Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο Γαλλική Γλώσσα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      
Αρ. Πρωτ.:  6116

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

σύμφωνα με την παρ. 7α, αρ. 29 του Ν. 4009/2011

 
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων του ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:
 
Γαλλική Γλώσσα
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς επίσης και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας στην εφαρμοσμένη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στα επιστημονικά πεδία Οικονομίας και Διοίκησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή), αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 308, μέχρι τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017.
 
 
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
 
*
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος  
 
 
ID: 
404
Επισυναπτόμενα: