Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο
Αριθμ. Πρωτ.: 71

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

σύμφωνα με παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 16/12/2019 απόφαση της 6ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

  • Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο
  • Μικροοικονομική Θεωρία Ι
  • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνουν τα γνωστικά αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν,
  • βιογραφικό σημείωμα,
  • συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
  • αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται,
  • βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2020


Ο Πρύτανης
*
Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

* Η υπογραφή ετέθη στο πρωτότυπο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας.

ID: 
2103

Τελευταία ενημέρωση: 15-01-2020