Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 18/09/2017
Αρ. πρωτ. 9200000/1298-17
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορι­σμέ­νου χρόνου και για τις α­νά­­­γκες του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01, έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής - φυσικό πρόσωπο. Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα του α­­να­τε­θεί είναι: «Υποστήριξη Ιστοσελίδων και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΠΑ».

Εκτιμώμενη διάρκεια
Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με τρί­μηνη δοκιμαστική περίοδο.
 
Προϋπολογισμός
Έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000€) ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ετησίως. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων
 1. Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, ή αντίστοιχο με αυτά, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής,
 2. Εμπειρία (τουλάχιστον 2ετής) σε ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων με χρήση τεχνολογιών όπως HTML, CSS και PHP.
 3. Εμπειρία (τουλάχιστον 2ετής) σε διαχείριση ιστοτόπων με χρήση εργαλείων όπως Apache και MySQL.
 4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων
 1. Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων CMS όπως Drupal και Joomla.
 2. Γνώση της γλώσσας Javascript.
 3. Εμπειρία σε διαχείριση εικονικοποιημένων υποδομών (virtualized infrastructures).
 4. Εμπειρία σε διαχείριση Διακομιστών (servers) με λειτουργικά συστήματα όπως Windows Server ή/και UNIX/Linux.
   
  α/α Κριτήριο αξιολόγησης Διευκρινίσεις Μέγιστος
  βαθμός
  κριτηρίου
  Βάρος
  κριτηρίου
  1 Βαθμός πτυχίου (κλίμακα 0-10) 2 x βαθμός πτυχίου 20 20%
  2 Επαγγελματική προϋπηρεσία σε ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων με χρήση τεχνολογιών όπως HTML, CSS και PHP 10 βαθμοί για κάθε ένα (1) έτος επαγγελματι­κής προϋπηρεσίας, πέ­ραν των δύο (2). Μέγι­στη βαθμολό­γη­ση 30 βαθμοί. 30 30%
  3 Επαγγελματική προϋπη­ρε­σία σε διαχείριση ιστοτόπων με χρήση εργαλείων όπως Apache και MySQL 10 βαθμοί για κάθε ένα (1) έτος επαγγελματι­κής προϋπηρεσίας, πέ­ραν των δύο (2). Μέ­γι­στη βαθμολό­γη­ση 30 βαθμοί. 30 30%
  4 Επιθυμητά προσόντα 10 βαθμοί για κάθε πληρού­μενο επιθυμητό προ­­σόν. Μέγιστη βαθ­μο­λόγηση 40 βαθ­μοί 40 20%

  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
  1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σμά­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρα­δέ­κτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο­στέλ­­λο­νται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δι­καί­ω­μα πρό­­σβασης στους ατομικούς φακέλους και σταστοιχεία που αφορούν τους λοι­πούς υ­­πο­ψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συν­δυα­στι­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τή­ρη­σης των προ­­­­­βλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­­­ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­­μου συμφέροντος κλπ.).
  2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σ­­κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
  3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκ­παί­δευ­σης (προ­πτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο προσόν και έ­χουν χο­ρη­­­­γηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει, με ποινή α­πο­κλει­σμού, να συ­ν­­ο­δε­ύ­ονται από πιστο­ποι­­­ητικά αναγνώρισης του ΔΟΑ­Τ­ΑΠ.
  4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­ο­ρι­σμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08. 2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’).
  5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμ­βα­σης στο πλαίσιο του έργου.
  6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τή­ρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
  7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψ σύμ­βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επι­λο­γή α­ντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η δι­αδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επιτυχόντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ε­πι­λέγεται, κα­­τά σειρά, η πρό­τα­ση του υποψήφιου με τα υψηλότερα συνεκτιμώμενα (επιθυμητά) προσόντα.
  8. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδια­φε­ρόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
  9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ­ν­ά­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δια­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμ­βαλ­λομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμ­βά­­­σεων, απο­κλειό­με­νης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­μένων.
  10. Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ­πε­­­­ται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  1. Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας.
  4. Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση, ειδικά όσα αφορούν την τεκμηρίωση της ζητούμενης προϋπηρεσίας.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 (μέχρι τις 16:00).

  Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ» με κωδικό ΕΡ-2756-01».
   
  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής του φακέλου (μόνο συστημένη είναι αποδεκτή), θα πρέπει να επιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέχρι την ως άνω ημερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: 210-82.03.702, αρ­­μόδια κα Κολοβού Αλίκη.

  Με εντολή Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ,
   
  Ο Προϊστάμενος Γραμματείας
   
   
  Φραγκίσκος Γιαλιτάκης
   
ID: 
380