Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό ΕΡ-2440-01 και κωδικό θέσης 2440-PR3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017
Αρ. πρωτ. 920000/1650-17
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης  έργου στο πλαίσιο του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT»
με κωδικό ΕΡ-2440-01 και κωδικό θέσης
2440-PR3
 
Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας 5 μηνών,  έναν (1)  Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:
 
«Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data»
 
Εκτιμώμενη διάρκεια: 5 μήνες. 
Προϋπολογισμός: 9.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.
 
Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων: 
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής, ή ισότιμου της αλλοδαπής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον 7.0
 • Μεταπτυχιακό Πληροφορικής, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Μηχανικού Η/Υ με βαθμό τουλάχιστον 8.0
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Γαλλικής γλώσσας
 • Τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε εξόρυξη, διαχείριση και ολοκλήρωση δεδομένων από ετερογενείς πηγές και σε διασύνδεση δεδομένων
 • Τουλάχιστον 2 έτη, ερευνητικής και αναπτυξιακής, εμπειρίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο την ολοκλήρωση ή/και υπολογιστική επεξεργασία, την αποθήκευση και ανάκτηση ιατρικών δεδομένων, με χρήση τεχνικών βάσεων δεδομένων ή/και τεχνητής νοημοσύνης
 • Τουλάχιστον 2 έτη προγραμματιστική εμπειρία
Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίων: 
 • Πολύ καλή γνώση Python ή/και Java
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με πρότυπα σχεδίασης (design patterns)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
 
ΑΑ Κριτήριο Αξιολόγησης Παρατηρήσεις Μέγιστος
Βαθμός
Κριτηρίου
Βάρος
Κριτηρίου
1 Βαθμός πτυχίου
(βαθμός στη κλίμακα 0-10)
Βαθμός τουλάχιστον 7.0 10 10%
2 Βαθμός μεταπτυχιακού
(βαθμός στη κλίμακα 0-10)
Βαθμός τουλάχιστον 8.0 15 15%
3
 
Αποδεδειγμένη εμπειρία μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε εξόρυξη, διαχείριση και ολοκλήρωση δεδομένων από ετερογενείς πηγές και σε διασύνδεση δεδομένων πλέον της απαραίτητης 15 βαθμοί  για κάθε πρόσθετο έτος (έως 2) 30 30%
4 Κατάρτιση και εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε Python ή/και Java με χρήση προτύπων σχεδίασης που θα αποδεικνύεται είτε με βεβαίωση εμπειρίας, είτε με προσκόμιση λογισμικού σε CD Ως 15 βαθμοί 15 15%
5 Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου και της καταλληλότητάς του για τη θέση όπως αυτή προκύπτει από την επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητά του Προσωπική συνέντευξη 30 30%

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Η αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων και προσόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και των άτυπων προσόντων με έμφαση στην κινητικότητα, γεωγραφική και επαγγελματική των ενδιαφερομένων, ιδίως στο πλαίσιο της διεθνούς ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κινητικότητας, θα  είναι σύμφωνη με  την εφαρμογή των διεθνών προτύπων και το  εκάστοτε κείμενο ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο. 1
 3. Για τους έλληνες ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης τους από τον  ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας για τους έλληνες πολίτες, αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, εφόσον η στράτευση στη χώρα της οποίας είναι πολίτες  είναι  υποχρεωτική,  πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα  αξιολογικής κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 10. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας θα τηρούν όλα τα εθνικά και διεθνή σχετικά  απαραίτητα δεδομένα. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα εφαρμόσει στο ακέραιο την κείμενη διεθνή και ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία, όπως αυτή  έχει ενσωματωθεί ενδεχομένως στο ελληνικό δίκαιο, σε όλες της τις ρυθμίσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις παροχές που τυχόν δικαιούται ο επιλεγείς υποψήφιος.
 11. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
 12. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που  δημοσιεύεται στα site του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, του ΟΠΑ και του Euraxess, στο  πλαίσιο του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT»,   έχει λάβει υπόψη και είναι σύμφωνη  με τους όρους του Grant Agreement No. 720270 και της ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και του  Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη των Ερευνητών  (Commission Recommendation of 11 March 2005 on Τhe European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJ L75/67 2005/251/EK)  καθώς και του European Code of Conduct for Research Integrity of ALLEA (ALL European Academies) and ESF (European Science Foundation) of March 2011 http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_Research _Integrity.pdf    και  του Commission Recommendation C (2008) 1329 of 10.4.2008 on the management of intellectual property, τα οποία αποτελούν παράρτημα της παρούσας και των οποίων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν πλήρη και σαφή γνώση.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
1) Έντυπο του παραρτήματος Α΄
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά.
3) Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης), πτυχίων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
4) CD με όλο το υλικό της πρότασης του ενδιαφερόμενου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 03/11/2017, ώρα 16:00. Στο φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό ΕΡ-2440-01 και κωδικό θέσης 2440-PR3». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203893.
 
 
 
Με εντολή της Επιτροπής Διαχείρισης
 
 
 
Φραγκίσκος Γιαλιτάκης
Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
 
Όνομα : …………………………………………………………….
Επώνυμο : …………………………………………………………
Δ/νση : ……………………………………………………………..
Τηλέφωνο : ………………………………………………………..
Ε-mail: ……………………………………………………………...
 
ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ – κωδικός 2440-PR3
 
Για σύναψη συμβάσεως έργου 5 μηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό ΕΡ-2440-01 και κωδικό θέσης 2440-PR3
 
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. ………..…………….. πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT».
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση:
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία:  …./…../2017
 
 
Υπογραφή:…………………….
 
 
 
 
 
όπως ενδεικτικά είναι αναρτημένα στο δίκτυο NARIC  (εθνικά κέντρα πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων) και το δίκτυο ENIC (ευρωπαϊκό δίκτυό κέντρων πληροφοριών).
  
ID: 
453