Εξωτερική Αξιολόγηση Ιδρύματος

Η εξωτερική αξιολόγηση Ιδρύματος διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.3374/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 
Η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης του ιδρύματος απαντά κυρίως στα τέσσερα βασικά ακόλουθα ερωτήματα:
1. Πού στοχεύει το ίδρυμα;
2. Πώς μεθοδεύει την επίτευξη των στόχων του
3. Πώς μεθοδεύει την αξιολόγηση των επιδόσεών του
4. Πώς προωθεί τις αναγκαίες για την βελτίωσή του αλλαγές

Στο πλαίσιο της τακτικής εξωτερικής αξιολόγησης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2016, η αξιολόγηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Ακολουθεί το τελικό κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: