Προσωπικό

Το Γραφείο στελεχώνεται από μία υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη και δύο εξωτερικούς συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι διαθέτουν δίπλωμα Πολυτεχνείου, μεταπτυχιακές σπουδές και γνώσεις γύρω από την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης μεθόδων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Οι δραστηριότητες του Γραφείου συντονίζονται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού και Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ, Καθηγητή κ. Δημήτρη Μπουραντώνη.
Την Ομάδα Έργου αποτελούν οι:

Παρθενόπη Καϊνού: Υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Δημοσθένης Καραβέλλας: Ειδικός Quality Management

Ιωάννα Μπλίντζιου: Ειδικός Στατιστικής Ανάλυσης