Έκθεση Πιστοποίησης ΕΣΔΠ

Το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), με απόφασή του, πιστοποίησε ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμορφώνεται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG, 2015). Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης μεταβάλλεται από τέσσερα σε πέντε έτη.

Αρχική πιστοποίηση: 25/2/2019    Λήξη πιστοποίησης: 30/4/2024