Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου με τρεις (3) συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018» με κωδικό ΕΡ-2750-01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 20 Απριλίου 2018

Αρ. πρωτ. 920000/561-18

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου με τρεις (3) συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018»  με κωδικό ΕΡ-2750-01

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018» και επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Γεωργούτσο Δημήτρη, προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με συμβάσεις έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας, τρεις (3) συνεργάτες, σύμ­φωνα με την α­­πό 18/04/2018 α­πόφαση της 15ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: 6ΘΦΝ469Β4Μ-Τ3Ζ).     

 

Συγκεκριμένα:

 

Κωδικός θέσης Α1:

 

Έναν συνεργάτη με φυσικό αντικείμενο την εκτέλεση των κάτωθι δραστηριοτήτων:

 

 • Υποβολή Προτάσεων για ανάπτυξη νέων συνεργασιών στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης του Προγράμματος Erasmus+
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών πρακτικής άσκησης

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 30/09/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ως τη λήξη του έργου σε περίπτωση παράτασης αυτού

Προϋπολογισμός: Έως τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα δύο ευρώ  (4.362,00 €), πλέον ΦΠΑ και τυχόν άλλων φό­ρων και κάθε είδους κρα­­τή­σεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον υπάρχει σχετική  νομική υποχρέωση  – τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι ο­ποί­ες θα ε­πιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 1.  Πτυχίο Πανεπιστημίου της η­με­­δα­πής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής με βαθμό αποφοίτησης του­λά­χι­στον «Λίαν Καλώς» με βαθμό  σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 2.  Καλή  γνώση της αγγλικής γλώσσας
 3.  Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον ένα (1)  έτους συναφής με το αντικείμενο στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προ­­γραμμάτων υ­­λο­ποι­ού­με­νων ή ε­πο­­πτευ­­­ό­με­νων ή δι­­α­­­­χει­­ριζόμενων α­πό ΕΛΚΕ ή­/­και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από Ε­­­­ρευ­νη­­τι­κά Κέ­­ντρα  .
 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) Διαδικτύου/πληροφορίες και επικοινωνία.

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

 • Τυχόν εμπειρία σε δομή που υποστηρίζει τη σταδιοδρομία των φοιτητών και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας  θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
 • Εξοικείωση με το πρόγραμμα ANOVA, το European Commission Mobility Tool της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

 

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Διευκρινίσεις

Μέγιστος

βαθμός

κριτηρίου

Σχετικό βάρος

κριτηρίου

1

Βαθμός Πτυχίου  (κλίμακα 0-10)

2 x βαθμός Πτυχίου

20

20%

2

Προϋπηρεσία συναφής με το αντικείμενο στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ,εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προ­­γραμμάτων υ­­λο­ποι­ού­με­νων ή ε­πο­­πτευ­­­ό­με­νων ή δι­­α­­­­χει­­ριζόμενων α­πό ΕΛΚΕ ή­/­και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από Ε­­­­ρευ­νη­­τι­κά Κέ­­ντρα  .

10 βαθμοί για κάθε έτος πέραν του  πρώτου (1). Μέγιστη βαθμο­λό­γη­ση: 3 έτη, από το 2ο μέχρι και το 4ο

 

30

40%

3

Γνώση αγγλικής γλώσσας

κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης

Κατοχή πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης

Κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης

10

15

20

20%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου και της κατάρτισης του στη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων (ενδεικτικά αναφέρεται η κατανόηση του θεσμικού πλαισίου του έργου και των απαιτήσεων αυτού, η ευχέρεια στη χρήση του συστήματος ANOVA, Mobility Tool ) Επιπλέον αξιολογούνται συγκεκριμένες δεξιότητες όπως  επικοινωνιακές και οργανωτικές

 

Προσωπική συνέντευξη (είναι δυνατή η χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων αν αυτό κριθεί αναγκαίο)

 

30

 

20%

 

Κωδικός θέσης Α2:   

Έναν  συνεργάτη με  το κάτωθι  φυσικό αντικείμενο:

 • Ανάλυση, παρουσίαση και αξιολόγηση στατιστικών δεδομένων της πλατφόρμας που αφορούν στην κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού για σπουδές, πρακτική άσκηση, επιμόρφωση ή διδασκαλία από την έναρξη προγράμματος κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού του ΟΠΑ  μέχρι το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 30/09/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ως τη λήξη του έργου σε περίπτωση παράτασης αυτού.

