Προσωπικό

Το Γραφείο στελεχώνεται από δύο εξωτερικούς συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι διαθέτουν δίπλωμα Πολυτεχνείου, μεταπτυχιακές σπουδές και γνώσεις γύρω από την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης μεθόδων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και μία υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη. Οι δραστηριότητες του Γραφείου συντονίζονται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού και Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ, Καθηγητή κ. Δημήτρη Μπουραντώνη.
Την Ομάδα Έργου αποτελούν οι:

Προσωπικό Τηλέφωνο επικοινωνίας
Δημοσθένης Καραβέλλας
Ειδικός Quality Management
210 8203118
Ιωάννα Μπλίντζιου
Ειδικός Στατιστικής Ανάλυσης
210 8203117
Παρθενόπη Καϊνού
Υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
210 8203116