Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) συγκροτείται στις ακαδημαϊκές μονάδες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας.
Η ΟΜΕΑ είναι το αρμόδιο όργανο  το οποίο:

 • έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟΔΙΠ, της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα,
 • παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και των ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας,
 • συντάσσει την Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης/πιστοποίησης της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟΔΙΠ και μέσω αυτής στην ΑΔΙΠ.


 

Μέλη ΟΜΕΑ ανά ακαδημαϊκό τμήμα

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 1. κ. Απόστολος Φιλιππόπουλος – Καθηγητής
 2. κ. Ευάγγελος Βασιλάτος - Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. κα Αθανασία Τσετσέρη - Διοικητικό προσωπικό


Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 1. κα Φοίβη Κουντούρη – Καθηγήτρια
 2. κ. Κωνσταντίνος Ρουμανιάς – Επίκουρος Καθηγητής
 3. κα Κυριακή Ζαχαριάδη - Διοικητικό προσωπικό


Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 1. κ. Αναστάσιος Δράκος – Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. κα Ελένη Σαλαβού - Επίκουρη Καθηγήτρια
 3. κ. Δημήτριος Μανωλόπουλος - Επίκουρος Καθηγητής
 4. κ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής - Επίκουρος Καθηγητής 
 5. κα Αγαθή Δουβλίδου - ΕΤΕΠ


Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 1. κ. Σέργιος Δημητριάδης – Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. κ. Διονύσης Σκαρμέας - Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. κα Δήμητρα Χατζηδημητρίου - Διοικητικό προσωπικό


Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 1. κα Γεωργία Σιουγλέ – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 2. κ. Ευθύμιος Δεμοιράκος - Επίκουρος Καθηγητής
 3. κ. Λεωνίδας Ρομπόλης - Επίκουρος Καθηγητής
 4. κα Κατερίνα Γκαλίτσιου - Διοικητικό προσωπικό


Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 1. κ. Απόστολος Ρεφενές - Καθηγητής
 2. κα Αγγελική Πουλυμενάκου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 3. κα Αύρα Κατζιλιέρη - Διοικητικό προσωπικό


Τμήμα Στατιστικής

 1. κ. Αθανάσιος Γιαννακόπουλος – Καθηγητής
 2. κ. Ιωάννης Βρόντος – Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. κα Κυριακή  Χατζηπαναγιώτου - Διοικητικό προσωπικό


Τμήμα Πληροφορικής

 1. κ. Παναγιώτης Κατερίνης - Καθηγητής
 2. κ. Ίων Ανδρουτσόπουλος – Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. κ. Πάρης Βασσάλος - Επίκουρος Καθηγητής
 4. κ. Χρήστος Σακελλαρίου - Διοικητικό προσωπικό