σης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης και όσοι επιλεγούν θα ει­­δο­­ποι­­­ηθούν ατομικά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κα­τά σει­ρά η πρό­­ταση του εν­­­διαφερόμενου που διαθέτει την μεγαλύτερη σχετική προϋπη­ρε­σία και συνά­φει­α αντικειμένου.
 8. Κα­θόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπο­ρεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/-ων με άλλον/-ους εν­δι­α­­­φε­ρόμενο/-ους, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια­φέ­ροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ­ν­­ά­­­­­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δι­α­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλ­λο­μέ­νου, κα­­θώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμ­βά­­­­σε­ων, απο­κλειό­με­νης οποιασδήποτε α­ξί­ω­σης των ενδιαφερομένων.
 10. Η σύμβαση συνάπτεται με δίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί, με από­φα­­σή, του να επεκτείνει την σύμβαση έως τη λήξη του έργου, εφόσον αυτό δεν α­πο­­κλεί­­εται από τη σχε­τι­κή νομοθεσία.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 
1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α’).
2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το πρότυπο Europass).
3)    Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον κατόπιν απαίτησης), κα­­­θώς και έγκυρες πι­στο­­­­ποι­­ήσεις, συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις προϋπη­ρε­σί­ας.
4)    Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκ­μη­ριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοι­χεί­α που α­να­­φέ­ρονται στο βιογραφικό ση­μείωμα ή ζητούνται από την πρόσ­κλη­ση.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας στη δι­­­­­­­­εύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θή­να 11251, μέ­­­­­­­­­χρι την Παρασκευή, 2 Μάρ­τη 2018 (μέχρι ώρα 12:00).
 
Στο φάκελο της υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμ­με­το­­χή στην πρόσκληση εκ­­­δήλωσης εν­δια­φέροντος για συνεργάτες του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ». Εάν ο φάκελος υ­­πο­βλη­θεί ταχυδρομικά (μό­­νο συ­στη­μέ­νη ταχυ­δρό­μηση εί­ναι α­­πο­δε­κτή) πρέπει να έ­­χει ε­πι­δο­θεί στον ΕΛΚΕ­/­ΟΠΑ το αρ­γό­τερο μέ­χρι την ως ά­νω η­­με­­ρ­ο­μη­νί­α, με απο­κλει­στι­­κή ευ­­θύνη του αποστολέα. Τη­­­λέ­­­φω­­νο ε­­πι­κοι­­­νω­νί­­ας: 210.8203702, αρ­­μό­δια κα. Αλί­κη Κο­λο­βού (Δευ­τέρα-Πα­ρα­σκευ­ή, 11:00-13:00).
 
 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 
 
 
 
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Α’
Όνομα : ………………………………………………………………....................
 
Επώνυμο : ……………………………………………………………...................
 
Ταχυδρομική διεύθυνση : ……………………………………………...................
 
............................................................................................................................
 
Τηλέφωνο : ...............................……………………………………….................
 
e-mail: ………………………………………………………………........................
 
 
Προς:     Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 

ΠΡΟΤΑΣΗ
Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συ­ν­εργάτες του  ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.
 
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. ………….. πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­λω πρόταση για τη θέση Α’ ή Β’ στο πλαίσιο του έργου «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ».
 
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.
 
(Τόπος και ημερομηνία)
 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)
ID: 
725