Προϋπολογισμός: Έως τρεις χιλιάδες εννιακόσια (3.900,00€) ευρώ, και τυχόν άλλων φό­ρων και κάθε είδους κρα­­τή­σεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον υπάρχει σχετική  νομική υποχρέωση  – τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι ο­ποί­ες θα ε­πιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

 

Aπαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών ή/και Διεθνών ή/και Επιστημών Διοίκησης της η­με­­δα­πής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, σε πεδίο με βαθμό αποφοίτησης του­λά­χι­στον «Λίαν Καλώς» με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημε­δα­πής ή ισότιμος αναγνω­ρι­σμένος τίτλος της αλλοδαπής, με βαθμό αποφοίτησης του­λά­χιστον «Λίαν Καλώς» σε δεκάβαθμη κλίμακα
 3. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον (1) έτους, συναφής με το αντικείμενο στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προ­­γραμμάτων υ­­λο­ποι­ού­με­νων ή ε­πο­­πτευ­­­ό­με­νων ή δι­­α­­­­χει­­ριζόμενων α­πό ΕΛΚΕ ή­/­και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από Ε­­­­ρευ­νη­­τι­κά Κέ­­ντρα  .
 4. Καλή γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 5. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.
 6. Πολύ καλή γνώση χειρισμού τουλάχιστον ενός στατιστικού  προγράμματος π.χ. SPSS (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εξοικείωση με το πρόγραμμα ANOVA, το European Commission Mobility Tool της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

 

ΑΑ

 

Κριτήριο

Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος

Βαθμός

Κριτηρίου

Βάρος

Κριτηρίου

1

Βαθμός πτυχίου (βαθμός στην κλίμακα 0-10)

2 x βαθμό (μέγιστο 20)

20

20%

2

Βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης (ΜΔΕ)

2 x βαθμό (μέγιστο 20)

20

20%

3

Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης

Κατοχή πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης

Κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης

10

15

 20

20%

4

Προϋπηρεσία συναφής με το αντικείμενο στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προ­­γραμμάτων υ­­λο­ποι­ού­με­νων ή ε­πο­­πτευ­­­ό­με­νων ή δι­­α­­­­χει­­ριζόμενων α­πό ΕΛΚΕ ή­/­και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από Ε­­­­ρευ­νη­­τι­κά Κέ­­ντρα  .

10 βαθμοί για κάθε έτος πέραν του πρώτου   (1). Μέγιστη βαθμο­λό­γη­ση: 3 έτη, από το 2ο μέχρι και το 4ο

30

20%

5

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο  επιθυμητών προσόντων (ενδεικτικά αναφέρεται η  ευχέρεια στη χρήση του συστήματος ANOVA, Mobility Tool , η ευχέρεια στη χρήση στατιστικών πακέτων) Επιπλέον αξιολογούνται συγκεκριμένες δεξιότητες  όπως ταξινόμηση, λογική, ανάλυση καθώς και ικανότητες μεταδοτικότητας και παρουσίασης αποτελεσμάτων.

Προσωπική συνέντευξη (είναι δυνατή η χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων αν αυτό κριθεί αναγκαίο)

 

30

 

20%

 

Κωδικός θέσης Α3:  

Έναν συνεργάτη με  το κάτωθι  φυσικό αντικείμενο:

 • Ανίχνευση ευκαιριών για νέες συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων για δημιουργία δικτύου νέων καναλιών κινητικότητας
 • Προτάσεις για βελτίωση των διαδικασιών ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού με τα ήδη υπάρχοντα συνεργαζόμενα Ιδρύματα

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 30/09/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ως τη λήξη του έργου σε περίπτωση παράτασης αυτού.

Προϋπολογισμός: Έως τρεις χιλιάδες εννιακόσια (3.900,00€) ευρώ, και τυχόν άλλων φό­ρων και κάθε είδους κρα­­τή­σεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον υπάρχει σχετική  νομική υποχρέωση  – τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι ο­ποί­ες θα ε­πιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

 

Aπαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών ή/και Κοινωνικών-Πολιτικών ή/και Διεθνών ή/και Επιστημών Διοίκησης της η­με­­δα­πής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημε­δα­πής ή ισότιμος αναγνω­ρι­σμένος τίτλος της αλλοδαπής, με βαθμό αποφοίτησης του­λά­χιστον «Λίαν Καλώς» κατά προτίμηση στο πεδίο Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ ή Διοίκησης με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα
 3. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον (1) έτους, συναφής με το αντικείμενο στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προ­­γραμμάτων υ­­λο­ποι­ού­με­νων ή ε­πο­­πτευ­­­ό­με­νων ή δι­­α­­­­χει­­ριζόμενων α­πό ΕΛΚΕ ή­/­και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από Ε­­­­ρευ­νη­­τι­κά Κέ­­ντρα  .
 4. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

