Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 920000/1550-17

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2017

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920000/1550-17
 
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1550-17 /03.10.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω5ΚΤ469Β4Μ-ΙΧΓ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» για την εκτέλεση του έργου:

«Προετοιμασία των ομάδων καλαθοσφαίρισης (αγωνιστικών και μαζικού αθλητισμού) φοιτητών/φοιτητριών του ΟΠΑ συνολικής διάρκειας 120 ωρών»

Σύμφωνα με την απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με ημερομηνία 8/11/2017 (ΑΔΑ: Ψ15Δ469Β4Μ-ΡΚ4), επιλέχτηκε η πρόταση του παρακάτω υποψήφιου:


 
  1. Λάγιου Πολυχρόνη
Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν στους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα  με την συνδυαστική εφαρμογή στο υπόπροβλεπόμενων των τήρησης του  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,  υπό τον όρο διατάξεων των στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία  (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κ.λπ).
 
ID: 
525