Προσωπικό

Η διοικητική υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) παρέχεται από το προσωπικό του γραφείου της ΜΟΔΙΠ, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού και Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ, Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη. Το γραφείο της ΜΟΔΙΠ στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες, τα προσόντα των οποίων προβλέπονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος και καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης.

Μπορείτε να επικοινωσήστε με το προσωπικό του γραφείου της ΜΟΔΙΠ στα τηλ. 210 8203116-8 ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο modip-opa@aueb.gr 

Ειδικότερα, το ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου καθώς και τα στοχεία επικοινωνίας τους, παρατίθενται ως ακολούθως:

  • κα Πόπη Καϊνού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τηλ. επικ. 210 8203116, e-mail: popi@aueb.gr 
  • κα Ιωάννα Μπλίντζιου, Ειδικός Στατιστικής Ανάλυσης, τηλ. επικ. 210 8203117, e-mail: implintziou@aueb.gr
  • κ. Δημοσθένης Καραβέλλας, Ειδικός Quality Management, τηλ. 210 8203118, e-mail: dkaravellas@aueb.gr