Έρευνες/Μελέτες

Ερευνα για τους λόγους καθυστέρησης της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών 

Στο πλαίσιο της Επιτροπής ΜΟΔΙΠ συγκροτήθηκε ομάδα έργου  η οποία είχε ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης  για την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών/τριων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρωτογενής έρευνα διενεργήθηκε με τη χρήση δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου το οποίο αποστάλθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΑ, σε φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται μεταξύ του 6ου και του 10ου έτους των σπουδών τους. Η έρευνα (pdf) ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019.  

 

Έρευνα Ικανοποίησης Προσωπικού με βάση τις Απαιτήσεις του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM

Στο πλαίσιο της λήψης πιστοποίησης στο 2ο επίπεδο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας (σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM), συγκροτήθηκε ομάδα έργου από την Επιτροπή ΜΟΔΙΠ η οποία είχε ως αντικείμενο την διεξαγωγή  έρευνας προσωπικού με σκοπό την διερεύνηση της αντίληψης των εργαζομένων του ιδρύματος σε παράγοντες που σχετίζονται με την εργασιακή τους ικανοποίηση. Η έρευνα (pdf) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2019.