Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών με ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό, για την παροχή νομικής συνδρομής στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. : 920000/1344-18

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών με ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό, για την παροχή νομικής συνδρομής στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών και για τις ανάγκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00, και με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Γκρίτζαλη, έναν (1) Δικηγόρο – Νομικό, για την παροχή νομικής συνδρομής, σύμφωνα με την από  12/09/2018 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδ. έτος 2018-2019 (ΑΔΑ: 96ΖΜ469Β4Μ-Ι4Η). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το εξής:

Η εν γένει νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, η παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων για θέματα που θα αναθέτει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (στο εξής Επιτροπή), ο Πρύτανης του ΟΠΑ, οι Αναπληρωτές Πρύτανη και ο Προϊστάμενος της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να εκδηλώσουν Δικηγόροι – φυσικά πρόσωπα και Δικηγορικές εταιρείες. Στην περίπτωση των δικηγορικών εταιρειών, στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα προβεί η Δικηγορική εταιρεία και τα απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα Δικηγόρο – εταίρο που θα υποδειχθεί, η υποψηφιότητα του οποίου και θα αξιολογηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και της δικηγορικής εταιρείας, με τη ρητή αναφορά ότι υπεύθυνος θα είναι προσωπικά τόσο ο Δικηγόρος – εταίρος προσωπικά - η υποψηφιότητα του οποίου αξιολογήθηκε - όσο και η δικηγορική εταιρεία.

Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης: Έως 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Προϋπολογισμός:  Έως 40.000 ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ.

Απαραίτητα προσόντα Δικηγόρου:

·         Να είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο
·         Να είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στο Δημόσιο Δίκαιο
·         Να έχει 15ετή τουλάχιστον εμπειρία σε διάφορες πτυχές του δικαίου της τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, θεμάτων δημοσιονομικής διαχείρισης των ΕΛΚΕ, των ΑΕΙ και του ευρύτερου δημοσίου δικαίου, όπως ιδίως:  το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, το δημοσιονομικό δίκαιο και το φορολογικό δίκαιο

Ο δικηγόρος δεν θα πρέπει να κατέχει θέση πάγιας έμμισθης εντολής με τον δημόσιο τομέα, με την εξαίρεση της κατοχής θέσης μέλους ΔΕΠ σε ελληνικό ΑΕΙ. Ο δικηγόρος δύναται να συνεργάζεται με άλλους δικηγόρους για την παροχή της νομικής συνδρομής σε κάθε περίπτωση όμως έναντι του Αναδόχου μοναδικός υπεύθυνος και αντισυμβαλλόμενος θα είναι ο δικηγόρος. Σε περίπτωση που είναι εταίρος δικηγορικής εταιρείας, αντισυμβαλλομένη θα είναι η εταιρεία και υπεύθυνη έναντι του αναδόχου τόσο ο δικηγόρος  όσο και η δικηγορική εταιρεία.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ-ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνσης: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φάκελους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος συμφώνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο από στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κτλ).
2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης απορρίπτεται
3. Οι άντρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα  από αυτές καθ’ όλη την διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
4. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν την προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007
5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πινάκα κατάταξης, ενώ όσοι επιλέγουν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερομένου με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης  μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
7. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία  με τους ενδιαφερομένους και δεν γεννά δικαιώματα  προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων  Έρευνας Διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την σύναψη η μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
8. ΕΛΚΕ/ΟΠΑ μπορεί με απόφαση του να επεκτείνει – ανανεώσει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α’) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρει και αντίγραφα τίτλων σπουδών. Η πρόταση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία, να προσκομίσουν και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο αποδεικτικό των δηλουμένων δια του βιογραφικού σημειώματος, στην διεύθυνση: ΕΚΛΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, μέχρι Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00. Στο φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο του Δικηγόρου – Νομικού του ΕΛΚΕ-ΟΠΑ».

Εάν ο φάκελος υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να επιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στη ανωτέρω διεύθυνση το αργότερο μέχρι την προαναφερόμενη δεσμευτική ημερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 830, αρ­­μόδια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

 

Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………...................................
Ατομική Δικηγορία (ΝΑΙ/ΟΧΙ):………………………………………………………
Μέλος Δικηγορικής Εταιρείας (Επωνυμία):………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Δ/νση:……………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο (σταθερό & κινητό):………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………….

 

Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

 

Για σύναψη συμβάσεως παροχής νομικών υπηρεσιών με έναν (1) Δικηγόρο-Νομικό στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΛΚΕ ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00.

Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 920000/1344-18  πρόσκληση σας, σας υποβάλλω πρόταση για το έργο: Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση.

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

(Υπογραφή)

 

ID: 
1186

Τελευταία ενημέρωση: 19-09-2018