Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» με κωδικό έργου ΕΡ-2795-01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 20/07/2018
Αρ. πρωτ. 920000/1118-18

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» με κωδικό έργου ΕΡ-2795-01

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)»  με κωδικό έργου ΕΡ-2795-01 και Επιστημονικό Υ­πεύ­θυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Σταύρο Τουμπή, προτίθεται, σύμ­φωνα με την α­­πό 18/07/2018 α­πόφαση της 21ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: 6ΩΧΩ469Β4Μ-ΝΦΓ),  να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμ­­βαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας έως τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής για την ε­κτέλεση του κάτωθι έργου:

«Σχεδιασμός και εκτέλεση πειραμάτων ασύρματων αδόμητων (ad hoc) δικτύων και ασύρματων δικτύων με ανοχή στις καθυστερήσεις (delay-tolerant networks

Εκτιμώμενη διάρκεια: Έως τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έρ­γου.

Προϋπολογισμός: Έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€), πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων φό­ρων και ειδικών κρα­­τή­σεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προ­στε­θούν ε­φό­σον χρει­α­στεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές ει­σφο­ρές οι ο­ποί­ες θα ε­πιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  1. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΗΗΜ).
  2. Διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΗΗΜ).
  3. Άριστη γνώση και εμπειρία τεχνολογιών ασύρματων αδόμητων (ad hoc) και συναφών (πλεγματικών, δικτύων αισθητήρων, κοκ.) δικτύων και/ή ασύρματων δικτύων με ανοχή στις καθυστερήσεις (delay-tolerant networks), όπως αποδεικνύεται από τουλάχιστον πέντε (5) σχετικές ερευνητικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και/ή συνέδρια (conferences, workshops, symposiums, κοκ).
  4. Τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες επαγγελματικής ερευνητικής εμπειρίας σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα ICT (Information and Communication Technologies) σε θέματα τεχνολογιών ασύρματων αδόμητων (ad hoc) και συναφών (πλεγματικών, δικτύων αισθητήρων, κοκ.) δικτύων και/ή ασύρματων δικτύων με ανοχή στις καθυστερήσεις (delay-tolerant networks).
  5. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (C2).

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και ευρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

 

 

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος βαθμός κριτηρίου

Βάρος κριτηρίου

  1.

Βαθμός πτυχίου/διπλώματος (σε κλίμακα 0-10)

Βαθμός  x 10

100

20%

2.

Ερευνητικές δημοσιεύσεις, πλέον των πέντε (5) προαπαιτούμενων, σε αδόμητα δίκτυα και/ή δίκτυα με ανοχή στις καθυστερήσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και/ή συνέδρια.

Δέκα (10) βαθμοί για κάθε επιπλέον δημοσίευση

Μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων: 10

100

40%

3.

Αποδεδειγμένη επαγγελματική ερευνητική εμπειρία, σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα ICT σε αδόμητα δίκτυα και/ή δίκτυα με ανοχή στις καθυστερήσεις.

Τέσσερις (4) βαθμοί για κάθε επιπλέον μήνα επαγγελματικής ερευνητικής εμπειρίας μετά τον εικοστό τέταρτο (24ο) μήνα

Μέγιστη βαθμολόγηση: 25 μήνες

100

40%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέ­ντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ι­στο­σε­­­λίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκε­κρι­μέ­­­νες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη δι­εύ­θυν­ση Κε­φαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φα­κέ­λους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμ­φω­να με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690­/­1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­γρα­φο της Αρ­χής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­και­­ώ­μα­­τά του κατά τα προβλεπόμενα (τεκμηρίωση υ­πέρ­τερου έν­­νομου συμφέροντος κλπ.).
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σκλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
3)  Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προ­πτυ­χιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν κι έχουν χορηγηθεί α­πό ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
4)  Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146 /­­2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ­σεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συν­δυ­α­­σμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέ­πει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνο­δευ­ό­μενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ­σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαί­­σιο του έργου.
6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μί­σθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμ­βαλ­λό­με­­νου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρό­σ­κλη­σης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιη­θούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδια­φε­ρό­με­­­νου  με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
8) Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πρα­­γ­­ματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερό­με­νο­/­­ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πί­νακα κατάταξης.
9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚ/ΟΠΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώ­μα­τα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ δι­ατηρεί το δικαίωμα επιλο­γής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη δι­α­κριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασ­δή­ποτε αξιώσεως των ενδια­φε­­ρο­­μένων.
10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
11) Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιηθεί σε χώρο του ΟΠΑ που θα προσδιορίσει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α’).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
  3. Α­ντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυ­ρώ­­σεις μόνον εάν ζητηθούν).
  4. Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.
  5. Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­­­να­φέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), έως τις 03/08/2018, ώρα 12:00. Στον φά­­κελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης εν­δια­φέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» με κωδικό έργου ΕΡ-2795-01». Σε πε­ρίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Αρ­μόδια επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου (τηλ. 210-8203 839).

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

 

Όνομα : ………………………………………………………………..

Επώνυμο : …………………………………………………………….

Δ/νση : …………………………………………………………………

Τηλέφωνο : ………………………………………………………….

Ε-mail: ………………………………………………………………….

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλο­ποί­η­σης του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» με κωδικό έργου ΕΡ-2795-01.

Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 920000/1118-18 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση του Επιστήμονα Πληροφορικής  στο πλαίσιο του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» με κωδικό έργου ΕΡ-2795-01.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση:

 

 

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

(υπογραφή)

 

 

ID: 
1114

Τελευταία ενημέρωση: 20-07-2018