Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 11/12/2017
Αρ. Πρωτ. 76

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ Α.Ε.
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. (Εταιρεία) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας (1 έτους),  με δυνατότητα παράτασης έναν (1) συνεργάτη.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί συνίσταται στη διοικητική υποστήριξη των εμπορικών και εκδοτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη θέση εργασίας απαιτεί:
 • Διοικητική, λειτουργική και οικονομική υποστήριξη εκδόσεων ΟΠΑ (ενδεικτικά: έκδοση συγγραμμάτων, συμβάσεις με συγγραφείς, παρακολούθηση ΕΥΔΟΞΟΥ, τιμολογήσεις, διαχείριση αποθεμάτων και αποθήκης, διεκπεραίωση παραγγελιών)
 • Επικοινωνία και συνεργασία με πελάτες, εξωτερικούς φορείς, συνεργάτες και προμηθευτές
Εκτιμώμενη διάρκεια: Ένα (1) έτος, με δοκιμαστική περίοδο 2 μηνών και δυνατότητα παράτασης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:
 1. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση με την ιδιότητα του συνεργάτη/συμβασιούχου σε ελληνικά Πανεπιστήμια ή/και σε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή/και Επιτροπή Ερευνών ελληνικών Πανεπιστημίων ή/και Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας Πανεπιστημίων διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
 2. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 3. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Επιθυμητά προσόντα:
 1. Επιπλέον προϋπηρεσία συναφούς αντικειμένου σε άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς/επιχειρήσεις
 2. Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας, οργανωτική ικανότητα και πρωτοβουλία, ικανότητα διοίκησης έργου (project management), αποτελεσματικότητα υπό συνθήκες εργασιακής πίεσης
Βαθμολογία αντιστοιχούσα σε προσόντα-κριτήρια
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων που βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
 


Α/Α
Κριτήριο Αξιολόγησης Παρατηρήσεις Μέγιστος Βαθμός Κριτηρίου ΒαρύτηταΚριτηρίου
1. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ελληνικά Πανεπιστήμια ή/και σε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή/και Επιτροπή Ερευνών ελληνικών Πανεπιστημίων ή/και Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας Πανεπιστημίων διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 5 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας μετά το 5ο.
Μέγιστη βαθμολόγηση: δέκα (10) έτη, από το 6ο έως το 10ο. 
25 25%
2. Προϋπηρεσία συναφούς αντικειμένου σε άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς/επιχειρήσεις 5 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας.
Μέγιστη βαθμολόγηση: πέντε (5) έτη. 
25 25%
3. Αγγλική Γλώσσα Βαθμολογείται η ύπαρξη πιστοποιητικού για άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 10 10%
4. Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται η ικανότητα επικοινωνίας, η οργανωτική ικανότητα, η ικανότητα διοίκησης έργου, και η δυνατότητα αποτελεσματικότητας στην εργασία σε συνθήκες πίεσης) Προσωπική συνέντευξη
(είναι δυνατή η χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων αν αυτό κριθεί αναγκαίο)
40 40%

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (3ος όροφος). Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
 4. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 5. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει την Εταιρεία να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 9. Η Εταιρεία μπορεί με απόφασή της να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης).
 4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
 5. Κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που ζητούνται στην πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 3ος όροφος, μέχρι την Τετάρτη 20/12/2017, ώρα 15:00. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 76/11.12.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε.».

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 726, κα Μάνου Όλγα.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ Α.Ε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
 
 
Καθηγητής Βλάσης Σταθακόπουλος
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 
Όνομα : …………………………………………………………………..
Επώνυμο : ……………………………………………………………….
Δ/νση : ……………………………………………………………………
Τηλέφωνο : ………………………………………………………………
Ε-mail: …………………………………………………………………….
 
ΠΡΟΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ Α.Ε.
 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 76/11.12.2017 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη σύναψη σύβασης έργου με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ Α.Ε.
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση.
 
Ημερομηνία:  …./…../2017
 
(υπογραφή)
 
 

ID: 
581