ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων (pdf), άρθρο 4 παρ. 9: « Τα εργαστήρια υπόκεινται σε περιοδική αξιολόγηση του έργου τους, ανά τριετία, με βάση διαδικασία που ορίζει η MO.ΔΙ.Π.. Η Σύγκλητος του ΟΠΑ (17η συνεδρίαση/1-7-2021) αποφάσισε: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων θα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο μέλος ΕΤΕΠ ή ΕΔΙΠ εργαστηρίου Τμήματος/Σχολής.  Η αξιολόγηση θα διενεργείται μεταξύ 9ης και 11ης διδακτικής εβδομάδας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με τον ΟΔΗΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (pdf) και το επισυναπτόμενο Ερωτηματολόγιο (pdf).


Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων 2023-24


Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων 2022-23


Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων 2021-22