Οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες

Αθήνα, 26/02/2021

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/46879-20

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση & λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα κι άλλες διατάξεις»
  2. την από 20/02/2020 απόφαση της  6ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την κατανομή 29 θέσεων ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος, για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στα Τμήματα του ΟΠΑ για το ακ. έτος 2020-2021.
  3. την από 09/04/2020 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την έγκριση των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων των Επιστημονικών Πεδίων που εντάσσονται στην εν λόγω δράση και την από 10/12/2020 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την έγκριση τροποποίησης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών εαρινού εξαμήνου 2020-2021 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εντάσσονται στην εν λόγω δράση.
  4. την από 18/12/2020 απόφαση της 71ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, περί έγκρισης της υπ΄αρ. πρωτ. 1807/46879-20/22.12.2020 Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΥΑΘ469Β4Μ-0ΗΛ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5055805 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328101, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.
  5. την από 18/12/2020 απόφαση της 71ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  6. την από 10/02/2021 απόφαση της 79ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 όπου εγκρίθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΑΔΑ: 945Ψ469Β4Μ-ΝΙ8

 

  1. την άπρακτη πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας ενστάσεως επί των προσωρινών αποτελεσμάτων (ήτοι ως και Παρασκευή 19/02/2021), καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. την απόφαση της 81ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με ημερομηνία 24/02/2021 (ΑΔΑ: Ψ4Β8469Β4Μ-ΗΔΦ) με την οποία εγκρίθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

 

ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. 1807/46879-20/22.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΥΑΘ469Β4Μ-0ΗΛ):

 

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

9η Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος 05/02/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Οικονομική Γεωγραφία

1

4ο εξάμηνο, Εαρινό

11328101/2884-21 21.01.2021

Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

8ο εξάμηνο, Εαρινό

 

 

 

ID: 
2834
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022