Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ /  THE RECTOR

Αθήνα : 03-10-2022
Αριθμ. Πρωτ.: 6470

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7  του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011(Α’195/6-9-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17/15-2-2017) και την παρ. 2 του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’/21-7-2022)

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 7  του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011(Α’195/6-9-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17/15-2-2017) και την παρ. 2 του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’/21-7-2022) για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

1. «Διαφήμιση» (διδασκαλία 40 ώρες από τις 52 του εξαμήνου)

2. «Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα» (διδασκαλία 52 ώρες)

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary.marketing@aueb.gr , μέχρι και Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 101 και 210-8203 102.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρύτανης

 

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

 

 

ID: 
3614
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 04-10-2022