Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 3913

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016

ή για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011,

 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 2/09/2021 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/201 ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ακαδ. έτος 2021-22)

 

  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ (τμήμα Α-Λ)
  • ADVERTISING AND COMMUNICATION MANAGEMENT-ΜΑΘΗΜΑ ERASMUS
  • INTERNATIONAL MANAGEMENT-ΜΑΘΗΜΑ ERASMUS

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα  13 Σεπτεμβρίου 2021.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

      

 Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2021

 

Ο Πρύτανης

*

 

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη τηρείται στο πρωτότυπο αρχείο της Γραμματείας.

 

ID: 
3120
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 03-09-2021