Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

​Η ΟΜ.Ε.Α. συγκροτείται στις Ακαδημαϊκές Μονάδες (Σχολές ή Τμήματα) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών ή σπουδαστών που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο φορέα εκπροσώπησής τους (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 §2). 
Η ΟΜ.Ε.Α. είναι το αρμόδιο όργανο που:

 • Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα,
 • Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις,
 • Συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της ακαδημαϊκής Μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π.
 • Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης.

ΟΜ.Ε.Α. Τμημάτων του ΟΠΑ

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 1. κα Αικατερίνη Κυριαζίδου – Καθηγήτρια
 2. κ. Απόστολος Φιλιππόπουλος – Καθηγητής
 3. κα Αθανασία Τσετσέρη - Διοικητική Υποστήριξη

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 1. κ. Γεώργιος Παγουλάτος – Καθηγητής
 2. κ. Σπυρίδων Βασιλάκης – Καθηγητής
 3. κα Κέλλη Ζαχαριάδη - Διοικητική Υποστήριξη

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 1. κ. Βασίλειος Παπαδάκης – Καθηγητής
 2. κ. Αναστάσιος Δράκος – Καθηγητής
 3. κα Ιφιγένεια Πανοπούλου - Διοικητική Υποστήριξη

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 1. κ. Σέργιος Δημητριάδης – Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. κ. Διονύσης Σκαρμέας - Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. κα Δήμητρα Χατζηδημητρίου - Διοικητική Υποστήριξη

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 1. κ. Σπύρος Σπύρου - Καθηγητής
 2. κα Γεωργία Σιουγλέ – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 3. κα Αικατερίνη Γκαλίτσιου - Διοικητική Υποστήριξη

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 1. κ.Απόστολος Ρεφενές - Καθηγητής
 2. κα Αγγελική Πουλυμενάκου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 3. κα Χρυσούλα Σακελλαρίου - Διοικητική Υποστήριξη

Τμήμα Στατιστικής

 1. κ. Αθανάσιος Γιαννακόπουλος – Καθηγητής
 2. κ. Ιωάννης Βρόντος – Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. κα Κυριακή  Χατζηπαναγιώτου - Διοικητική Υποστήριξη

Τμήμα Πληροφορικής

 1. κ. Θεόδωρος Αποστολόπουλος - Καθηγητής
 2. κ. Ίων Ανδρουτσόπουλος – Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. κ. Πάρης Βασσάλος - Επίκουρος Καθηγητής
 4. κ. Χρήστος Σακελλαρίου - Διοικητική Υποστήριξη