Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έως δύο (2) έμπειρους επιστήμονες για τη λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. πρωτ. 920000/1335-18

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έως δύο (2) έμπειρους επιστήμονες για τη λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­­γραμ­­­μά­­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών & της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου και για τις α­νά­­­γκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών & της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας»  με κωδικό ΕΡ-1700-01, και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή Δημήτρη Γκρίτζαλη, έως δύο (2) έ­μπειρους επι­στή­μονες για τη λογιστική παρακολούθηση έργων που εντάσσονται στη διαχείριση του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 12/09/2018 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 62ΠΑ469Β4Μ-ΣΨΕ). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το ε­ξής:

Λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών
και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Εκτιμώμενη διάρκεια: Έως δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με τρί­μηνη δοκιμαστική περίοδο.

Προϋπολογισμός: Έως είκοσι χιλιάδες (20.000€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

1.Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων της η­με­­δα­πής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
2.Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) χρόνων σε οικονομικές υπηρεσίες / μηχανογραφημένο λογιστήριο που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (πρώην Γ’ κατηγορίας).
3.Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
4.Γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) Διαδικτύου / πληροφορίες και επικοινωνία (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

1.Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε οικονομική υπηρεσία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ελληνικών Πανεπιστημίων.
2.Κάτοχος Άδειας Λογιστή Α’ τάξης (εν ισχύ).

 

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Διευκρινίσεις

Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου

Βάρος
κριτηρίου

Απαραίτητα προσόντα

1

Βαθμός πτυχίου

(κλίμακα 0-10)

2 x Βαθμός Πτυχίου

20

20%

2

Προϋπηρεσία σε οικονομικές υπηρεσίες / μηχανογραφημένο λογιστήριο

 10 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας μετά το 4ο. Μέγιστη βαθ­μολόγηση: Έξι (6) έ­τη, από το 5ο έως και το 10ο

60

60%

Επιθυμητά προσόντα

1

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε οικονομική υπηρεσία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ελληνικών Πανεπιστημίων

5 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας.
Μέγιστη βαθ­μολόγηση: τέσσερα (4) έ­τη

20

20%

2

Κάτοχος Άδειας Λογιστή

Α’ τάξης (εν ισχύ)

-

10

10%

 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σμά­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρα­δέ­κτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο­στέλ­­λο­νται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δι­καί­ω­μα πρό­­σβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοι­πούς υ­­πο­ψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συν­δυα­στι­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τή­ρη­σης των προ­­­­­βλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­­­ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­­μου συμφέροντος κλπ.).
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σ­­κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκ­παί­δευ­σης (προ­πτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο προσόν και έ­χουν χο­ρη­­­­γηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει, με ποινή α­πο­κλει­σμού, να συ­ν­­ο­δε­ύ­ονται από πιστο­ποι­­­ητικά αναγνώρισης του ΔΟΑ­Τ­ΑΠ.
4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­ο­ρι­σμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08. 2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμ­βα­σης στο πλαίσιο του έργου.
6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τή­ρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επι­λο­γή α­ντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η δι­αδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επιτυχόντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ε­πι­λέγεται, κα­­τά σειρά, η πρό­τα­ση του υποψήφιου με τα υψηλότερα συνεκτιμώμενα (επιθυμητά) προσόντα.
8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδια­φε­ρόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ­ν­ά­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δια­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμ­βαλ­λομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμ­βά­­­σεων, απο­κλειό­με­νης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­μένων.
10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ­πε­­­­ται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν).
4) Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας, συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.
5) Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοι­χεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρό­σκλη­ση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 (μέχρι τις 15:00). Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

«Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών & της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας»  με κωδικό ΕΡ-1700-01».

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής του φακέλου (μόνο συστημένη είναι αποδεκτή), θα πρέπει να έχει επιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στη ανωτέρω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι την ως άνω αναφερόμενη δεσμευτική ημερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: 210.8203.830, αρ­­μόδια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

 

Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα : ………………………………………………………………......

Επώνυμο : ……………………………………………………………….

Διεύθυνση : ………………………………………………………………

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ……………………………….......

e-mail: ………………………………………………………………........

 

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
             
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έως δύο (2) έμπειρους Επιστήμονες για τη λογιστική παρακολούθηση ε­­ρευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμά­των του ΕΛ­ΚΕ­­­/ΟΠΑ

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/1335-18 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­ταση για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών & της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.

 

 

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

(υπογραφή)

  

  

 

ID: 
1185

Τελευταία ενημέρωση: 19-09-2018