Αξιολόγηση Υπηρεσιών

Αξιολόγηση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΠΑ

Η Αξιολόγηση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιείται μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.)

Η ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. πραγματοποιεί ηλεκτρονικές έρευνες ικανοποίησης χρηστών των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, προκειμένου να εξετάσει τον βαθμό ικανοποίησης των χρηστών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθιερώνοντας και εφαρμόζοντας δείκτες αποτίμησης της λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Στην σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. υπάρχουν αναρτημένες οι εκθέσεις ηλεκτρονικής έρευνας ικανοποίησης χρηστών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα έτη 2013, 2014 και 2017.