 

 • Εμπειρία τον τομέα μάρκετινγκ , προώθησης υπηρεσιών και επικοινωνίας θα συνεκτιμηθεί
 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

 

ΑΑ

 

Κριτήριο

Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος

Βαθμός

Κριτηρίου

Βάρος

Κριτηρίου

1

Βαθμός πτυχίου (βαθμός στην κλίμακα 0-10)

2 x βαθμό (μέγιστο 20)

20

25%

2

Βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης (ΜΔΕ)

2 x βαθμό (μέγιστο 20)

20

25%

3

Προϋπηρεσία συναφής με το αντικείμενο στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προ­­γραμμάτων υ­­λο­ποι­ού­με­νων ή ε­πο­­πτευ­­­ό­με­νων ή δι­­α­­­­χει­­ριζόμενων α­πό ΕΛΚΕ ή­/­και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από Ε­­­­ρευ­νη­­τι­κά Κέ­­ντρα 

10 βαθμοί για κάθε έτος πέραν του  πρώτου (1). Μέγιστη βαθμο­λό­γη­ση: 3 έτη, από το 2ο μέχρι και το 4ο

30

40%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο  επιθυμητών προσόντων (ενδεικτικά αναφέρεται η  γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, οποιαδήποτε είδους εμπειρία σε δράσεις μάρκετινγκ προβολής και δημοσιότητας) .Επιπλέον αξιολογούνται συγκεκριμένες δεξιότητες  όπως επικοινωνία, κατανόηση κειμένου, ευχέρεια γραπτής ή προφορικής έκφρασης λόγου (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), οργάνωση και δεξιότητες πειθούς.

Προσωπική συνέντευξη

 

30

 

20%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέ­ντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ι­στο­σε­­­λίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκε­κρι­μέ­­­νες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη δι­εύ­θυν­ση Κε­φαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φα­κέ­λους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμ­φω­να με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690­/­1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­γρα­φο της Αρ­χής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­και­­ώ­μα­­τά του κατά τα προβλεπόμενα (τεκμηρίωση υ­πέρ­τερου έν­­νομου συμφέροντος κλπ.).

2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σκλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.

3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προ­πτυ­χιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν κι έχουν χορηγηθεί α­πό ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146 /­­2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ­σεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συν­δυ­α­­σμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέ­πει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνο­δευ­ό­μενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.

5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ­σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαί­­σιο του έργου.

6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.

7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μί­σθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμ­βαλ­λό­με­­νου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρό­σ­κλη­σης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιη­θούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδια­φε­ρό­με­­­νου  με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.

8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πρα­­γ­­ματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερό­με­νο­/­­ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πί­νακα κατάταξης.

9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚ/ΟΠΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώ­μα­τα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ δι­ατηρεί το δικαίωμα επιλο­γής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη δι­α­κριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασ­δή­ποτε αξιώσεως των ενδια­φε­­ρο­­μένων.

10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει/παρατείνει ανανεώσει  τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

11) Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α’).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
 3. Α­ντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυ­ρώ­­σεις μόνον εάν ζητηθούν),
 4. Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.
 5. Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­­­να­φέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), έως την 7 Μαΐου 2018, ώρα 16:00. Στον φά­­κελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης εν­δια­φέροντος στο πλαίσιο του έργου με «Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018» με κωδικό ΕΡ-2750-01». Σε πε­ρίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Αρ­μόδια επικοινωνίας: κα. Αλίκη Κολοβού (τηλ. 210-8203 702).

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Όνομα : ………………………………………………………………......

Επώνυμο : ………………………………………………………………..

Διεύθυνση : ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ……………………………………....

 

e-mail: ……………………………………………………………….........

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

 

Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 920000/561-18 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για την θέση με κωδικό Α1 ή για την θέση με κωδικό Α2 ή για την θέση με κωδικό Α3 στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ 2017-2018»

Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τρεις (3) συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ERASMUS+ 2017-2018 (κωδικός ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ EΡ-2750-01)

 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση:

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

 

(υπογραφή)

ID: 
896