Άλλες Έρευνες

Ερευνα για τους λόγους καθυστέρησης της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών 

Στο πλαίσιο της Επιτροπής ΜΟΔΙΠ συγκροτήθηκε ομάδα έργου  η οποία είχε ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης  για την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών/τριων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρωτογενής έρευνα διενεργήθηκε με τη χρήση δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου το οποίο αποστάλθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΑ, σε φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται μεταξύ του 6ου και του 10ου έτους των σπουδών τους. Η έρευνα (pdf) ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019.  

 

Έρευνα Ικανοποίησης Προσωπικού 

1η έρευνα - 2019

Στο πλαίσιο της λήψης πιστοποίησης στο 2ο επίπεδο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας (σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM), συγκροτήθηκε ομάδα έργου από την Επιτροπή ΜΟΔΙΠ η οποία είχε ως αντικείμενο την διεξαγωγή  έρευνας προσωπικού με σκοπό την διερεύνηση της αντίληψης των εργαζομένων του ιδρύματος σε παράγοντες που σχετίζονται με την εργασιακή τους ικανοποίηση. Η έρευνα (pdf) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2019.

2η έρευνα - 2023

Στο πλαίσιο του έργου  "Αναβάθμιση Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη Λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ" και ειδκότερα του ΠΕ.2: Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές με την δημιουργία νέων εσωτερικών θεσμών, διαδικασιών και ροής εργασιών στο πλαίσιο της διοίκησης ποιότητας, η Yπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ ανέπτυξε και εφάρμοσε τη διαδικασία "Έρευνα ικανοποίησης προσωπικού". Στο διάστημα 23 - 30.06.2023 διεξήχθη σχετική έρευνα στο διοικητικό προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται εδώ Έρευνα_ικανοποίησης_προσωπικού_2023.pdf