Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Ο.Π.Α» με κωδικό ΕΡ-2801-01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 11/12/2017
Αρ. πρωτ. 920000/1929-17

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Ο.Π.Α»
με κωδικό ΕΡ-2801-01

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου και για τις α­νά­­­γκες του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2801-01, έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής - φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την από 6/12/2017 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΟΘΠ469Β4Μ-7ΓΒ). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα του α­­να­τε­θεί είναι:
«Υποστήριξη Χρηστών, Δικτυακών Υποδομών και Δικτυακών Υπηρεσιών»
Εκτιμώμενη διάρκεια : Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με τρί­μηνη δοκιμαστική περίοδο.
 
Προϋπολογισμός : Έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000€) ευρώ ετησίως, (πλέον ΦΠΑ) και συμπεριλαμβάνων κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το έργο.
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 
 1. Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ/ΤΕΙ, ή αντίστοιχο με αυτά́, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής,
 2. Εμπειρία (τουλάχιστον 2ετής) σε υποστήριξη χρηστών σε δικτυακά προβλήματα (καλωδιώσεις, ρυθμίσεις δικτύου και τηλεφωνίας, κ.λπ.).
 3. Εμπειρία (τουλάχιστον 2ετής) σε υποστήριξη χρηστών με συστήματα Windows 7/8/10 και macOS (ρύθμιση παραμέτρων δικτύου, ρύθμιση προγραμμάτων e-mail, ρύθμιση και χρήση συστημάτων antivirus κ.λπ.).
 4. Καλή́ γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων 
 1. Γνώσεις διαχείρισης συστημάτων εξυπηρετητών (Linux, Windows Server).
 2. Γνώσεις διαχείρισης εικονικών εξυπηρετητών (VMWare, XEN, Citrix).
 3. Γνώσεις διαχείρισης δικτύων (Switching, Routing, Vlans).
 4. Γνώσεις προγραμματισμού scripts (Bash, Perl, Python, PHP).  
α/α Κριτήριο αξιολόγησης Διευκρινίσεις Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου
Βάρος
κριτηρίου
1 Βαθμός πτυχίου (κλίμακα 0-10) 2 x βαθμός πτυχίου 20 20%
2 Εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών σε δικτυακά προβλήματα (καλωδιώσεις, ρυθμίσεις δικτύου και τηλεφωνίας, κ.λπ.) 10 βαθμοί για κάθε ένα (1) έτος επαγγελματι­κής προϋπηρεσίας, πέ­ραν των δύο (2). Μέγι­στη βαθμολό­γη­ση 30 βαθμοί. 30 25%
3 Εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών με συστήματα Windows 7/8/10 και macOS.
 
10 βαθμοί για κάθε ένα (1) έτος επαγγελματι­κής προϋπηρεσίας, πέ­ραν των δύο (2). Μέ­γι­στη βαθμολό­γη­ση 30 βαθμοί. 30 25%
4 Επιθυμητά προσόντα 10 βαθμοί για κάθε πληρού­μενο επιθυμητό προ­­σόν. Μέγιστη βαθ­μο­λόγηση 40 βαθ­μοί 40 30%

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σμά­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρα­δέ­κτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο­στέλ­­λο­νται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δι­καί­ω­μα πρό­­σβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοι­πούς υ­­πο­ψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συν­δυα­στι­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τή­ρη­σης των προ­­­­­βλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­­­ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­­μου συμφέροντος κλπ.).
 2.  Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σ­­κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. 
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκ­παί­δευ­σης (προ­πτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο προσόν και έ­χουν χο­ρη­­­­γηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει, με ποινή α­πο­κλει­σμού, να συ­ν­­ο­δε­ύ­ονται από πιστο­ποι­­­ητικά αναγνώρισης του ΔΟΑ­Τ­ΑΠ. 
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­ο­ρι­σμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08. 2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα. 
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμ­βα­σης στο πλαίσιο του έργου. 
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τή­ρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007. 
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επι­λο­γή α­ντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η δι­αδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επιτυχόντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ε­πι­λέγεται, κα­­τά σειρά, η πρό­τα­ση του υποψήφιου με τα υψηλότερα συνεκτιμώμενα (επιθυμητά) προσόντα. 
 8. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδια­φε­ρόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. 
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ­ν­ά­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δια­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμ­βαλ­λομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμ­βά­­­σεων, απο­κλειό­με­νης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­μένων. 
 10. Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ­πε­­­­ται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 

1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα). 
2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass). 
3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας. 
4)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση, ειδικά όσα αφορούν την τεκμηρίωση της ζητούμενης προϋπηρεσίας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 (μέχρι τις 16:00).
Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2801-01».
 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής του φακέλου (μόνο συστημένη είναι αποδεκτή), θα πρέπει να επιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέχρι την ως άνω ημερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: 210-8203 702, αρ­­μόδια κα Κολοβού Αλίκη.
 

 
Με εντολή Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ,
 
Ο Προϊστάμενος Γραμματείας
 
 
 
Φραγκίσκος Γιαλιτάκης


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα : ………………………………………………………………......
 
Επώνυμο : ……………………………………………………………….
 
Διεύθυνση : ………………………………………………………………
 
Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : …………………………………….
 
e-mail: ……………………………………………………………….........
 
 
Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)
 

ΠΡΟΤΑΣΗ
Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2801-01.
 
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/1929-17 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­ταση για τις ανάγκες του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2801-01.
 
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.
 
 
 
(τόπος), (ημερομηνία)
 
 
 
 
(υπογραφή)
 

 

ID: 
579