Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ / THE RECTOR

Αθήνα : 03-10-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 6468

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 16/09/2022 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022, για τη διεξαγωγή φροντιστηρίων στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2022-23

 

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (τμήμα Α-Λ)                                                μάθημα 1ου εξαμήνου

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (τμήμα Μ-Ω)                                               μάθημα 1ου εξαμήνου

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

 

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

ID: 
3615
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 04-10-2022