Χρήσιμο υλικό Εσωτερικής Αξιολόγησης

Εσωτερική Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Μονάδων

 

Απογραφικά Δελτία

 

Τεύχος Διευκρινιστικών οδηγιών και ενδεικτικών Πινάκων για την σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων από τα Τμήματα και των Εσωτερικών Εκθέσεων από τις ΜΟ.ΔΙ.Π.