ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων, άρθρο 4 παρ. 9: « Τα εργαστήρια υπόκεινται σε περιοδική αξιολόγηση του έργου τους, ανά τριετία, με βάση διαδικασία που ορίζει η MO.ΔΙ.Π.. Η Σύγκλητος του ΟΠΑ (17η συνεδρίαση/1-7-2021) αποφάσισε: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων θα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο μέλος ΕΤΕΠ  ή ΕΔΙΠ εργαστηρίου Τμήματος/Σχολής.  Η αξιολόγηση θα διενεργείται μεταξύ 9ης και 11ης διδακτικής εβδομάδας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο.


Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων 2023-24


Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων 2022-23


Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων 2021-22