Προσωπικό

Η διοικητική υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) παρέχεται από το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π., το οποίο υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού και Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ, Καθηγητή κ. Δημήτρη Μπουραντώνη. Το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες, τα προσόντα των οποίων προβλέπονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος και καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης.

Ειδικότερα τα ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου  είναι το ακόλουθο:

  • κα Πόπη Καϊνού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τηλ. επικ. 210 8203116, e-mail: popi@aueb.gr 
  • κα Ιωάννα Μπλίντζιου, Ειδικός Στατιστικής Ανάλυσης, τηλ. επικ. 210 8203117, e-mail: implintziou@aueb.gr
  • κ. Δημοσθένης Καραβέλλας, Ειδικός Quality Management, τηλ. 210 8203118, e-mail: dkaravellas@aueb.gr